Udviklingsplan 2023 for Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Her kan du læse om de udviklingsmål, der er fokus på i 2023, i Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Leder for Center for Unge og Midlertidige Botilbud er centerchef Lene Benn.

Du kan finde kontaktoplysninger på Lene Benn og socialpsykiatriens øvrige centerchefer her.

Udviklingsmålene for centret kan du se ved at folde punkterne herunder ud - tryk på plusserne (+):

Udviklingsmålene:

Omstillingsplanen: Borgermødet

Vis alle

Om udviklingsmålet "Borgermødet"

At arbejde på at alle indsatser er forankret i et stærkt borgerperspektiv, hvor borgerens ret til en stemme i eget liv er omdrejningspunktet.

Hvorfor har vi valgt målet?

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud tror vi på, at et inddragende borgerperspektiv danner grundlag for en tillidsfuld relation borger og medarbejder imellem. En tillid der er altafgørende for succesen af den rehabiliterende indsats.

Hvordan vil vi opnå målet?

I samarbejde med Pårørenderådet vil vi evaluere Brugertilfredshedsundersøgelsen 2023 og afdække eventuelt nye indsatsområder.

Vi vil på alle enheder arbejde struktureret og systematisk omkring samarbejdet med MY. Alle enheder vil i løbet af 2023 afholde samarbejdsmøder med de fremskudte sagsbehandlere med det formål at lave en forventningsafstemning, samt udarbejde samarbejdsaftaler. Møderne vil tage deres afsæt i ”Metodehåndbog psykiatrienheden”

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

I Brugertilfredshedsundersøgelsen 2023 skal vi se en fremgang hos borgerne i oplevelsen af at blive hørt og medinddraget.

Samarbejdsmøderne skal føre til et styrket samarbejde i de enkelte sager med borgeren i centrum. Med det styrket samarbejde, og den øgede fokus på borgerens egen stemme, forventer vi i det næste år at kunne se et endnu større flow på vores § 107-indsatser.

Omstillingsplanen: Rehabiliterende forløb på botilbudsområdet

Vis alle

Om udviklingsmålet "Rehabiliterende forløb på botilbudsområdet"

Vi vil skabe en øget forankring af de tværgående indsatser på de enkelte tilbud.

Hvorfor har vi valgt målet?

De tværgående indsatser skal fungere som understøttende ressourcer til den rehabiliterende indsats på de enkelte enheder.

Ved at sørge for at de er lokalt forankrede, kan vi sikre os, at alle borgere har lige adgang til indsatserne og dermed skabe de bedst mulige forudsætninger for den enkelte borgers recoveryforløb.

Hvordan vil vi opnå målet?

Vi vil i 2023 gennemføre en kvalitativ undersøgelse af de tre tværgående indsatser: Peers, beskæftigelse og pårørende.

Undersøgelsen skal gennemføres på både enhedsniveau og borgerniveau og udmøntes i en rapport, der afdækker behovene i forhold til de tværgående indsatser.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

At vi i 2024 kan arbejde kvalificeret med de tværgående indsatser i vores strategi, ud fra de konkrete og reelle behov som rapporten afdækker.

Omstillingsplanen: Sammenhæng og forløb

Vis alle

Om udviklingsmålet "Omstillingsplanen: Sammenhæng og forløb"

At skabe et styrket samarbejde med civilsamfundet.

Hvorfor har vi valgt målet?

Et succesfuldt § 107-forløb vil for borgeren kulminere med en flytning til en mere selvstændig boform.

Et vigtigt skridt hertil er en stærkere tilknytning til civilsamfundet, der for borgeren vil medføre en større grad af selvstændighed, øget livskvalitet og stærkere socialt netværk.

Hvordan vil vi opnå målet?

I løbet af 2023 vil vi starte et samarbejde op med Center for Ludomani. Samarbejdet skal både indebære vidensdeling og hjælp til afdækning af konkrete behov på de enkelte enheder.

Vi vil i løbet af 2023 etablere et samarbejde med Studievalg Danmark, der skal sikre borgerne en nemmere og mere overskuelig adgang til viden om uddannelse og mulighederne herfor.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

I løbet af 2023 vil vi have et overblik over, hvor stort behovet er i forhold til ludomani, og hvilke indsatser det kræver.

