Københavns Kommunes logo

Referat fra centerrådsmøde den 22. februar 2022

Referat af centerrådsmøde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud, afholdt den 22. februar klokken 16-18 i Nansensgade.

1. Præsentationsrunde

Præsentationsrunde af medlemmerne og stort velkommen til alle – især til de nye repræsentanter.

2. Velkommen

Hans byder velkommen til det nye råd og præsenterer CUMB med afsæt i den organisatoriske og faglige ramme, som omkranser centret:

 1. Center for Unge og Midlertidige Botilbud er ét ud af i alt fire socialpsykiatriske centre i Københavns Kommune (for yderligere visualisering er organisationsdiagram vedhæftet som bilag til referatet)
 2. Centrets faglige fundament er nedskrevet i grundlagspapiret for CUMB (udleveret i fysisk format på mødet). Grundlagspapiret er udarbejdet i forbindelse med etableringen af det nye center tilbage i 2020, og er formuleret med afsæt i workshops afholdt for både beboere, pårørende og medarbejdere i centret. Grundlagspapiret udgør med andre ord centrets faglige retningslinje.
 3. Hans gennemgår ganske kort CUMBs udviklingsplan for 2022 (vedhæftet som bilag). Grundlagspapiret udgør – sammen med grundlagspapiret – den faglige rettesnor for centrets tværgående og faglige udviklingsspor, som tilbuddene arbejder med hen over det næste år. Tilbuddenes lokale udviklingsplaner vil løbende blive genbesøgt og revideret med afsæt i den daglige, faglige drift og behov. 
 4. Vejledende retningslinjer for centerrådene er ligeså vedhæftet som bilag til referatet. Relevant at understrege ved retningslinjerne er, at det ikke længere er muligt at sidde som for- og næstperson, hvis man er biologisk relateret. Ellers er retningslinjerne meget overordnede og kan på mange måder fortolkes lokalt. OBS på, at næste centerrådsmøde er konverteret til et temamøde, hvor der netop sættes fokus på rollen som rådsmedlem (jf. punkt 3).
 5. Som noget nyt i centerrådet vedtages det på nærværende møde, at der åbnes op for løbende optag, således nye interesserede beboere og/eller pårørende har mulighed for at melde sig ind i rådet inden for den igangværende valgperiode på 2 år. Dette for at sikre så bred repræsentation i centret som muligt.

Slutteligt understreges det, at både repræsentanter og suppleanter til en hver tid er velkomne til at deltage på alle centerrådsmøder.

3. Præsentation af ny pårørendevejleder i CUMB

Det er politisk besluttet, at der skal ansættes en pårørendevejleder lokalt i CUMB og centralt i Borgercenter Handicap. En ansættelse, der løber hen over de næste tre.

I CUMB er der ansat en kvinde ved navn Julie Bender til rollen som pårørendevejleder. Julie har lang erfaring med både krisehåndtering og projektstyring.

Julie starter den 1. marts og skal i tæt dialog med en følgegruppe af pårørende og ansatte i centret definere rollen og opgaveporteføljen ydeligere.

Følgegruppen er åben for interesserede pårørende!

Jesper understreger, at der lige nu er tre områder, som vil være et naturligt afsæt for Julie at arbejde videre med:

 1. De allerede eksisterende temaaftener.
 2. Medierende rolle imellem pårørende og tilbud, så kommunikationen får de bedste betingelser.
 3. Organisatorisk er der behov for at arbejde mere indgående og systematisk med inddragelse af pårørende generelt i centret.

Julie kommer til at sidde med som fast medlem af centerrådet fremadrettet.  

4. Introduktion til kommende tema-centerrådsmøde

Det er blevet besluttet i centerchefkredsen, at det andet centerrådsmøde i 2022 skal dedikeres til at gå i dybden med spørgsmålet, der så ofte kommer i tale i regi af møderne:

Hvad vil det sige at sidde i centerrådet?

Herunder vil mødet adressere gensidig forventningsafstemning og indgå dialog om:

 • Formen på ”det gode møde”
 • Rammer og spilleregler
 • At være repræsentant for andre
 • Poster i de forskellige råd

Medlemmernes input til dialogen har stor betydning for, at vi i fællesskab og fremadrettet kan etablere en mødeform, der er meningsgivende for alle parter her i CUMB.

NB: Valg til posterne som for- og næstperson i centerrådet vil blive afholdt på det kommende temamøde.

Det tværgående centerråd

Der er i skrivende stund ved at blive udarbejdet en indstilling til oprettelse af to årlige tværgående temamøder som alternativ til det tværgående centerråd.

