Grundlagspapir for Center for Unge og Midlertidige Botilbud

I grundlagspapiret for Center for Unge og Midlertidige Botilbud kan du læse om den overordnede vision og faglige retning for centret.

Centrets hovedopgaver

 • Center for Unge og Midlertidige Botilbud (CUMB) bygger på grundstenene i den københavnske socialpsykiatri, som beskrevet i Grundfortællingen og Faglig Guide. Centret tror på og har en forventning om, at borgerne kan komme sig af psykisk sygdom eller over tid formår at mestre hverdagen på en måde, der gør det muligt at flytte i en mere selvstændig bolig.
 • Det er centrets opgave at omsætte denne ambition til praksis, hvor borgerens recovery-proces hele tiden er overliggeren for den rehabiliterende indsats. Indsatsen tilrettelægger vi med særlig fokus på borgerens øgede selvstændiggørelse og integration i samfundslivet.
 • Indsatserne skal være forankret i vidensbaserede metoder i kombination med et stærkt brugerperspektiv, der styrker borgerens livskvalitet og mentale og fysiske sundhed. Det er en afgørende forudsætning for borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsessystemet, et aktivt fritidsliv og giver samtidig borgeren kompetencer til at kunne klare sig socialt og i eget hjem.  
 • Centret vil styrke det faglige samarbejde på tværs af tilbuddene og etablere et tæt samarbejde med BIF, Psykiatrienheden, civilsamfundet og Center for støtte i egen bolig og AST i målet om at underbygge borgernes tilknytning til sociale fællesskaber, uddannelse og beskæftigelse. Derudover vil centret løbende tilpasse indsatsen i forhold til visitation og flow, så borgerne oplever gode overgange.
 • Centret vil prioritere at arbejde med sikker drift, udvikling og effektivisering af tilbuddene inden for den faglige ramme f.eks. igennem gensidig ressourcedeling og personaledækning på tværs. 

Karakteristika ved borgerne i centret

Borgerne i Center for Unge og Midlertidige Botilbud kan overordnet opdeles i to grupper.

En yngre gruppe

En stor del af botilbuddene er for unge borgere med psykiske lidelser og andre komplekse udfordringer. De unge har typisk behov for psykosocial støtte til at mestre egen sygdom igennem f.eks. stemmehøring og psykoedukation. Derudover har de unge brug for støtte til at håndtere tilværelsens praktiske og sociale aspekter. Det kan være i forhold til hverdagsstruktur, livshåndtering og et levet ungdomsliv med netværk, uddannelse og beskæftigelse. De kan have udfordringer ved at begå sig socialt og/eller indgå i samfundslivet. Det kan afstedkomme social tilbagetrækning og mindsket evne til kontakt med deres omgivelser. Nogen har selvskadende, udadreagerende og selvmordstruende adfærd og nogle unge har et brug af rusmidler.

En ældre gruppe

En gruppe af centrets beboere er ældre borgere, hvoraf nogle over lange perioder har boet på botilbud eller haft et eller flere flerårige behandlingsophold bag sig. Denne gruppe har især brug for støtte til at etablere gamle og nye sociale netværk, få struktur på hverdagen og håndtere fysiske og somatiske udfordringer. Nogen har selvskadende, udadreagerende og selvmordstruende adfærd og har et brug af rusmidler.

Hvad vil centret gerne være kendt for?

Overordnet vision for centret

At skabe et center med stærk faglighed og højt ambitionsniveau, hvor vi kontinuerligt støtter borgerne hen mod et mere selvstændigt liv i egen bolig og beskæftigelse. Det gør vi ved at have fokus på mental og fysisk sundhed, dagligdagens praktiske gøremål og meningsgivende aktiviteter og fællesskaber, der strækker sig ud over centrets rammer. Vi tror på, at vi via stærk faglighed og høje ambitioner understøtter trivsel og udlever potentialer bedst muligt for såvel borgere som medarbejdere. Centret arbejder med afsæt i et stærkt brugerperspektiv, så vi sikrer, at faglige indsatser og initiativer er i match med borgernes ønsker og behov, og at borgerne også den vej præger udviklingen af centret. 

Borgerrettede mål:

 • Støtte borgerne i at starte uddannelse og beskæftigelse.
 • Støtte borgerne i at flytte i mere selvstændige boformer.
 • Styrke rammerne for fællesskab og netværksdannelse, så borgerne bliver i stand til at leve mere selvstændige liv.
 • Skabe rammer og tilbud, som styrker borgernes fysiske og mentale sundhed.

I centret udarbejder vi årligt en rapport, hvor vi beskriver de indsatser, der er pågået det forgange år, herunder opgørelser over flow, påbegyndt uddannelse/beskæftigelse og antal tværgående aktiviteter.

