Københavns Kommunes logo

Referat fra centerrådsmøde d. 31. maj 2022

Referat af centerrådsmøde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud, afholdt tirsdag den 31. maj 2022 kl. 15-18 på Thorupgården.

Formøde omkring ”De gode rammer for centerrådet?”

Præsentation og formål med processen:

At skabe et rum, hvor vi i fællesskab kan tale om, hvad de gode rammer og spilleregler er for meningsfuld deltagelse i centerrådet?

Indledning:

 • Repræsentantskab
 • Dialog
 • Sparring
 • Forslag
 • Information
 • Ikke et beslutningsorgan

(kilde: de vejledende retningslinjer)

Gruppedrøftelser med afsæt i to spørgsmål:

Hvorfor har du valgt at være med i centerrådet – hvad er dine forventninger? 

Hvad er ”de gode” spilleregler og rammer for dig som medlem af centerrådet?

Opsamling

Fælles opsamling i plenum med præsentation af pointer og temaer fra gruppearbejdet.

Punkterne blev gengivet for ledere og medarbejdere på det ordinære møde.

Opsamlingen er vedhæftet som bilag.

Hans, Ditte og de nyvalgte for- og næstforpersoner mødes til en videre drøftelse omkring håndtering og effektuering af punkterne. Dette møde finder sted inden næste centerrådsmøde. 

1. Velkommen til ordinært centerrådsmøde

Hans byder velkommen. Dernæst foretages en kort præsentationsrunde.

Opfølgning fra sidste møde

Kontakt til Natbasen:

På Thomas Koppels Alle og Griff har der været et slip uden mulighed for personalekontakt i tidsrummet 07.00 og 11.00 om formiddagen og 20.00 og 23.00 i aftentimerne.  

Fremadrettet bliver det sådan, at beboerne på Thomas Koppels Alle og Griff har mulighed for at kontakte Thorupgårdens 1. sal i de ydre tidsrum.  

Nyhedsbrev

Afsendelse af nyhedsbrev til pårørende via mail kræver ikke skriftligt samtykke. Derfor foretages en håndsoprækning ift. hvem der ønsker at modtage brevet.

2. Input fra den foregående proces

Ditte præsenterer ganske kort temaer og drøftelser fra den foregående proces. Opsamlingen er udsendt til medlemmerne som bilag. 

3. Valg til forperson og næstforperson

Der afholdes valg til posterne som for person og næst for person.

Kandidater: M, LO og LF

Hver kandidat holder en kort valgtale.

Der stemmes anonymt. Kandidaterne må ikke stemme på sig selv.

Valgresultat:

 • Forperson: LF
 • Næstforperson: LO

Begge bliver indkaldt til formøde inden næste centerrådsvalg, hvor også punkterne fra processen tages op sammen med Hans og Ditte. 

4. Præsentation af pårørendevejlede Julie

Julie præsenterer centrets nye pårørendeindsats. Se power point vedhæftet som bilag.

Indsatsens (foreløbige) fire ben:

1. Information/kommunikation til pårørende:

Fx. nyheder, velkomstmateriale, videndeling, forventningsafstemning, opslag, facebookgruppe etc.

2. Støtte og vejledningssamtaler:

Fx. pårørendestøttesamtaler, støttesamtale, vejledningssamtaler, psykoedukation, sparring/medierende rolle etc.  

3. Netværk/strategi:

Fx. fokusgrupper for pårørende, medarbejderfølgegruppe, følgegruppe for ledere og konsulenter, netværk for pårørendevejledere etc.

4. Pårørendearrangementer/undervisning:

Fx temaarrangementer, psykoedukation/undervisning for pårørende, lokale arrangementer, cafemøder, gåture etc.

Julie fortæller, at hun fortsat er i en undersøgende fase, hvor hun udforsker, hvad de pårørende i lige præcis CUMB har behov for og ønsker fra hende.

Nogle af behovene ser pt ud som følger:

 • Viden om lovgivning/rettigheder
 • Sorg- og krisehåndtering
 • Søskendetilbud
 • Tilbud for hele familien
 • Tilbud til pårørende til forskellige målgrupper.
 • Psykoedukation (lære om diagnoser mm.)
 • Undervisning til medarbejderne
 • Flere åbne drop-in-arrangementer.

Styrket pårørendeinddragelse

Et vigtigt fokus for Julie er, hvordan CUMB kan tænke pårørendeinddragelse og -samarbejde ind helt fra starten - fra indflytning til fraflytning.

I den forbindelse kigger Julie lige nu ind i muligheden for at etablere noget undervisning for medarbejderne med fokus på at styrke samarbejdet med pårørende.

P spørger indtil, hvordan Julie vil gribe undervisning af pårørende an?

Julie svarer, at der kan være flere spor i det. Et af sporerne kan være oplæg fra eksterne parter. Men selve uddannelsen (eller kurset) for medarbejderne bør ske ved ekstern udbyder, fx har Københavns Professionshøjskole nogle relevante moduler, der er værd at undersøge nærmere, siger Julie.

