Københavns Kommunes logo

Referat fra centerrådsmøde d. 23. november 2021

Referat af centerrådsmøde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud, afholdt den 23. november 2021 klokken 15-18 (inkl. julemiddag) i Nansensgade.

1. Prioritering af dagsordenen

Da et medlem skal videre til beboermøde på sit tilbud klokken 16.00, ønskes punkt 7 ”Valg til centerråd” fremrykket.

2. Nyt fra Formanden

Nye ledere i centret

Borgervænget har pr 1. oktober 2021 fået en ny botilbudsleder, Jonas Ammitzbøll, som tidligere har været ansat som leder i socialpsykiatrien og deraf har flere års erfaring med området. Derudover er Borgervængets udviklingssygeplejerske Julie Malling blevet ansat som afdelingsleder af 3. sal per 1. november 2021.

Thorupgården starter Simon Østergaard som ny botilbudsleder den 1. december 2021. Simon har ligeså lang erfaring som tidligere leder i socialpsykiatrien.

Radisevej har fået ny afdelingsleder i form af Sabrina Kimer, der før var ansat som medarbejder på samme tilbud.

Sydhavn og Orienten har fået ny konstitueret botilbudsleder i form af Anne-Katrine Sørensen, der før besad stillingen som afdelingsleder i Sydhavnen. I Anne-Katrines sted er Louise Haugaard ansat som konstitueret afdelingsleder af Sydhavn. 

Hans understreger, at det har været tiltrængt at sætte et nyt ledelseshold i centret - et hold, der har energien og engagementet til at drive og udvikle centret i den ønskede retning. Ved ansættelse af nye ledere kan det som konsekvens betyde, at nogle medarbejdere vælger at søge væk. Dette er Hans yderst opmærksom på, hvorfor det er ham magtpålæggende, at ledelsen prioriterer at rekruttere nye dygtige medarbejdere og fastholde dem, der hver dag yder en kæmpe indsats på tilbuddene.

K siger, at det undrer beboerne, at der, efter deres overbevisning, er blevet ansat en ny afdelingsleder uden afholdelse af jobsamtaler.

Hans påpeger, at det ikke er tilfældet - der er ikke blevet ansat nogen uden om de formelle krav. Stillingen har været slået op, ligesom der er blevet afholdt jobsamtaler, også med eksterne ansøgere. Dog noterer Hans sig K´s bemærkning og tager oplevelsen til efterretning. 

DOMUS

Hele SOF skal overgå til et nyt dokumentationssystem. I skrivende stund og de næste 14 dage frem er CUMB i såkaldt ”hypercare”. Det betyder i praksis, at alt dokumentation skal rykkes fra CSC til DOMUS inden for en periode på to uger. Det er ekstremt tidspresset og tidskrævende for de fastansatte medarbejdere, og derfor vil beboerne i centret naturligt opleve et ekstra pres på medarbejderne lokalt på tilbuddene.

Til det påpeges det, at beboerne i Griff31 i særdeleshed mærker manglende tilstedeværelse fra medarbejderne. Det handler efter Ls mening ikke alene om DOMUS men også om omstillingsplanen og generelt det stigende tryk af implementeringstiltag, der, efter Ls mening, er karakteriseret af et særligt højt tryk og hastighed, hvilket går direkte ud over beboerne. I forlængelse heraf opfordrer L til, at man i langt højere grad inviterer beboerne med i udviklingsarbejdet og implementeringen af nye tiltag.

Hertil responderer Hans, at mange af de store implementeringsstiltag (som fx DOMUS) kommer centralt fra. Når det er sagt, er Hans meget enig i, at beboerne i centret skal inddrages mest muligt i de tiltag, der er på spil.

Udviklingsplan for 2022

Med afsæt i den nye omstillingsplan skal CUMB udarbejde en udviklingsplan for 2022, hvor den faglige retning udfoldes for hele centret. Hans gør klart, at udviklingsplanen naturligvis kommer på dagsordenen til næstkommende centerrådsmøde.