Rehabilitering

Borgerens eget hjem

Rehabilitering og recovery går hånd i hånd og udgør tilsammen kernen i det faglige fundament, CUMB arbejder ud fra. Botilbuddene er borgernes private hjem, og det er medarbejdernes opgave at understøtte den enkeltes opfattelse af et meningsgivende og værdigt liv. Derfor er det os magtpålæggende, at vi i praksis betragter og behandler hinanden med respekt, ordentlighed, tolerance, tillid og en vedvarende nysgerrighed på at blive bedre til at samarbejde med og lære af hinanden.

Sammen med borgeren

Det rehabiliterende arbejde er altid med afsæt i borgerens behov, ønsker og motivation. I CUMB betragter vi rehabilitering som en foranderlig og dynamisk samarbejdsproces, som involverer mange aktører, sektorer og faggrupper. Men helt afgørende for processen er det, at borgeren altid sidder for bordenden og spiller en aktiv rolle i samarbejdet om at skabe forandringer og sætte retning for eget liv. Det rehabiliterende arbejde i CUMB handler således ikke alene om borgerinddragelse, men også i høj grad om borgeransvar og -indflydelse.  I de situationer, hvor borgeren ikke kan tage ansvar for eget liv, er det medarbejdernes pligt at udvise initiativ til at støtte borgeren dér, hvor borgeren er.

Fællesskab og netværk

I CUMB betragter vi sociale relationer, fællesskab og netværk som væsentlige medspillere i centrets rehabiliterende indsatser. For størstedelen af borgerne i CUMB er det et stående ønske at få et større netværk, og for mange også at komme i uddannelse og beskæftigelse. Derfor har vi et særligt fokus på at (gen)opdage sociale roller og relationer i og uden for centret. Det gør vi blandt andet igennem vores interne aktivitetsramme, beskæftigelsesnøglepersoner og sundhedsnetværk. De samarbejder med borgerne om deres ønsker for hverdagen. Herunder er det et særligt fokusområde at inkludere sundhed i bred forstand i de aktiviteter og fællesskaber, vi opbygger sammen med borgerne.

Koordineret indsats, dokumentation og vidensbaserede metoder

At arbejde rehabiliterende i CUMB betyder også, at vi arbejder tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang med fokus på koordination af indsatser i og uden for centret. Vi skal desuden sikre brobygning, så relevante indsatser i CUMB også bliver tilgængelige for andre borgere i socialpsykiatrien.

I CUMB skal vi hele tiden blive bedre til systematisk at dokumentere, dele viden og erfaringer med afsæt i vidensbaserede metoder (DAT, MI, LA og ÅD). Vi skal løbende skabe rum til at reflektere over egen praksis og gå i dialog med borgerne om kvaliteten af vores fælles indsatser.   

Recovery

Anerkendelse, respekt og tiltro

I centret er det vores vigtigste opgave at udvise respekt, håb og tiltro til borgernes potentialer og selvdefinerede mål. Det gør vi ved at lytte til og støtte borgerne i at identificere og prioritere deres ønsker for livet. Vi skal anerkende og trække på borgernes viden og erfaringer som en ressource i realiseringen af deres mål.

Faglighed og forudsigelighed

I CUMB skal borgerne altid kunne regne med høj faglighed og forudsigelighed. Det betyder i praksis, at vi skal være konsistente i vores koordinerede indsatser, udvise fleksibilitet, tilskynde selvstyring og støtte borgeren i sine individuelle mestringsstrategier.

Peer2peer som metode til styrket selvstændighed

Mennesker, der selv har gennemlevet og kommet sig af psykisk sygdom, kan udgøre en unik og virksom styrke i det recovery-orienterede arbejde (Socialstyrelsen 2018). Peer-medarbejdere indgyder til håb for fremtiden og øger følelsen af empowerment, selvværd og selvstændighed hos borgere for hvem, livet kan synes uoverkommeligt. Centret skal fortsat videreudvikle peer-metoden og i praksis trække på peer-medarbejderne til at bygge bro til interessefællesskaber i civilsamfundet, uddannelse og beskæftigelse.

Recovery i balance

Det store eget-ansvar, der følger med recovery-begrebet, kan være tungt at bære for nogle borgere. Derfor er balancegangen mellem autonomi og selvstændighed (ansvarsovergivelse og ansvarsovertagelse) et vigtigt opmærksomhedspunkt for medarbejderne, så borgerne ikke oplever at drukne i ansvaret for egen sygdom og liv. Balancegangen indebærer en løbende afstemning og opmærksom fra medarbejderne på borgernes dagsform og aktuelle situation. 

