Københavns Kommunes logo

Vejledende retningslinjer for Centerrådene i de socialpsykiatriske centre

Her kan du læse om de vejledende retningslinjer for centerråd i socialpsykiatri København.

Gældende for de socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune. 2021

Forord

Den 1. januar 2020 trådte en ny centerstruktur i kraft i den københavnske socialpsykiatri. Der etableres 4 fagligt fokuserede socialpsykiatriske centre:

 • Center for specialiserede botilbud
 • Center for unge og midlertidige botilbud
 • Center for selvstændige boformer og sundhed
 • Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud

Der skal etableres centerråd for de fire socialpsykiatriske centre efter disse vejledende retningslinjer, der er justeret i 2021.

Nærværende retningslinjer tager afsæt i den gældende pårørendepolitik for borgere med sindslidelser fra 2008. Retningslinjerne erstatter de hidtil gældende retningslinjer fra 2011 og 2019.

Formål

Formålet med centerrådene er:

 • At skabe et forum, hvor borgere, pårørende og medarbejdere har mulighed for at blive grundigt orienteret om og dermed få et godt indblik i forhold, der er af betydning for borgernes trivsel og hverdagsliv.
 • At give borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at deltage i en ligeværdig og respektfuld dialog om spørgsmål af betydning for det daglige liv i og omkring centret, herunder hvordan det sikres, at centrets tilbud har en høj kvalitet i overensstemmelse med det gældende værdigrundlag og de opstillede kvalitetsmål.
 • At skabe et forum, der giver borgere, pårørende og medarbejdere mulighed for at udtale sig, rejse spørgsmål og fremføre synspunkter og dermed blive hørt omkring forhold af betydning for borgerne i relation til tilbuddene eller centrets udvikling og drift.

Centerrådets kompetencer

Der kan i centerrådet bl.a. foregå orientering, høring og drøftelse inden for følgende områder i relation til borgernes hverdag:

 • Centerets budget og regnskab
 • Centerets organisering
 • Centerets strategi
 • Centrets udvikling
 • Ønsker om udviklingsområder i centeret
 • Orientering og evt. drøftelse af resultater af diverse tilsyn i centerets tilbud
 • Orientering og drøftelser af nyheder fra forvaltningen og Borgerrepræsentationen /Socialudvalget, eksempelvis:
 • Nye politikker og retningslinjer
 • Behandling af evt. høringsmateriale
 • Relevante undersøgelsesrapporter
 • Komme med ideer og inspiration til, hvordan samarbejdet med pårørende kan videreudvikles.

Centerrådet kan desuden på eget initiativ udtale sig og stille forslag til emner af interesse for borgerne. Der kan ikke behandles personsager i centerrådet.

Centerrådet har ikke nogen beslutningskompetence, men centerrådets anbefalinger og råd skal medtænkes af ledelsen ved fremtidige prioriteringer.

Sammensætning af udvalget

Centerrådet består af minimum 9 medlemmer:

 • 3 borgerrepræsentanter
 • 3 pårørenderepræsentanter

Pårørende kan være familiemedlemmer til borgeren eller personer, som borgeren selv ønsker, at der skal være særlig godt informeret og inddraget i forhold til hans eller hendes situation. Det er en betingelse for, at en pårørende kan sidde i centerrådet, at den respektive borger er indforstået hermed.

 • Centerchefen, 1 ledelsesrepræsentant, 1 medarbejderrepræsentant
 • 6 suppleanter

Pårørende-, borger- og medarbejdergruppen skal hver vælge 2 suppleanter. Suppleanterne deltager typisk i centerrådets møder, hvis en af repræsentanterne fra den gældende medlemsgruppe ikke kan deltage.

De 3 pårørende og de 3 borgerrepræsentanter skal inden for deres egen gruppe repræsentere forskellige tilbud/indsatser (afdelinger, boliger, AST mv.).

Centerrådet skal således sammensættes med en så bred repræsentation for hele centret som praktisk muligt, så repræsentationen afspejler den geografiske spredning og den indbyrdes størrelse af de enkelte tilbud under centret. For at opnå dette kan centerchefen beslutte, at valget af pårørende og borgere til centerrådet skal foregå i særskilte valggrupper, jfr. nedenstående beskrivelse af valgproceduren i forbindelse med valg til centerrådet.

Såfremt der ikke vælges en repræsentant fra en valggruppe eller denne udtræder, kan pladsen besættes midlertidigt med en suppleant fra en anden valggruppe. Denne skal dog vige pladsen, når der igen er valgt en repræsentant.