Økonomi

Det er med glæde, at Hans kan fortælle, at centret er kommet økonomisk godt igennem 2021. Og det ser heldigvis også lovende ud for 2022.

Pårørendekonsulenter

Borgercenter Voksne har ansat to pårørendekonsulenter, hvoraf den ene bliver tilknyttet CUMB. Konsulenten kommer fysisk til at sidde placeret på THG, hvorfra vedkommende har til opgave at dække behov på tværs af centret. Det er ambitionen, at pårørendekonsulenten allerede starter 1. januar 2022.

Susan kommenterer herpå, at hun meget gerne vil have den nye pårørendekonsulent med ind over centerrådet. Der nikkes rundt om bordet.

De mange nye tiltag opleves utrygskabende

K refererer til Ls tidligere pointe omkring det store implementeringstryk og tilslutter sig fuldstændig disse refleksioner. K oplever ligeså, at beboerne ikke bliver taget med i nogle af de processer, der kører rundt om dem.

LE ser sig enig med L og K og udtrykker bekymring for personalet grundet den høje hastighed på opgaverne.

P siger, at hun er meget bevidst omkring det krydspres, som er et vilkår for enhver politisk styret organisation, men samtidig bekymrer det hende, at man - i hendes perspektiv - ikke formår at afbøje konsekvenserne for beboerne. P opfordrer til, at ledere og medarbejdere bliver bedre til at kommunikere til beboerne omkring nye tiltag, der venter ude i fremtiden og i det hele taget bliver mere opmærksom på at skabe forudsigelige rammer for beboerne i højspændte perioder. 

P pointerer yderligere, at det er stærkt bekymrende for hende at høre, at der tilsyneladende kun afsætte en times 1:1-samtale med en beboer på et bosted.

Hans stiller sig undrende overfor Pernilles melding, og vil kigge nærmere ind i det, for sådan skal det bestemt ikke være.

Hvordan kan centret gøre det bedre?

S spørger beboerrepræsentanterne, om de kan komme i tanker om nogle konkrete ideer til, hvordan de kunne være blevet forberedt eller informeret bedre? Hun understreger vigtigheden i, at der er brug for nogle redskaber til, hvordan personalet fremadrettet kan støtte og skabe tryghed i en hektisk tid som denne.  

Jesper siger, at hvis der refereres til en specifik problemstilling på en enhed, vil han meget gerne invitere L til en snak omkring det, hvor også afdelingslederen inviteres med. Derudover understreger Jesper, at der generelt eksisterer et enormt krydspres på området – der både kommer nedefra med afsæt i beboernes behov og oppefra i form nye politiske tiltag, omstillingsplaner, besparelser etc.

Yderligere er det vigtigt for Jesper at tydeliggøre, at den pågældende enhed har et meget fast hold af medarbejdere, der stort set ikke har været udskiftninger i. Han understreger i forlængelse heraf, at der nogle gange er personaleforhold, hvor medarbejderne simpelthen ikke kan løbe hurtigere. Og så ender man med et valg om, hvorvidt man skal kalde vikarer ind eller bede medarbejderne om at løbe endnu hurtigere. Det er meget dilemmafyldt.

Jesper markerer igen, at han selv og afdelingslederen er åbne for kritik, og byder fortløbende dialog velkommen.

L siger, at det i høj grad handler om ikke at føle sig alene. Hun understreger vigtigheden i, at medarbejderne imødekommer, at det er en svær periode. 

Hans hører, hvad der bliver sagt og understreger, at der klart er mulighedsrum for forbedring.

P har stor respekt for arbejdet i et krydspres men rejser igen pointen om, at det aldrig må blive beboerne, der skal betale prisen. Alle omkring bordet er helt enige!

I forlængelse heraf spørger P, hvorfor man har valgt at give kontaktpersonerne til at opgave at flytte borgersagerne fra CSC til DOMUS?

Ditte svarer, at det er en beslutning, der er truffet med afsæt i de faglige kvalifikationer, det kræver at vurdere indholdet, som skal flyttes fra det ene system til det andet. Derudover er det afgørende for den fremadrettede brug af DOMUS, at medarbejderne tilegner sig læring og forståelse for systemet, så de fortsat kommer til at bruge det til gavn for borgerne.

