Københavns Kommunes logo

Referat fra centerrådsmøde 7. september 2021

Referat af centerrådsmøde i Center for Unge og Midlertidige Botilbud, afholdt den 7. september 2021 klokken 15-17 i Nansensgade.

1. Prioritering af dagsorden

Tilføjelse af punkter til dagsordenen under eventuelt:

  • Opfølgning og videreførelse af centerrådets drøftelser til praksis på tilbuddene
  • Borgervænget: Utrygskabende indgangsparti og højt antal vikarer
  • Måltidsordning i Griff31

2.  Kort præsentationsrunde

3. Nyt fra Formanden

Genhusning af Sydhavnen

L. efterspørger information om genhusningen af 4. sal i Sydhavn. Jesper fortæller, at der er lavet en indstilling på, at botilbuddet forbliver i Sydhavnen. Dertil lægger indstillingen op til, at botilbuddet bliver udvidet med yderligere to pladser (fra 10 til 12). Udvidelsen giver samlet set en bedre normering. De næste skridt er, at indstillingen først kommer på hoved-MED og derefter i Socialudvalget til september. Når indstillingen efter al forventning bliver godkendt, skal socialtilsynet som sidste instans ind over den endelige godkendelse. Jesper pointerer, at han forventer afklaring inden for et par måneder og understreger, at Sydhavnen naturligvis løbende vil blive informeret i takt med at ledelsen får flere svar.  

S. gør opmærksom på, hvor stressende ventetiden omkring genhusningen har været – og til stadighed er – for beboerne. Hans siger, at han er helt enig i S.'s opmærksomhed og forklarer samtidig de mange formelle procedurer, som Københavns Kommune er forpligtet af, og som ligger til grund for den lange ventetid.

P. foreslår, at Københavns Kommune og Regionen med fordel kan blive bedre til at tale sammen og samarbejde omkring genhusningsprocesserne, fx i forbindelse med borgernes behandling. L. spørger om beboerne i Sydhavn får lov til at beholde deres behandlere ved en eventuel tilbageflytning? Hans svarer, at man er i gang med at træffe beslutning herom.

S. spørger, hvad man har tænkt sig at gøre med beboernes ting, som lige nu er opmagasineret på ubestemt tid under genhusningen. Jesper vil meget gerne tage snakken bilateralt med beboere og pårørende i Sydhavnen. Der indgås aftale herom.  

K. spørger, om der også er risiko for, at Borgervængets 2. sal skal genhuses i forbindelse med køkkenrenovering. Hans svarer, at ombygningen af køkken og fællesareal på 2. sal ikke kommer til at kræve genhusning.

4. Nyt fra Centerchefen

Hans har lige taget hul på sin anden måned som centerchef i CUMB. Som første skridt er det Hans´ prioritering at få styr på grunddriften lokalt i centret. Derudover er det magtpåliggende for Hans, at alle øremærkede midler til borgerne går direkte til borgerne (eks Coronamidler). Det er desuden vigtigt for Hans at skabe transparens og fortsat invitere til dialog og samarbejde på tværs af centret og med centrets interne og eksterne samarbejdspartnere.

Da det er Hans´ første centerrådsmøde prioriterer han at lytte på medlemmernes refleksioner fremfor at remse en lang vision op for centret.

Hans giver en status på Thorupgårdens tilbageflytning til Thorupsgade. Selve flytteprocessen starter i midten af september og alle forberedelserne hertil er godt i gang. Hans fortæller desuden, at renoveringsarbejdet på THG er blevet ekstremt flot, og at beboerne i dén grad kan se frem til at vende tilbage.

Den ene botilbudsleder på THG har sagt op, så Hans sidder PT fysisk på tilbuddet og støtter op om den daglige drift.

5. Orientering fra beboerrepræsentanterne

Coronamidler

L. fortæller, at beboerne i Griff31 har nydt rigtig godt af Coronamidlerne. Dertil spørger K., om der er tidsfrist på, hvornår Coronamidlerne skal bruges? Hans svarer, at de ekstra midler skal bruges i indeværende regnskabsår. Hans siger, at han vil skrive en reminder-mail til lederne, så alle er opmærksomme på, at midlerne skal bruges over de næste måneder. L. efterspørger flere weekendarrangementer finansieret af Coronamidlerne.

Utryghed i aftentimerne

L. gør opmærksom på, at hun oplever, at det er svært at overskue, hvordan man får fat i natbasen i aften/nattetimerne. S. bakker op om L.'s pointe. Også P. og L. nikker genkendende til oplevelsen af, at beboerne kan stå alene i aftentimerne. Både L. og L. har oplevet at føle sig alene med ansvaret, når deres medbeboere har haft det meget dårligt om aftenen/natten. Det er et ansvar som beboerne ikke skal stå med, understreger P.

P. nævner i forlængelse heraf, at tryghed generelt er et vedvarende emne på Dialogforum.

Hans er helt enig, at tryghed skal prioriteres og gør det klart, at alle beboere skal vide, hvem der skal ringes til i akutsituationer. Hans forklarer i forlængelse heraf, at man i visitationsudvalget (hvor han selv sidder som formand) er opmærksom på problematikken og gør sig umage med at visitere den enkelte borger til det mest egnede tilbud.

Jesper understreger, at det er nødvendigt at se det i et perspektiv af både strukturelle rammer, faglige vurderinger og borgernes situation.  

A. fortæller, at man som beboer også kan have tendens til at trække sig tilbage og isolere sig fra omverdenen, når livet er særlig hårdt. Og her understreger A., at det er vigtigt, at personalet også tager sig tid til at prioritere at opsøge de beboere, der har tendens til at isolere sig.