Aktiviteter og indsatser

Aktiviteter der aktiverer

CUMB ønsker aktiviteter, som er borgerdrevet og involverer og aktiverer borgerne frem for at passivisere dem. Aktiviteterne kan både være dagligdagens praktiske gøremål, (skabelse af) traditioner og fælles og individuelle aktiviteter i og omkring botilbuddene. Der kan også være læringsvirksomhed initieret af eksterne aktører. Aktiviteterne har forskellig karakter - dog hele tiden med et underliggende fokus på netværksdannelse, selvstændiggørelse, mental og fysisk sundhed samt beskæftigelse. Hvert botilbud laver en aktivitetsplan og et ugeprogram i samarbejde med borgerne, som beskriver, hvad der sker af faste aktiviteter i løbet af en uge/måned. Alt, hvad der foregår i centret, kommunikeres ud via sociale medier, informationsskærme, nyhedsbreve, opslag og ved mundtlig overlevering.

Styrket ramme for fællesskab

Med etableringen af en fælles centerbase for medarbejdere og borgere i Nansensgade 47, sikrer vi meningsgivende fællesskaber og kendskab til hinanden på tværs af de enkelte tilbud. Basen skal desuden danne grobund for øget brugerstyring og –involvering blandt andet via et ungeråd, borgergenererede beskæftigelsesindsatser og sundhedsfremmende projekter, faglig udvikling og nedbrydning af silotænkning i centret.

Struktur for borgerinvolvering og brugerperspektiver

I CUMB vil vi fortsat udvikle strukturer for, hvordan arbejdet med aktiviteter og indsatser tilgås. En del af det handler om at motivere borgerne til at involvere sig i planlægning og udførelsen af aktiviteterne. En anden del vedrører at skabe rum og sikre rummelighed omkring aktiviteterne, så borgerne føler tryghed ved at deltage. Herudover supplerer vi systematisk indsatserne med borgerperspektiver igennem centrets interne undersøgelser, som afvikles hvert andet år.

Udsyn til civilsamfundet – et selvstændigt liv

Nærmiljø, foreningsliv og deltagelse i samfundslivet spiller en central rolle i målet om, at borgerne bliver i stand til at leve mere selvstændige liv og flytte i egen bolig. Vi skal fortsat prioritere at have opmærksomhed på, hvad der sker i byen, ligesom vi fortsat skal bygge bro til uddannelsesinstitutioner, interessefællesskaber og organisationer.

Borger- og pårørendesamarbejde

I CUMB betragter vi borgere og pårørende som aktive ressourcer i det rehabiliterende samarbejde, som bygger på respekt, tillid og tryghed.

Indflydelse og ansvar i fællesskab

I centret handler vi og tager ansvar i fællesskab. Samarbejdet med borgerne bygger på:

 • At borgerne har selvbestemmelse og indflydelse på deres hverdag.
 • At borgerne er informeret omkring og tager del i lokale og centrale beslutninger i centret. 
 • At borgerne tager del i at tilrettelægge og gennemføre aktivitetsplaner, personalemøder, supervision og dokumentation. 

Beboermøder og råd

Det tværgående samarbejde i CUMB er kanaliseret ind i demokratisk organiserede møder og råd. Lokalt afholder botilbuddene beboermøder, hvor relevante emner drøftes. Det er helt afgørende for det rehabiliterende samarbejde, at det er borgerne, der sætter rammerne og er med til at lave dagsordenen for, hvad der er vigtigt i deres eget hjem og egen hverdag.

I centerrådet mødes borgere, medarbejdere, pårørende og ledelse til dialog og drøftelse af organisationens udvikling. Igennem centerrådet sikrer CUMB transparens på tværs af tilbud, politiske beslutninger og interessenter. Som supplement til centerrådet er der etableret et tværgående ungeråd i CUMB, hvor den yngre del af centrets borgere sætter dagsordenen. ligesom der fortsat er et beboerråd på Thorupgården for den lidt ældre borgergruppe.

Pårørendesamarbejdet

I CUMB skal vi fortsat opbygge tillidsfulde og inddragende samarbejder med borgernes pårørende. Det kan være et dilemmafyldt samarbejde, da behovet for tilknytning ikke altid korresponderer imellem borgere og deres pårørende. Det er en ambition i centret kontinuerligt at inddrage pårørende og trække på deres ressourcer i samarbejdet. Derfor arbejder vi på at etablere et stærkt pårørendenetværk, hvor pårørende kan mødes på tværs, udveksle erfaringer, give hinanden støtte og i fællesskab understøtte borgernes recovery-proces.