S udtrykker stor bekymring for, at ”manglende ressourcer” i form af tid med personalet har været et gennemgående tema hele 2021. Hun opfordrer til, at man tager det meget seriøst.

Hans svarer, at han i dén grad tager det seriøst.  

Punkt 7 – valg til centerråd 2022 (prioriteret punkt)

Ditte opridser proceduren omkring valg til centerråd:

Der afholdes valg hvert ulige år. Da det ikke er muligt at samle hele centret inden udgangen af 2021, har Hans bedt lederne om at benytte deres lokale julearrangementer (eller lignende sammenkomster) hvor både pårørende og beboere inviteres og samles, til at afholde valg.

OBS: på grund af den nye Corona-situation kan det ske, at man er nødsaget til at tænke i mere virtuelle/kreative baner!

Optimalt skal centerrådet bestå af:

  • 1 beboerrepræsentant og 1 pårørenderepræsentant fra hvert tilbud
  • 1 beboersuppleant og 1 pårørendesuppleant fra hvert tilbud.

Altså: optimalt set 4 repræsentanter fra hvert tilbud (eller teams på THG).

  • Centerchefen
  • 1 ledelsesrepræsentant
  • 1 medarbejderrepræsentant

Det nye centerråd konstitueres med formand og næstformand ved det først kommende centerrådsmøde i 2022. Det er også på dette møde, der vælges medlemmer og suppleanter til Dialogforum.

M fortæller, at hun genopstiller og ønsker desuden alle andre et godt valg 😊

I forlængelse heraf spørger M ind til de vejledende retningslinjer og pointerer, at der mangler et punkt til de pårørende. Til dette bør nævnes, at punktet er inkluderet den dagsorden, CUMB benytter (de vejledende retningslinjer er vedhæftet som bilag til referatet).

AM siger supplerende, at hun og M har talt om at lave en tur rundt på THG, hvor de vil opfordre andre beboere (og herigennem deres pårørende) til at engagere sig i centerrådet. 

Ditte opfordrer til, at de af centerrådsmedlemmerne, der ønsker at genopstille, melder det ind til lederne på de respektive tilbud.

3. Opfølgning fra sidste centerrådsmøde

Punkt 1)

Hvordan sikrer vi, at drøftelser fra centerrådet overføres til praksis på tilbuddene?

Først og fremmest bliver referatet som noget nyt sendt ud til samtlige ledere. Dernæst bliver de mest presserende drøftelser sat på som et selvstændigt punkt på ledermøderne. Det besluttes desuden på hvert møde, hvem der har ansvar for en opgave og der laves status på den enkelte opgave på næstekommende centerrådsmøde (nyt punkt på dagsordenen). 

Punkt 2)

Suppleanter til Dialogforum

Der må sidde én suppleant og suppleanten må gerne deltage på møderne i Dialogforum. Lige nu er AM suppleant.

Punkt 3)

Ønske om at blive klædt på til rollen som medlem af centerråd og/eller Dialogforum

Ditte fortæller, at ønsket om at blive klædt bedre på til opgaven også er aktuel i de resterende tre centre, ligesom Miriam (sekretær i Dialogforum) genkender ønsket fra Dialogforums medlemmer. Derfor vil Ditte på et kommende møde med Miriam og de andre centerrådssekretærer blive klogere, hvordan ønsket kan imødekommes på et bredere plan, så flest mulige kan få gavn af det.

L spørger om det er muligt at lave et temamøde for beboerrepræsentanterne, hvor relevante emner kan drøftes. Hans imødekommer med glæde forslaget og tilføjer yderligere, at det måske kan være meningsgivende for medlemmerne at afholde formøder til centerrådsmøderne.

Ditte vil meget gerne være med til at facilitere temamøder for repræsentanterne, og lægger desuden op til, at det med fordel kan tages op igen og planlægges mere konkret i forbindelse med konstitueringen af det nye centerråd i 2022.