Med to årlige temamøder for samtlige centerrådsmedlemmer på tværs af de fire socialpsykiatriske centre er det ambitionen at skabe en mere meningsgivende ramme for at tale om relevante, tværgående emner end det har vist sig muligt hidtil.

Rådsmedlemmerne i CUMB bifalder initiativet og byder temamøderne velkomne. Der vil naturligvis blive informeret nærmere om emnet, når beslutningen om omlægningen er endelig truffet. 

Valg til Dialogforum

Valget blev afholdt og alle poster besat. Det byteryder, at CUMB både har en beboerrepræsentant og -suppleant samt en pårørenderepræsentant og -suppleant i Dialogforum.

P giver et oprids af, hvad Dialogforum er for et organ:

Dialogforum er et høringsorgan i forhold til, når politikerne skal træffe beslutninger på psykiatriområdet i København. Foruden repræsentanter fra de forskellige centerråd er interesseorganisationer som SIND og Bedre Psykiatri repræsenteret. I Dialogforum er det muligt for medlemmerne at formidle relevante opmærksomhedspunkter fra socialpsykiatrien til politikerne.    

Første ordinære møde i Dialogforum afholdes den 21. marts kl. 15-18. CUMBs valgte repræsentanter og suppleanter vil blive inviteret af Miriam, sekretær i Dialogforum.

5. Orientering fra centerchefen

Budget 2022

Hans beretter, at budgettet ser positive ud for 2022. budgettet er rundt regnet på 120 mio. (dette inklusiv potentiel genåbning af 4. sal på THG).

Det har været en mærkesag for Hans, at de økonomiske ressourcer i centret bliver brugt på ”varme hænder”. Dette inkluderer blandt andet, at en tværgående koordinatorstilling konverteres til en nyoprettet stilling i Griff31 – et tilbud som har været under særlig pres de seneste år.

Hans ser generelt meget positivt på budgetterne for indeværende år.

Kontakten til natbasen

Det pointeres, at det fortsat er problematisk med adgangen til natbasen i Sydhavnen. Der er fx et slip fra klokken 20 til 23. Jesper responderer hertil, at der bliver taget hånd om det (det samme gælder i øvrigt for kommunikationen mellem Griff og natbasen).

Hans understreger, at forvirringen omkring kontakten til nattevagterne naturligvis skal håndteres. Centret vil lægge sig i selen for at få gjort det helt klart, hvordan kontakten til natbasen fungerer for de tilbud, der ikke har døgnbemanding.

Ekstra midler

Der spørges ind til, hvad de 56 mio, der er blevet allokeret til psykiatrien over de næste fire år, skal bruges til?

Hans svarer, at det stadig drøftes på centerchefniveau, hvordan midlerne bedst muligt kommer borgerne til gavn. Der er endnu ikke truffet en beslutning – drøftelserne er fortsat i gang med at blive kvalificeret. Det er vigtigt for Hans, at de mindre botilbud også kommer til at nyde godt af midlerne.

”Et voksende bureukrati”

Det påpeges, at der er et voksende antal administrative opgaver ude på tilbuddene, som medarbejderne skal håndtere, hvilket går ud over den nære borgerkontakt.

Jesper anerkender problematikken og forklarer, at den voksende mængde af decentrale administrative opgaver er et resultat af en centralisering og en besparelse på det socialpsykiatriske område.

Oplevelsen af, at de ”varme hænder” i højere grad bliver brugt til at løse administrative opgaver frem for det borgernære arbejde, er en generel oplevelse for flere af tilbuddene i centret – til stor frustration!    

Nye ledere i CUMB

Orienten og Sydhavn: Anne-Katrine har opsagt sin stilling per 1. marts. Derfor er stillingen som botilbudsleder af henholdsvis Orienten og Sydhavnen i opslag lige nu.

Hans vil i den kommende måned – i Anne-Katrines sted – skiftevis sidde lokalt placeret på Orienten og Sydhavn.

THG: Monica er startet som ny afdelingsleder i ungeteamet på THG.

4. Sal på THG: Der spørges ind til, hvad planen er med 4. sal på THG?

Der pågår lige nu et arbejde med at se på målgruppebeskrivelsen til 4. sal. Hans siger, at man blandt andet ser på udenbys-pladserne, der potentielt kan tages hjem til en anden takst. Målet er at åbne 4. salen på THG omkring den 1. august 2022 (§ 107).

Centernyt – CUMBs nye nyhedsbrev

Centernyt er et månedligt nyhedsbrev, som Hans har taget initiativ til i målet om at skabe en kontinuerlig kommunikationsstrøm fra ledelsen til både medarbejdere, beboere og pårørende. Brevet sendes ud per mail og lægges desuden op på hjemmesiden.