At flere borgere enten er i uddannelse eller i afklaring i forhold til uddannelsesmuligheder.

Bedre botilbud (vedrørende spiseforstyrrelser)

Vis alle

Om udviklingsmålet "Bedre botilbud (vedrørende spiseforstyrrelser)"

At styrke både den social- og sundhedsfaglige indsats på området for spiseforstyrrelser

Hvorfor har vi valgt målet?

Vi kan se, at vi som center har et kompetence-gab mellem den viden, vi har, og den viden det kræver at arbejde med målgruppen for spiseforstyrrelser. For at kunne yde den rette indsats og skabe bedre forudsætning for flow, skal vi kvalificere os både social- og sundhedsfagligt.

Hvordan vil vi opnå målet?

Vi vil etablere et strategisk samarbejde med specialområdet autisme, i Region Midtjylland. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i udveksling af erfaring og kompetencer i forhold til kravafvisende adfærd og spiseforstyrrelser.

Vi vil fortsætte arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende ”afdækning af og tværsektorielt samarbejder om indsatser og tilbud til borgere med spiseforstyrrelse.”

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

At indsatsen på vores specialiserede enheder bliver mere kvalificeret i forhold til den komorbiditet, der ses hos mange af borgerne.

At der kan måles et større flow på § 107-pladserne målrettet spiseforstyrrelser.

At det tværsektorielle samarbejde bliver styrket, og at borgeren oplever en mere sammenhængende indsats mellem botilbud og dagbehandling.

Bedre botilbud (vedrørende brobygningsmetode)

Vis alle

Om udviklingsmålet "Bedre botilbud (vedrørende brobygningsmetode)"

At udvikle og afprøve en brobygningsmetode, som skal give borgerne nemmere adgang til netværk og fællesskaber i civilsamfundet, i samarbejde med Røde Kors Hovedstaden.

Hvorfor har vi valgt målet?

Se beskrivelsen af målet om rehabiliterende forløb på botilbudsområdet.

Hvordan vil vi opnå målet?

I samarbejde med Fælles Faglig Stab i Socialpsykiatri København vil vi udvælge et tilbud, som skal deltage i projektet. Tilbuddet skal i samarbejde med Røde Kors Hovedstaden, og understøttet af Fælles Faglig Stab, udvikle en frivillig følgevens-ordning samt udvikle aktiviteter på tilbuddene, båret af frivillige.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

Projektet løber frem til 2025 og kræver yderligere afdækning af de specifikke indsatser, før det er muligt at fastsætte konkrete effektmålinger.

Bedre botilbud (vedrørende URUS)

Vis alle

Om udviklingsmålet "Bedre botilbud (vedrørende URUS)"

At fortsætte det tætte arbejde med URUS og sikre, at alle borgere får det rette tilbud for misbrugsbehandling.

Hvorfor har vi valgt målet?

Antallet af borgere med aktivt misbrug og dobbeltdiagnoser er stigende i hele psykiatrien. Det ser vi også i Center for Unge og Midlertidige Botilbud. For at kunne give borgerne de bedst mulige forudsætninger for en succesfuld recovery, skal relevant misbrugsbehandling være en del af tilbuddet.

Hvordan vil vi opnå målet?

Vi vil, i samarbejde med URUS, afdække behovet for misbrugsindsatser på alle enheder i centret.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

At vi opnår et samlet overblik over både igangværende indsatser og behovet for nye indsatser i centret.

At alle borgere i Center for Unge og Midlertidige Botilbud får tilbudt relevant hjælp i forhold til et eventuelt misbrug.

Ledelse

Vis alle

Om udviklingsmålet "Ledelse"

Vi vil arbejde med ledelse som disciplin.

Hvorfor har vi valgt målet?

Kompetent og tydelig ledelse skaber meningsfyldthed og retning på kerneopgaven for medarbejderne.

Det vil højne kvaliteten af kerneopgaven, øge trivslen og styrke fastholdelsen af medarbejderne.

Hvordan vil vi opnå målet?