Punkt 4)

Utryghed om natten – kontakt til natbasen

Hans har talt med beboere på nogle af tilbuddene om muligheden for at benytte FaceTime, når man ringer til natbasen. Hans vil meget gerne indkøbe IPads til formålet, hvis det kan være med til at skabe noget tryghed og fortrolighed med natbasen.

L siger, at behovet for at ringe til Natbasen ikke er stor, der hvor hun bor, og opfordrer til at ressourcerne lægges på andre tilbud først.

LE oplever, at der fortsat er et problem i ydertimerne (især i weekenderne) i forbindelse med medicin. Hun vil meget gerne have mulighed for at komme i kontakt med nogen i dette tidsrum. Jesper siger, at han og Anne-Katrine er i gang med at finde en løsning - det kunne eventuelt være et samarbejde med nattevagter fra Radisevej eller THG. Jesper siger, at der vil komme en afklaring inden for 14 dage.

Punkt 5)

Utrygt indgangsparti på Borgervænget – alle kan komme ind

Hans har drøftet problematikken med KEJD. Det har endnu ikke afstedkommet en løsning, så Hans fortsætter med at kigge ind i problematikken. K nævner muligheden for en chipløsning for de personer, der skal ind til hjælpemiddelcentralen. På BV oplever de rigtig mange brandalarmer, som går af uden grund. Det har efterhånden udmundet sig i en slags ”ulven kommer”.

Punkt 6)

Cykelskur foran Borgervænget – eller mangel på samme

Hans fortæller, at seneste nyt omkring det manglende cykelskur er, at der endnu ikke er fastsat et tidspunkt for byggeriet – det bunder i, at der er mange aktører inde over, selvom der blot er tale om et cykelskur. K vil meget gerne have en tidshorisont for projektet. Hans påtager sig opgaven og vender tilbage med et mere konkret svar.  

4 Generel orientering fra beboerrepræsentanterne

L vil gerne vide om man som beboer på et tilbud med fokus på specialisering kan risikere at overgå til det specialiserede center. Hans svarer, at man bliver i CUMB, da Center for Specialiserede Botilbud har en noget ældre målgruppe end CUMB.

Specialisering i Griff31

I forlængelse heraf vil L gerne drøfte specialiseringen af Griff31. Hun uddyber, at hendes oplevelse er, at man lige nu rykker borgere, der ikke har en spiseforstyrrelse, ud af botilbuddet. Jesper siger, at det ikke helt er sådan, det foregår, hvortil L svarer, at der efter hendes mening mangler viden omkring flere forskellige typer af spiseforstyrrelser i Griff31.

P tager over og siger, at det altid bekymrer hende, når der er tale om specialisering, fordi man risikerer at miste blikket for nuancerne.

Jesper svarer, at da Griff31 blev etableret, var det med henblik på at have et særligt fokus på spiseforstyrrelser. Således lå der allerede en specialisering i oprettelsen af tilbuddet. Jesper fortæller uddybende om de forskellige metodiske og teoretiske perspektiver med hvilke, man kan støtte mennesker med spiseforstyrrelser.

Han understreger yderligere, at der aldrig er nogen borgere, der bliver smidt ud af et botilbud, men at udflytninger altid sker efter aftale med den enkelte beboer. L er ikke enig og ekspliciterer, at hun oplever det anderledes.

Dorte siger, at det er meget vigtigt, at der hele tiden sker en udvikling for borgerne, og at man samarbejder om at finde det bedste tilbud, der matcher den enkeltes behov.

Medarbejderne løber stærkt / ny lønsum

LE er bekymret for personalet og siger, at der ikke er tid til at implementere alle de kurser, medarbejderne er på, fx DAT og DOMUS. Det føles ikke rart at være i, siger LE.

