Referat fra Brugerforum den 12. maj 2023

Referat fra møde i Brugerforum i Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Aktivitets- og Samværstilbud den 12. maj 2023, kl. 12.00 - 14.00 i Konferencesalen, Sundbygårdsvej 3, 2300 København S.

1. Velkommen

Centerchef: Hans Hugo Andersen.

Referent/sekretær: Anne Mette Nielsen, Fælles Faglig Stab (e-mail: ai3k@kk.dk).

Velkommen til M, som træder til som repræsentant for NABO-centret.

Referat og dagsorden godkendes. Referat lægges på hjemmesiden.

Hans lægger ud med en undskyldning, da han i processen med ansættelse af tilbudsleder i Kompasset ikke har haft brugere med i ansættelsesudvalget. En forglemmelse. Ny tilbudsleder i Kompasset er Christine Windfeld Rasmussen.

Hans laver et udkast til retningslinjer til brug ved ansættelser, som skal rammesætte og understøtte psykologisk tryghed. Udkastet præsenteres på næste brugerforumsmøde og efterfølgende til centerrådet.

2. Sidste nyt fra AST (Aktivitets- og samværstilbud

ASPA har haft besøg af Københavns Kommunes interne tilsyn (akkreditering), som gik godt med dialog og inddragelse af brugerne. Der arrangeres forårsfest.

Ungecafe er flyttet til weekenden og torsdagscafe kl. 16 - 20 for de lidt ældre.

Mamma Mia planlægger diverse ture, herunder sommerferietur og et sommerarrangement i samarbejde med lokalmiljøet. Der er blevet ansat nye medarbejdere.

NABO holder åbnet på søn- og helligdage, hvilket mange brugere er glade for.

Der serveres billig mad, som leveres fra Fødevarebanken. Der tilbydes forskellige aktiviteter bl.a. krea-værksted og digital førstehjælp.  

Cafe Rose har yoga, NADA og forskellige krea-tilbud.

Ottilia og Kompasset tilbyder gruppeforløb om hverdagsmestring/mærk dig selv/natur.

3. Pause

4. Sidste nyt fra Centerrådet

Brugertilfredshedsundersøgelsen er under forandring. Den skal fremover være mere lokalt forankret og tilpasses lokale forhold. På næste møde i Brugerforum afsættes der tid til sammen at tænke over, hvordan den nye BTU (brugertilfredshedsundersøgelse) kan se ud. Så læg hovederne i blød.

Centerets udviklingsplan 2023 har fokus overgange mellem § 85 og AST med drøftelser om at etablere et følgekorps bestående af f.eks. peers og kontaktpersoner.

Hans forslår at invitere Borgercenterchefen med på et kommende møde i Brugerforum for at høre hendes tanker og planer for § 85 og AST samt MB-ansatte (medarbejdere med brugerbaggrund).

5. Orientering fra centerchefen

Ansættelser

Der mangler kun få ansættelser af nye hjemmevejledere for at være i hus. C. kvitterer med, at hun er glad for hendes nye hjemmevejleder.  

Christine Windfeld Rasmussen er ansat og startet som ny tilbudsleder i Kompasset.

Lene Kristensen er ansat som ny tilbudsleder i Akuttilbuddet pr. 1.5. 2023.

Jakob Larsen, § 85 Nord, er stoppet som tilbudsleder. Simon Hegelund Østergaard er konstitueret som tilbudsleder.

Ledelse

Der er planlagt lederseminar om udviklingen af samarbejdet mellem § 85 og AST-området.

Årlig idræts- og bevægelsesdag

Der er i Brugerforum interesse for at afholde en idrætsdag/bevægelses-/sommerfest sammen med de selvejende institutioner. Hans går efter et sådant arrangement i september måned i år. C. melder sig i arbejdsgruppen.

Computere

Der er blandt centercheferne enighed om, at der ikke er mulighed for lånecomputere til brugerne. For at sikre internettilgængelighed for brugerne, undersøger Hans de lokale computerforhold på AST.

Desuden er de indkøbte computer fordelt på tværs af socialpsykiatrien til borgerrettede aktiviteter. Dette er gjort under tidligere centerchef.

Frinova-aktiviteter

Der har tidligere været arrangeret ture til Folkemødet på Bornholm, hvilket der stadig er interesse for blandt brugerne. Det samme gør sig gældende for den makkerskabsordning, der var etableret i et samarbejde med AOF og deres kurser.

Hans undersøger status og muligheder fremover.

6. Dialogforum (sidste møde den 3. maj)

Der var besøg af Botilbudsteamet, som holdt oplæg om deres arbejde og samarbejde mellem kommune og region.

Ombudsmanden er inviteret til at deltage på et kommende møde om bl.a. handikapkonvention, overgreb på botilbud og tilsynsbesøg.

7. Eventuelt

M. foreslår at få besøg af håndværkere på AST med reference til www.keyring.uk.

Jane undres over, at det ikke længere er muligt at arbejde hjemmefra som skribent på Gloria. I skrivende stund har Hans undersøgt sagen, hvortil Helle Larsen meddeler følgende:

Det er i 2023 besluttet, at Gloria ikke længere bruger freelancere. Begrundelsen herfor hviler på, at Gloria i samarbejdet med freelancere ikke i tilfredsstillende grad kan leve op til mediehusets forpligtelser som § 104-tilbud. 

8. Tak for i dag

Næste møde i Brugerforum er fredag den 1. september kl. 12 - 14.

Der serveres frokost, kaffe og kage til mødet.