Med udgangspunkt i Socialforvaltningens lederkompas skal alle ledergrupper i Center for Unge og Midlertidige Botilbud drøfte og udarbejde en plan for, hvordan de vil arbejde systematisk med ledelse på både niveau 4 og 5.

Der skal være fokus på udviklingen af den enkelte leder. Derfor udarbejdes der lederprofiler for alle ledere i centeret.

For at styrke både arbejdsfællesskabet og styrke fagligheden etableres der et afdelingsledernetværk i Center for Unge og Midlertidige Botilbud. I netværket skal der både være rum for kollegial sparring, faglige drøftelser og faglig udvikling.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

Alle enheder har en funktionsbeskrivelse for henholdsvis niveau 4 og 5.

Alle ledere har fået udarbejdet en lederprofil ved udgangen af 2023.

Afdelingsnetværket er etableret. Der er udarbejdet dagsorden og indkaldt til møderække for resten af 2023.

Arbejdsmiljø

Vis alle

Om udviklingsmålet "Arbejdsmiljø"

Vi ønsker at gøre Center for Unge og Midlertidige Botilbud til en attraktiv arbejdsplads med en høj grad af trivsel hos medarbejderne.

Hvorfor har vi valgt målet?

Trivsel blandt medarbejderne er afgørende for vores mulighed for både rekruttering og fastholdelse.

Desuden er kvaliteten af de indsatser, vi leverer til borgerne, i høj grad påvirket af medarbejdernes trivsel.

Hvordan vil vi opnå målet?

Alle enheder skal igennem 2023 udarbejde en handleplan for sygefravær ved hjælp af ”HUSET”.

Alle enheder analyserer deres Trivselsundersøgelse 2023 ved hjælp af den fælles model, der er implementeret i centeret. Med afsæt i analysen udarbejder/reviderer enhederne deres Arbejdspladsvurdering.

Oprettelse af, eller styrkelse af allerede eksisterende, Lokal-MED på alle enheder.

Der skal udarbejdes et onboarding-program i centreret, som efterfølgende skal justeres til enkelte tilbud.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

Sygefraværstallet falder for hele Center for Unge og Midlertidige Botilbud, og andelen af arbejdsrelateret sygdom mindskes.

Et fald i personaleomsætningen på både medarbejder- og lederniveau.

Et stærkt og repræsentativt afdelings-MED, hvor trivsel, sygefravær og udvikling er faste punkter på dagsorden.

Fastholdelsesraten på nye medarbejdere stiger.

Dokumentation

Vis alle

Om udviklingsmålet "Dokumentation"

At skabe en ensrettet, systematisk og fagligt funderet dokumentationspraksis på tværs af centret.

Hvorfor har vi valgt målet?

Systematisk og fagligt kvalificeret dokumentation er afgørende, når man skal evaluere på kvaliteten af indsatserne og udviklingen hos den enkelte borger.

Ved at ensrette dokumentationspraksis i Center for Unge og Midlertidige Botilbud vil vi kunne reducere kompleksiteten hos den enkelte medarbejder.  Når kompleksiteten sænkes, bliver det nemmere at målrette og kvalificere dokumentationen. Det betyder, at vi hurtigere og mere kvalificeret kan evaluere på vores indsatser og, i samarbejde med MY, har bedre forudsætninger for at skabe et øget flow.

Hvordan vil vi opnå målet?

Alle tilbud skal afdække omfanget af den nuværende dokumentation og eventuelle mangler. Dette kan understøttes af de tværgående indsatser.

Tilbuddene skal udarbejdet en plan for, hvordan de sikrer, at dokumentationen er fyldestgørende på alle borgere.

Alle tilbud skal, understøttet af de tværgående indsatser, udarbejde en kvartalsmæssig opfølgning på dokumentationen.

Effekt (Hvilke tegn på succes kan ses?)

At alle borgere i Center for Unge og Midlertidige Botilbud har relevante delmål med kontinuerlige opfølgninger.

At vi kan se en målbar udvikling hos borgerne igennem dokumentationen.

At medarbejderne oplever en lavere grad af kompleksitet og en højere grad af meningsfuldhed i arbejdet med dokumentationen.

At vores flow på § 107-indsatserne øges.