K spørger ind til, hvordan normeringen kommer til at være fremadrettet, efter ansættelse af nye medarbejdere på BV. Hans svarer, at det er helt afgørende for ham, at lønkroner alene går til frontmedarbejdere. Når det er sagt, er der ikke længere tale om ”Normeringer”. I KK har man nemlig indført en ny ”lønsumspolitik”, hvilket betyder, at det er medarbejdernes løn der afgør, hvor mange ansatte tilbuddet har råd til at ansætte. Sagt på en anden måde muliggør den nye lønsum, at der kan ansættes flere nyuddannede medarbejdere end medarbejdere med mange års anciennitet. Hvordan man bruger lønsummen er hele tiden en vurdering og et valg, der skal træffes lokalt, fastslår Hans.     

K gør opmærksom på, at beboerne oplever, at det er svært at få støtte i hverdagen grundet manglende medarbejderressourcer. Hans anerkender Ks perspektiv og ser sig enig i, at Borgervænget har været særlig tynget de seneste år.

(Der holdes en pause)

Emner på centerrådsmøder

AM starter med at sige, at der selvfølgelig skal være grænser for, hvad der tales om på et centerrådsmøde men, at det samtidig er vigtigt, at dialogen bliver anbragt et sted, hvor medlemmerne ved, hvordan det bliver taget op igen. Det besluttes, at Jesper H, Jesper A og Hans inviterer L til et møde, hvor dialogen omkring Griff31 kan fortsætte bilateralt.

5 Generel orientering fra pårørende

P lægger ud og fortæller, at hun ud over at sidde med i centerrådet er med i Bedre Psykiatris politiske afdeling i København og påpeger, at de pårørendekonsulenter, der bliver ansat i BCV givet vis er et resultat af det pres, der blandt andre er lagt på området af Bedre Psykiatri.  

P fortæller fortsat, at der lige nu kører en indsamlingskampagne, og i den forbindelse skal P interviewes af Danske Patienter på torsdag. Hun inviterer alle til at melde emner ind til hende, som hun kan rejse.

S føler med de unge i forhold til deres frustrationer og påpeger, at det er svært at gennemskue, hvor de skal komme af med deres frustrationer, hvis ikke det er i centerrådet. Hans påpeger igen, at det er helt oplagt og et rigtig godt forslag, at beboerrepræsentanter og pårørenderepræsentanter får mulighed for at mødes inden centerrådsmøderne.

Ditte vil meget gerne indkalde til et møde, hvor medlemmerne i det nye centerråd kan mødes og sammen drøfte indhold og rammer for det fremadrettede arbejde i centerrådet. Det skal aftales nærmere på det førstkommende centerrådsmåde i 2022.

6 Dialogforum

P fortæller, at der var valgmøde den 8. november 2021 arrangeret af Handicaprådet og Dialogforum. Desværre bar mødet præg af, at Handicaprådet er mere politisk forankret, hvilket betød, at psykiatriområdet ikke fik så meget plads.

P er fortrøstningsfuld omkring den nye borgmester på socialområdet i København.

L deltog også i mødet og stillede spørgsmål til det politiske panel. Den generelle bekymring ligger i, at to pårørendekonsulenter langt fra er nok.

Hans bifalder det gode arbejde L og P gør i Dialogforum og opfordrer til, at deres engagement fortsætter.

Jesper siger, at vilkårene for dialog mellem tilbud, pårørende og beboere generelt er dårlige, og det vil give mening at skabe nogle rum hertil. Forhåbentligt kan den nye pårørendekonsulent være med til at danne rammen herfor.

AM siger, at der fortsat mangler et forum på THG, hvor beboere og pårørende mødes og kan drøfte emner, som kan bringes videre ind i centerrådet. Men det er svært at få adgang til de andre pårørende, siger AM.

Afslutningsvist siger S, at det ikke er ok, at det tværgående centerrådsmøde vælger at aflyse mødet med så få timers varsel. Ditte er helt enig og siger, at hun bestemt har givet beskeden videre.

Til orientering kan referater fra Dialogforum og samtlige centerrådsmøder for hele socialpsykiatrien findes her på hjemmesiden. 

Dato for næste møde er endnu ikke fastsat.

Kontakt os

Ditte Wiegman

Centerrådssekretær