Om Center for Unge og Midlertidige Botilbud

Center for Unge og Midlertidige Botilbud tilbyder midlertidige boliger til unge, der har behov for psykosocial støtte til at mestre egen sygdom. Derudover har centret også botilbud til ældre borgere, der bor på længerevarende botilbud.

Fokus på det gode liv for dig

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud arbejder vi recovery-orienteret. Det betyder, at vi altid tager afsæt i dit behov, dine ønsker og din motivation.

Vi samarbejder om at skabe forandringer og sætte retning for dit liv. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med udgangspunkt i respekt, håb og tiltro til dine potentialer og selvdefinerede mål.

Det gør vi ved at lytte til dig og støtte dig i at identificere og prioritere dine ønsker for livet. Du er den vigtigste ressource i realiseringen af dine mål.

Kan du bruge vores tilbud?

Et botilbud er dit private hjem. Det er medarbejdernes opgave at støtte dig i skabe et meningsgivende og værdigt liv.

Du kan få støtte til at håndtere tilværelsens praktiske og sociale aspekter. Det kan være i forhold til at skabe struktur på din hverdag, håndtere de udfordringer, der er en del af livet, og få skabt grobund for et godt ungdomsliv med netværk, uddannelse og beskæftigelse.

Målgruppen for vores tilbud

De unge, der er målgruppen for vores tilbud, kan have udfordringer ved at begå sig socialt og indgå i samfundslivet. Det kan medføre social tilbagetrækning og mindre kontakt til fællesskaber og netværk, som for mange er vigtige parametre i et "godt" undgomsliv.

En anden målgruppe er ældre borgere, som i mange år har boet på botilbud og som har flere længerevarende behandlingsophold bag sig. Denne gruppe har især brug for støtte til at etablere gamle og nye sociale netværk, få struktur på hverdagen og håndtere fysiske og somatiske udfordringer.

Nogle af borgerne i centret har selvskadende, udadreagerende og selvmordstruende adfærd og nogle har et brug af rusmidler. 

I Center for Unge og Midlertidige Botilbud samarbejder vi med dig om at etablere netværk, komme i beskæftigelse og i det hele taget finde ud af, hvad der gør dit liv spændende og meningsfuldt.