S siger, at hun meget gerne vil stå til rådighed, hvilket Julie er meget taknemmelig for.

L taler ind i det eksisterende behov for psykoedukation blandt pårørende, som Julie kommer til at følge op på i indsatsen.  

5. Orientering fra beboerrepræsentanterne

THG:

M fortæller, at der har været afholdt valg til beboerrådet på THG med højvalgdeltagelse, hvilket både viste sig i form af mange opstillede kandidater og mange stemmer. I det nye beboerråd sidder der nu repræsentanter for hver af de tre teams. Med valget har beboerrådet også fået en ny formand fra Team Ung. Det nyetablerede beboerråd afholder i nær fremtid en temadag, som ifølge M kommer til at sætte fokus på de gode rammer og visioner for rådets fremtidige virke.

Thomas Koppels Alle

L spørger, hvordan aftalen med fødevareleverandøren Hørkram fungerer på de andre tilbud?

I Sydhavn opleves indkøbsaftalen som et stort benspænd for det rehabiliterende og recovery-orienterede arbejde, siger L. Aftalen modarbejder blandt andet muligheden for, at beboerne selv kan handle ind. Dertil kommer, at madbudgettet er under gevaldigt pres, fordi det er så dyrt at handle via Hørkram.

LO fortæller til sammenligning, hvordan det tidligere fungerede på 4. sal. Hun understreger, at der var mange flere beboere involveret i at handle dengang, da det var muligt at betale i forretningerne.

Jesper H fortæller, at socialpsykiatrien er underlagt nogle forvaltningsmæssige beslutninger, som blandt andet indebærer, at tilbuddene ikke længere må have kontantkasser eller handle varer ind uden om Hørkram. Derudover er KK underlagt en fødevarepolitik om at 90 % skal være økologisk.

Når det er sagt, er Jesper helt enig i problematikken, som rejser.

Hans supplerer med at fortælle, at ombudsmanden er opmærksom på det problematiske i indkøbsrammen. Man forsøger at udfordre det i forhåbningen om at etablere en mere smidig og meningsfuld løsning.

AM nævner, at man kan benytte dankort som alternativ.

Simon giver AM ret men fortæller samtidig, at indkøbsaftalen dikterer, at man benytter Hørkram til alle større indkøb.

Både Simon, Hans og Jesper understreger enstemmigt, at centerrådet har en fælles sag her, og at målet om en smidigere løsning i dén grad er at foretrække!

Griff31

LF spørger om beboere på tværs af centret må benytte træningsfaciliteterne og cafeen på THG?

Simon svarer, at man er mere end velkommen til at bruge faciliteterne på THG – både cafe, træningsfaciliteter og andet relevant.

Hans pointerer hertil, at det er en klar intension på THG at være meget mere åben og tilgængelig for beboere på tværs af tilbud i centret – og ligeså for beboere i lokalsamfundet.

Harbo nævner, at der også er træningsfaciliteter i Ungehus CPH i Hørsholmsgade.

6. Orientering fra pårørende repræsentanterne

S er bekymret for normeringen i Sydhavnen. Det undrer hende, at hun mere end en gang om ugen oplever, at der kun er to medarbejdere på arbejde. Det samme gør sig efter S's erfaring gældende i weekenden.

Når det er sagt, skal der lyde stor ros fra S til personalet i Sydhavn for at være i daglig kontakt med hendes datter under indlæggelse.

Harbo og Hans giver S helt ret i den svære normering. De mindre tilbud – såsom Sydhavn – er meget skrøbelige, især når der opstår sygdom eller andet fravær.  

P, AM og E tilslutter sig S's pointe: Personalet gør virkelig deres bedste og er hammer dygtige, men tiden synes for knap ifølge de tre og ressourcerne alt for sparede til at kunne arbejde recovery-orienteret!

AM siger desuden, at THG er et meget stort hus, som rummer rigtig mange forskellige mennesker. Derfor opfordrer AM til at man bliver bedre til at tænke i målgruppefokuserede aktiviteter, så de beboere, der er mere stille og tilbageholdende også bliver inviteret.

7. Orientering fra centerchefen

Lederseminar: Den faglige strategi i CUMB

Formålet med lederseminaret har været at tage hul på det faglige arbejde med at omsætte omstillingsplanen til konkrete social- og sundhedsfaglige indsatser i centret.

Jesper udfolder strategien og beslutningerne, der blev truffet på lederseminaret.  

Den konkrete strategi kan deles op i fire rehabiliteringssøjler (-eller spor) som er beskrevet således:

Søjle 1) Bo træning/ADL

Formål: At gøre den enkelte i stand til at klare en normal hverdag. Det giver ro - når der er styr på hverdagslivet kan den psykiske energi bruges på noget andet.

Eksempler: Økonomi, E-Boks, indkøb/madlavning, oprydning, rengøring, tøjvask, hygiejne mm.