Hans understreger, at alle er velkomne til at komme med input til nyhedsbrevet.

P foreslår, at hvis muligt vil det være en fordel som pårørende at få tilsendt nyhedsbrevet på mail – det kræver naturligvis, at man som pårørende giver tilsagn til dette.

Centrets tværgående indsatser

Jesper gennemgår bilag til udviklingsplanen, som er en figur over de indsatser, der går på tværs af alle tilbud i centret:

 • Hvert 3. år gennemføres en kvalitativ undersøgelse, som har til formål at generere et systematiseret borger- perspektiv i form af interviewundersøgelse med fokus på beboernes ønsker og forhåbninger for fremtiden.
 • Sundhedsfaglig indsat bestående af blandt andet et tværgående sundhedsnetværk, der sætter fokus på mental og fysisk sundhed, herunder oplevelsen af køn, identitet, psykoedukation, medicinpædagogik, dokumentation og meget andet.
 • Beskæftigelsesindsats med fokus på en-til-en-samtaler, UU-vejledning, beboerjobs, samarbejde med Beskæftigelsesforvaltningen i form af fremskudt sagsbehandling på botilbuddene (JKU).

Hans orienterer yderligere om et projekt i samarbejde med Røde Kors og møbelfirmaet Lekolar med henblik på etablering af beboerjobs i forhold til renovering og genanvendelse af designermøbler.

 • Pårørendeindsats med afsæt i ansættelse af ny tværgående pårørendevejleder (jf. punkt 2).
 • Peerindsats med henblik på brobygning til interne og eksterne interessefællesskaber og styrkelse af det rehabiliterende samarbejde med borgerne på tværs af tilbud og med base i Nansen.

Det påpeges hertil, at der på BV var ansat en peer-medarbejder, som startede og stoppede i 2021, men, at der endnu ikke er blevet ansat en ny i vedkommendes sted. Hans pointerer, at der var tale om midlertidige projektmidler, der var afsat til peer2peer.

 • DAT og LA2 er blandt de vidensbaserede metoder, der arbejdes med i CUMB (jf. rød tråd til Regionen).

Ledelsen arbejder i skrivende stund på at opstarte metode-arbejdsgrupper og ikke mindst rammesætte en fast organisering for den fortsatte implementering af metoderne.

6. Orientering fra Beboerrepræsentanterne

Medarbejdersituationen på BV

I det forgangne år har 27 medarbejdere opsagt deres stillinger på BV. Det har været et langt og hårdt år. Beboerne ser nu frem til et år med forhåbentligt mere ro på, og er optimistiske omkring de nye ansættelser.

Madordningen på BV

Der orienteres om, at madordningen ikke fungerer optimalt på BV. En løsning kan være, at morgenmad og aftensmad bliver delt op i form af to forskellige betalingsordninger. Alternativt bør der være mulighed for at melde sig til og fra de enkelte måltider.

Der efterspørges med andre ord en mere fleksibel løsning.

Hans vil meget gerne inviteres med på et beboermøde på BV, hvor madordningen kan drøftes yderligere. Hans undersøger desuden taksterne for madordningerne i centret – det skal være ens for alle tilbud.

Dokumentation

Der opfordres til, at beboerne inviteres mere med til at skrive den daglige dokumentation. Det handler især om, at beboerne skal have mulighed for at få konkret indsigt i, hvad der bliver skrevet om dem.

De særlige pladser

Der spørges ind til de særlige pladser – hvad er status? Hans svarer at det er i Regionens regi. KK er dog med til at betale pladserne.

Det påpeges, at THG er et stort sted og der spørges til, hvordan man sikrer, at kommunikationen når ud til beboerne. 

I forlængelse heraf pointeres det yderligere, at man på THG meget gerne må blive bedre til at huske de beboere, der opholder sig meget i egen bolig. Hvordan sørger man fx for, at kommunikationen når ud til netop de beboere, der ikke færdes i fællesmiljøet?

Hans taler med ledelsen på THG om behovet.

7. Orientering fra pårørenderepræsentanterne

Ingen kommentarer.

Årshjul for møderne i 2022

 • Tirsdag den 22. februar
 • Tirsdag den 17. maj
 • Tirsdag den 6. september
 • Tirsdag den 29. november                                                     

Alle møder er klokken 16 – 18

Møderne afholdes skiftevis på tilbuddene i centret. Det vil fremgå i mødeindkaldelserne, hvor vi mødes.

Kontakt os

Ditte Wiegman

Ditte Wiegman

Socialfaglig konsulent og centerrådssekretær

Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

Julie Hildebrandt-Hæsum Bender

Pårørendevejleder