Referat fra Brugerforum den 12. april 2021

Referat fra Brugerforum den 12. april 2021
kl. 10.00-13.00 på TEAMS

1. Velkommen

Velkommen v. Camilla. Især til de nyvalgte R, Ungehuset og G(Cafe Rose), L (Fountain House) er stoppet i Brugerforum.

Marianne deltager i den sidste time af mødet.

2. Organiseringen af Brugerforum, skal BF have formand/næstformand m/k?

BF diskuterer fordele og ulemper ved at have et formandskab bestående af en formand og en næstformand eller en anden struktur fx en fladere struktur med tovholderfunktioner.

Så snart vi må ift covid situationen, indkalder vi til et 2 timers fysisk møde, med god forvarsel, hvor vi diskuterer både det praktiske niveau og det mere det værdibaserede organisatoriske niveau.

3. Valg til Centerråd, en repræsentant

RU stiller op til den ledige plads i centerrådet. RU er valgt enstemmigt.

4. Platform til Brugerforum v. RU

RU præsenterer den fælles online struktur han har lavet for BF på google docs og på google sheets.

På google docs ligger referater fra alle møder samt diverse dokumenter som medlemmerne fra BF har bedt ham om at lægge ud.

Kun RU kan lægge ting op på google docs.

I google sheets kan man se

alle arbejdsgrupper

en kalender med kommende aktiviteter i BF.

indput til dagorden til næste møde, hvor man kan skrive punkter som man ønsker skal på. Når dagsordenen lukker, lukker RU også listen. Så inviterer RU et nyt dokument hvor man kan kommentere.

Alle kan ændre i google Sheets.

C lægger en liste på efter mødet hvor man kan lægge kommende aktiviteter op.

5. Resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen er landet (vedhæftet link til resume og pdf med rapport)

Der kommer snart resultater fra brugertilfredshedsundersøgelsen som er specifik for vores center. Den sender vi ud når den kommer. Punktet udsættes til næste gang.

6. Besøg af Kasper Gaaej fra Psykiatrienheden omkring VUM og re-VUM

Camilla præsenterer det oprindelige spørgsmål, som går på brugerindflydelse på VUM ift. indsigt i processen og information om hvad der står i VUM.

Kasper holder et oplæg om VUM (Voksen udredningsmetoden)

Hen understreger at den er meget systematisk, fordi man vil sikre sig at man kommer omkring alle aspekter. Den sikrer også at sagsbehandler overholder lovgivningen ift. at spørge om det hele.

Efterfølges skal sagsbehandleren vurdere, om der er noget man som kommune skal tilbyde støtte til.

Samtidig skal VUM sikre borgerens retssikkerhed ift. at blive hørt i egen sag.

Det er sagsbehandlers ansvar at borger er informeret om, hvad der står i VUM. Man har altid mulighed for at kontakte sagsbehandler om at få sin VUM tilsendt.

Det er sagsbehandlers opgave at rådgive og vejlede borger, så de forstår processen.

C beder om at man sikrer sig at man forstår, hvad det er man skal inviteres til inden. Kasper vil tjekke hvad der står i de breve man sender til borgerne.

HM vil gerne kontaktes direkte af sagsbehandler og ikke gennem hjemmevejleder. Hun oplever ikke at hun er inddraget i kommunikationen omkring revurdering af VUM.

Kasper fortæller, at man kommunikerer med hjemmevejleder fordi man vil høre, hvordan det går og at de er tættest på borgeren.

Som minimum synes HM at man skal informere direkte om ændringer i VUM.  Kasper vil formidle dette videre til lederen af visitationen.

Er der aldersgrænse ift. støtte fra Psykiatrienheden? Aldersgrænsen er voksne borgere over 18 år. Der er ingen øvre grænse.

Har medarbejdere i AST et udvidet ansvar at henvise til psykiatrienheden?

Kasper fortæller at man som medarbejder kan rette en bekymringshenvendelse under samtykke fra borgeren til psykiatrienheden. For at få fx en hjemmevejleder.

J foreslår at resultatet af en VUM eller reVUM kunne være formidlet i en opsummering idet det kan være en stor mundfuld at modtage. Kasper siger, at afsnittet ”den samlede faglige vurdering” er en opsamling. Kasper synes det er et godt forslag.

C spørger om de har overvejet at have en bruger-fokusgruppe.

Kasper fortæller om VUM 2.0. VUM er blevet evalueret af socialstyrelsen, Kommunernes Landsforening mfl. Her har man bla. talt med borgere.

Fokus i den nye er med meget mere fokus på borgeren selv. Og på borgerens ønsker, drømme og kompetencer. Diagnosen kommer til at fylde mindre i VUM2.0 og vil styre mindre ift. tildeling af støtte. Her er det mere recovery og ønsker og drømme fra borgeren der skal være styrende.

Allerede nu er sagsbehandlerne flyttet ud på botilbuddene.

Spørgsmålene vil være anderledes. Indsatsmål bliver sat mere af borgeren selv.

VUM 2.0 skal komme i løbet af efteråret men Kasper tror der er risiko for forsinkelse.

HM kunne ønske sig et brugerorgan på myndighedsområde ift medarbejderpraksis idet hun oplever en forstenet kultur. Kasper siger der ikke er noget brugerorgan eller planer om det, på deres område. Og han giver hende ret i at det kan blive svært at ændre kultur fra den ene dag til den anden.

Marianne foreslår, at vi ser dette som første møde på dette niveau og at vi kunne fx mødes igen når VUM 2.0 er på banen. Kasper vil gerne inviteres igen.

7. To-årig skift af hjemmevejleder

HM vil gerne tale med Marianne ift. reglen om skift at hjemmevejleder efter to år. HM spørger om det er rimeligt at der ikke laves en faglig vurdering ift. om skiftet giver mening. Hvem har fundet på det?

C spørger hvorfor er det så stringent.

RU spørger om det er en vurdering eller en fast regel om at man skal skifte hjemmevejleder efter to år.

Lars som er leder af hjemmevejlederne i N fortæller:

Forvaltningen fik øje på hjemmevejlederforløb på op til 17 år. Idet SOF skal understøtte udvikling i højere grad end tidligere vil SOF vil have kortere hjemmevejlederforløb.

Baggrunden er, at borgeren skal være i fokus i processen og det er en faglig vurdering, at det gøres bedst med, at der efter to år skiftes hjemmevejleder.

C siger at hun synes det skal vurderes individuelt så det passer i borgerens proces.

Marianne siger at de afdelinger, der har kørt med denne ordning, har gode erfaringer med det. Hun medgiver, at der er fordele og ulemper.

Marianne vil gerne tale om hvordan det kan praktiseres bedst muligt.

Vi kommer nok ikke til at kunne påvirke at reglen ændres og det ligger udenfor Marianne og Lars muligheder for at ændre.

 8. Eventuelt og tak for i dag