Søjle 2) Social færdighedstræning

Formål: At lære den enkelte at omgås andre. Det kan være at lære sociale koder, undgå isolation pga. angst

Eksempler: DAT (Dialektisk adfærdsteori), LA2 (Low Arousal), eksponering, adfærdskorrigering, spejling mm.

Søjle 3) Identitet

Formål: At give den enkelte en plads i samfundet. Reetablere og opbygge netværk.

Eksempler: Arbejdsmarkeds- og uddannelsesstøttende tiltag (beboerjobs internt og eksternt, fremskudt sagsbehandling ved BIF) køns- og seksualvejledning, hobbies der skal (gen)opdages eller prøves af, vejledning i at reetablere/opbygge netværk både til pårørende og til interessefællesskaber, peerunderstøttende indsatser mm.

Søjle 4) Sundhed/støtte til behandling

Formål: At den enkelte kan leve et sundt liv med forståelse for egne symptomer og muligvis med reduktion af symptomerne.

Eksempler: Psykoedukation, DAT-understøttende aktiviteter, medicinpædagogik, rusmiddelbehandling, motion (brobygning til foreningslivet) sund mad med Meyers, køns- og seksualvejledning.

Hans fortæller desuden, at der er nedsat fire arbejdsgrupper under de fire søjler bestående af medarbejdere og ledere. Arbejdsgrupperne mødes hver måned og giver sig selv ”lektier” for i målet om at skabe fremdrift på hver enkel søjle.

Der vil desuden være transparens omkring udviklingen, da hver gruppe skal give en status på området i det månedlige nyhedsbrev til beboere, pårørende og medarbejdere.

Brugertilfredshedsundersøgelse springes over i 2022

Hans følger op på, hvad der kommer i stedet for BTU’en i 2022.

Ny leder i CUMB

Paul Buhl Jørgensen er tiltrådt som ny botilbudsleder i Sydhavn. Paul har årelang erfaring som leder i socialpsykiatrien, og han kommer fra en stilling i socialpsykiatriens Fælles Faglige Stab.

Louise er blevet fastansat som afdelingsleder i Sydhavn.

Punkter på vej

4. sal på THG

THG står overfor en udvidelse med den nye 4. sal, som er sat til at genåbne 1. september 2022. Målgruppen for tilbuddet på 4. sal er borgere, der har været bosat udenbys, som KK nu har valgt at hjemtage. 4. sal er et separat tilbud, hvorfor der bliver monteret en separat elevator til etagen uden på bygningen.

Udvidelse af tilbuddet for borgere med spiseforstyrrelser

Der er i den grad politisk bevågenhed på området omkring spiseforstyrrelser. Det har afstedkommet nogle helt konkrete initiativer om udvidelse af området. Dette gælder også for § 85-indsatsen. Derfor er der blevet nedsat arbejdsgrupper, hvor også borgere vil blive inviteret med.

LF opfordrer i den forbindelse til, at man inviterer en bred gruppe borgere med forskellige former for spiseforstyrrelser med, så man sikrer inddragelse af en variation af målgruppen.

P er enig med LF og peger på, at der har været tendenser til ensartethed i håndteringen af borgere med spiseforstyrrelser.  

LF spørger i tillæg hertil om der er tale om en udvidelse af Griff31? Hans svarer, at der er tale om etablering af endnu et botilbud.

Nedsættelse af arbejdsgruppe til tværgående temamøder.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af de fire socialpsykiatriske centre, som skal drøfte og beslutte indholdet på de kommende to årlige temamøder. Samtlige centerrådsmedlemmer i de fire centre vil blive inviteret til at deltage på temamøderne.

Til at sidde med i arbejdsgruppen melder LF, L og S sig.

Der vil blive sendt invitation ud til første arbejdsgruppemøde, som tilstræbes at blive afholdt inden sommerferien. (OBS: efter mødet er der indkaldt til første arbejdsgruppemøde, som afholdes i starten af august). 

8. Nyt fra Dialog forum

Der har været møde i Dialogforum den 3. maj 2022 med deltagelse af socialborgmesteren.

Tilbagemelding fra mødet

P fortæller, at socialborgmesteren var på besøg i Dialog Forum den 3. maj. På mødet blev problematikken om, hvor svært det er at se omstillingsplanen omsat i praksis rejst.

Dialog Forum har besluttet at udforme et kritisk læserbrev, som stiller skarpt på de manglende ressourcer i socialpsykiatrien. På handicapområdet har man langt flere rettigheder.

Punkter til næste møde i Dialogforum?

Skriv til Ditte, hvis I kommer på punkter.

AM afrunder med at fortælle, at flere politikere tilsyneladende har ytret interesse for at deltage på Dialog forums møderne, hvilket er en stor styrke for slagkraften på møderne.  

Tak for i dag

Årshjul for møderne i 2022:

 • Tirsdag den 22. februar
 • Tirsdag den 31. maj
 • Tirsdag den 6. september
 • Tirsdag den 29. november