Fælles kompetenceudvikling

I centret ønsker vi at videreudvikle vores kultur for fælles læring. Det skal være naturligt for borgere, medarbejdere og pårørende at mødes i fora for fælles vidensdeling og kompetenceudvikling. Nye erkendelser giver os et fælles udgangspunkt for samarbejde, dialog og ny viden. Det kan være i form af vores faste nytårskur, hvor borgere, pårørende og medarbejdere mødes til hygge og faglig dialog, eller det kan være temaaftener, kurser og konferencer, som danner rammen om et fælles tredje.

Tryghed og trivsel

Det er vigtigt for centret, at alle – både borgere og medarbejdere – føler sig trygge og trives i hverdagen. Tryghed og trivsel, indbydende og hjemlige rammer der, hvor man bor, er en fundamental forudsætning for den recoveryorienterede proces og for, at man som beboer føler sig tilpas. Men tryghed og trivsel på arbejdspladsen er også en forudsætning for, at man som medarbejder har lyst til at gå på arbejde og kan udvikle sig fagligt.

Forebyggelse af voldsomme hændelser

Ofte hænger fravær af tryghed og trivsel hos borgerne sammen med manglende medicinindtag, krise- og stresssituationer og/eller rusmiddelindtag. Derfor prioriterer centret at arbejde aktivt med erfarings- og vidensbaserede metoder, som understøtter borgerne i:

 • Selv at indgå i arbejdet med mestring af livet og forebyggelse af voldsomme hændelser.
 • Selv at beskrive, hvad der kan afstedkomme optrappede situationer.
 • Selv at beskrive, hvad der skal til for at konfliktnedtrappe.

Dokumentation og fælles refleksion

I CUMB er det afgørende, at dokumentationen udføres i tæt samarbejde med borgerne. En overskuelig dokumentation er væsentlig for, at medarbejdere og borgere kan samle op og reflektere på en eventuel voldsom hændelse. Borgernes mentale tilstand og dagsform skal altid fremgå i overskuelig og tydelig form, så medarbejderne hurtigt kan iværksætte forebyggende tiltag.

Den attraktive arbejdsplads

Tillid, transparens og tydelig kommunikation

En af grundstenene i centret er en gensidig og løsningsfokuseret tillid mellem ledelse og medarbejdere.  Tillid skal opbygges og udveksles løbende via transparens og tydelig kommunikation omkring nye tiltag og forandringsprocesser både lokalt og i centret generelt. Det er samtidig centrets ambition, at beslutninger, der influerer hverdagen på tilbuddene, sker med inddragelse af medarbejderne.   

Medarbejdertrivsel via fokus på faglighed

I CUMB har vi dygtige og dedikerede medarbejdere, og for at centret forbliver en attraktiv arbejdsplads, kræver det, at vi fortsat skaber trivsel via fagligt fokus og engagement. Et trygt og udviklende arbejdsmiljø øger medarbejdernes faglighed og giver mod til at tænke ud af boksen i samarbejdet med borgerne. Centret vil arbejde for en sund kultur, hvor vi taler sagligt med hinanden om uenigheder og ting, der opleves svært.

Daglig refleksion og supervision

Det er et vigtigt parameter, at der er rum for daglig refleksion. I CUMB skal medarbejderne have mulighed for at vende dilemmaer, metoder og følelsesmæssige oplevelser, både på daglig basis og i supervisionssammenhæng. I det refleksive rum skal der være plads til undren over egen og andres praksis. Tryghed i gruppen er en forudsætning for at stille kritiske spørgsmål til hinanden og diskutere alternative veje og løsninger i det faglige arbejde.

Kompetenceudvikling og videndeling

Den brede faglighed og store vidensbank, der allerede findes i CUMB, skal vi blive bedre til at trække på i praksis og bruge på tværs af medarbejdere og tilbud i centret. Vi skal i fællesskab finde gode veje til det.

Tværfagligt samarbejde

I CUMB prioriterer vi endnu tættere dialog og koordination med særligt tre samarbejdspartnere:

 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (især KUI) med hvem centret er i gang med at etablere en samarbejdsmodel, som sikrer hyppige, faste møder, gensidigt kendskab til hinandens vilkår og rammer samt i fællesskab at lave realistiske planer for borgeren.
 • URUS-teamet for at styrke en hurtigere relevant indsats over for borgere med rusmiddeludfordringer.
 • Psykiatrienhedens fremskudte sagsbehandling med henblik på hyppigere opfølgning, så borgerne hurtigere kommer videre til en mere selvstændig boform.

Processen bag grundlagspapiret

Udarbejdelsen af grundlagspapiret har fundet sted i et tæt samarbejde med henholdsvis borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i form af nytårskur og workshops.