Valgprocedure

De 3 borgerrepræsentanter og 2 suppleanter vælges eller udpeges blandt centrets borgere. Centrets evt. beboerråd/borgerråd/brugerråd beslutter, hvorvidt der skal afholdes valg blandt samtlige borgere, eller om borgerrepræsentanterne og suppleanterne skal udpeges af borgerrådet/brugerrådet. Beslutter borgerrådet, at der skal afholdes valg, skal valghandlingen ske inden for de eventuelt besluttede valggrupper. Alle borgere kan udpeges/vælges til centerrådet.

De 3 pårørenderepræsentanter og 2 suppleanter vælges af og blandt pårørende til borgere på centret, enten ved et møde eller pr. brev. Centerchefen beslutter, ud fra praktiske hensyn, og ud fra en vurdering af de pårørendes forventede tilslutning og interesse for valghandlingen, hvorvidt valghandlingen skal ske ved møde eller ved brev. Valghandlingen skal foretages inden for de eventuelt besluttede valggrupper. Er der inden for den enkelte valggruppe flere pårørende, der kandiderer til en post, skal valghandlingen under alle omstændigheder foregå ved et møde.

Ledelsesrepræsentanten udpeges af centerchefen, medarbejderrepræsentanten udpeges af centerchefen efter drøftelse i det lokale MED-udvalg eller på anden måde, som aftales mellem medarbejdere og centerchef.

Centerchefen er født medlem af centerrådet.

Alle medlemmerne af centerrådet, inklusive formandskab og suppleanter, vælges for 2 år.

Valg til centerrådene finder sted ved udløb af hvert andet ulige år.

De valgte repræsentanters medlemskab træder i kraft pr. d. 1/1 i det efterfølgende lige år. Ved uforudsete udfordringer som f.eks. medlemmers udtrædelse, forsøges valgkadancen indhentet.

Hver borger har en stemme ved valg af borgerrepræsentanter. Pårørende har én stemme pr. borger, uanset antallet af fremmødte pårørende.

For at sikre en bred repræsentation af pårørende og borgere i centerrådet i forhold til den geografiske struktur og tilbuddenes indbyrdes størrelse, kan centerchefen beslutte, at valget af pårørende og borgere skal foregå i 2 eller 3 valggrupper.

Indbydelse af pårørende til valgmøde skal ske med mindst 14 dages varsel. Er det besluttet, at valget skal foretages i valggrupper, kan der afholdes separate valgmøder.

Der kan på valgmødet stemmes ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt.

Valget afgøres ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed foretages der omvalg mellem de kandidater, der har lige mange stemmer.

Konstituering

Centerrådet konstituerer sig med et formandskab, der består af en borger som formand/-kvinde og en pårørende som næstformand/-kvinde. Posten som næstformand/-kvinde kan ikke besættes af en repræsentant, som er pårørende til Centerrådets formand/-kvinde. Centerrådet kan udforme en lokal forretningsorden. Forretningsordenen kan bl.a. angive regler for mødeafholdelse, rådets opgaver samt øvrige retningslinjer for rådets arbejde, herunder aftaler om ordstyrer og referent, og aftaler om, hvilken form (papir/elektronisk) der skal benyttes ved fremsendelse af indkaldelser, referater og anden information. Alternativt kan der tages stilling hertil ved centerrådets konstituering.

Centerchefen stiller sekretariatsbistand til rådighed for centerrådet og er ansvarlig for driften.

Centret afholder udgifterne i forbindelse med centerrådets virksomhed.

Møder

Centerrådet holder møder 1 gang i kvartalet. Der kan efter behov afholdes ekstraordinært møde.

Der skal være to repræsentanter til stede fra hver gruppe, før gruppen er repræsenteret, så møde kan afholdes. De to repræsentanter kan godt bestå af suppleanter. Formandskabet kan undtagelsesvis beslutte, at mødet kan afholdes, selv om ikke alle grupper er repræsenteret med 2 repræsentanter. Rådet kan nedsætte udvalg og arbejdsgrupper samt udpege øvrige pårørende, borgere og medarbejdere til at deltage ad hoc. Der skal indkaldes til ekstraordinært møde i centerrådet, såfremt 3 medlemmer anmoder om det.

Mødedagsordenen skal som minimum bestå af følgende punkter:

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra borgerrepræsentanterne

3. Orientering fra centerchefen

4. Gensidig orientering

5. Øvrige punkter

6. Punkter på vej

7. Punkter til tværgående centerrådsmøde

8. Eventuelt

9. Dato for næste møde

Punkter til dagsorden skal være centerrådets sekretariatsfunktion i hænde senest 12 dage inden mødet afholdes. Dagsordenen udsendes herefter. Referater fra møderne fremsendes til rådets medlemmer og suppleanter senest 3 uger efter afholdelse af mødet. Referatet skal forinden udsendelsen godkendes af formanden og næstformanden. Det godkendte referat publiceres på internettet.