Københavns Kommunes logo

Pårørendeindsatsen i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her finder du information om vores pårørendeindsats og -samarbejde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Pårørendeindsatsen

Pårørendesamarbejde, tilbud og aktiviteter i Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Pårørendesamarbejde

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud opfatter vi samarbejdet med dig som pårørende som en vigtig ressource i det rehabiliterende samarbejde med borgerne. Derfor arbejder vi løbende på at opbygge og vedligeholde tillidsfulde og inddragende relationer i samarbejdet. Pårørendeindsatsen består i inddragelse af pårørende i forhold til at støtte beboeren i en recovery-proces, men også i at tilbyde støtte og vejledning til dig som pårørende i egne behov.

Forventning til samarbejdet

Pårørendesamarbejdet skal tænkes ind fra begyndelsen af en recovery-proces. Dette sker først og fremmest ud fra en forventningsafstemning om pårørendesamarbejdet ud fra borgerens ønsker. Det afklares fra starten af hvem der er pårørende, hvor meget behov for støtte borgeren har, samtykkeerklæring m.m. Det er ambitionen at alle pårørende tilbydes en samtale med centerets pårørendevejleder, der kan være god at tale med og som kan give viden om øvrige tilbud og aktiviteter for dig som pårørende. Der vil være mulighed for løbende opfølgning på samtaler.

Ny pårørendeindsats

I centeret forsøger vi at være tilgængelige og oplysende om de tilbud og aktiviteter vi har for pårørende i CUMB.  Som et nyt har er der blevet tilknyttet en pårørendevejleder, der bl.a. kan støtte og vejlede dig som pårørende.  Hos pårørendevejleder til CUMB.  Udover tilbud om støtte og vejledningssamtaler, inviteres der løbende til temaaftener for pårørende, pårørendecafe m.m.

Centerråd

I centerrådet mødes borgere, medarbejdere, pårørende og ledelse til dialog og drøftelse af centrets udvikling. Igennem centerrådet sikrer vi transparens på tværs af tilbud, politiske beslutninger og interessenter.

Læs mere om centerrådet

Traditionsbundne pårørendearrangementer

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud har vi tradition for at afholde forskellige arrangementer, hvor alle borgere, pårørende og medarbejdere på tværs af centret inviteres med. Vi har i flere år afholdt nytårskur med hyggeligt samvær, musik og snacks og ikke mindst samtaler om vores visioner, idéer og ønsker for det nye år.

I løbet af året afholder hvert botilbud desuden sine egne årlige arrangementer, hvor borgere og pårørende samles til blandt andet sommerfester, julesammenkomster og til mere spontane arrangementer lokalt på botilbuddene. Derudover mødes vi til netværksmøder omkring den enkelte borger.

Vi bestræber os på at være i god tid, når vi inviterer til arrangementer, så invitationen når ud til så mange som muligt.

Temaaftener, åben pårørendecafe og netværk for pårørende

Som pårørende i CUMB har du mulighed for at møde andre i netværket.  Der afholdes 3-4 årlige temaftener, hvor pårørende kan mødes på tværs og udveksle erfaringer, give hinanden støtte og i fællesskab understøtte borgernes recovery-proces. Du kan læse mere om temaaftener, cafemøder og øvrige pårørendetilbud i linket nedenfor.

Kontakt vores pårørendevejleder

Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

Pårørendevejleder i Center for Unge og Midlertidige Botilbud