Tidsbegrænsede botilbud og delmål – stressende faktorer

L. fortæller om sin oplevelse af at føle sig stresset af mål og delmål og i særdeleshed af tidsperspektivet inden for hvilket man som borger forventes at nå de mål. K. pointerer i den forbindelse, at der også er nogle beboere, der slet ikke rykker sig og i stedet går i stå, hvis der ikke er nogle mål for dem at arbejde med. Dorte understreger, at arbejdet med målene hele tiden er en balancegang og et fortløbende samarbejde.

P. forbinder det store fokus på målsætningerne med logikken i omstillingsplanen 2021-2024, og rejser her en bekymring for om målsætningerne går hen og bliver mere stressende og af negativ karakter for borgerne end egentligt rehabiliterende.  

L. giver udtryk for, at det desuden er stressende at leve med oplevelsen af, at man kun må bo på bostedet et begrænset antal år.

L. fortæller i forlængelse heraf om en oplevelse, hvor hun har følt sig ”truet” til at flytte i en anden bolig. K. understreger vigtigheden af, at beboerne får klarlagt deres rettigheder i forhold til at føle sig i risiko for at blive ”smidt ud” af botilbuddet.

Jesper pointerer, at det altid er en individuel vurdering, som til en hver tid tager afsæt i borgerens individuelle behov!

Hans fremhæver, at omstillingsplanen bygger på samarbejdet med det enkelte individ – dette skal naturligvis - påpeger Hans - udmønte sig på en måde i praksis, som ikke er stressende men derimod fremmende for den enkeltes situation.

6. Orientering fra pårørenderepræsentanterne

Lokale pårørendemøder

S. fortæller, at hun er i gang med at etablere det første pårørendekaffemøde ude i Sydhavnen. P. siger, at det har været noget nær umuligt for hende at få kontakt til de andre pårørende i Griff31.

Både S. og P. vil rigtig gerne ”reklamere” får centrets tværgående pårørendearrangementer, men det er ikke muligt at få kontakt til de andre pårørende (jf. samtykke og GDPR). L. siger, at hendes oplevelse er, at de pårørende i Griff31 meget gerne vil tale med andre pårørende, men at kommunikationen halter.

A. foreslår, at der etableres en pårørendestruktur på THG, som går på tværs af de tre specialiserede teams.

7. Punkter til Dialogforum

P. informerer om, at næste Dialogforum er datosat til den 22. september (fællesmøde med Socialudvalget). P. fortæller, at mange af de dilemmaer og problematikker, der tages op i centerrådet – blandt andet omkring utryghed – også er på dagsordenen til Dialogforumsmøderne.

Derudover fortæller Pernille, at der er ved at blive planlagt valgmøde i samarbejde med handicaprådet, som man er velkommen til at deltage i (mødet ligger den 8. november 2021).

Der er kommet en ny forkvinde for Dialogforum (Signe Møller Sørensen).

P. opfordrer generelt til, at man tager kontakt til hende, hvis man kommer i tanke om punkter til dagsordenen til næste Dialogforum.

L. melder sig som beboerrepræsentant til Dialogforum. K. siger, at hun synes det er meget forvirrende, hvad hendes rolle som suppleant er i Dialogforum. P. giver K. ret. S. rejser i den forbindelse spørgsmålene: Må suppleanter deltage på møderne? Og må der være to suppleanter. Ditte finder svar og vender tilbage via mail!

Det er et ønske i centerrådet at blive klædt bedre på til rollen som medlem af Dialogforum. Ditte går videre med ønsket og undersøger, hvem der kan være behjælpelige med dette.

8. Det tværgående centerråd

L. og S. melder sig som repræsentanter. Ditte melder dem ind centralt. Det næste tværgående centerrådsmøde afholdes den 1. oktober 2021.

9. BTU2021 (orientering)

SOF’s årlige brugertilfredshedsundersøgelse er skudt i gang og kører i ugerne 36 til 41.

10. Pårørendearrangement (orientering)

Arbejdsgruppen omkring pårørendekonceptet er godt i gang med at planlægge det næste tværgående pårørendearrangement i CUMB. Det bliver afholdt den 21. oktober 2021, og der vil blive sendt invitationer ud cirka en måned i forvejen med yderligere info.

11. Eventuelt (tilføjede punkter)

Overførsel af centerrådets drøftelser til praksis på tilbuddene?

S. har en oplevelse af, at der ikke bliver fulgt op på centerrådets drøftelser lokalt på tilbuddene. Hans foreslår, at det skal skrives ind i dagsordenen, hvem der har ansvar for at følge en opgave til dørs. Derudover skal der tilføjes et nyt punkt på dagsordenen, som omhandler status på emnerne fra sidste centerrådsmøde.

Det besluttes, at centerrådsreferater for fremtiden sendes ud til tilbudslederne og tages op på ledermøder, så der nemmere kan sættes handling bag drøftelserne. 

Måltidsordning i Griff31

L. fortæller om hendes oplevelse af, at mange af hendes medbeboere ikke får den fornødne madstøtte. P. siger, at hendes oplevelse er, at man har kopieret hospitalernes model for spisestøtte. Hun oplever ikke at ressourcerne bliver anvendt bedst muligt.

L. påpeger, at hun finder det problematisk, at Griff31 er et sted for unge med spiseforstyrrelser, men reelt kun er for anorektikere. L. oplever, at det er svært for hende at få den rette støtte, når man kæmper med en anden form for spiseforstyrrelse.

Jesper svarer, at der naturligvis skal findes en løsning på, at L. ikke oplever at modtage den nødvendige støtte. A. tilføjer, at hun efter sidste møde, hvor L. også tog problematikken op, er rystet over L.'s erfaring.

P. spørger, hvordan man klæder personalet på i forhold til ny viden på området?

Jesper svarer, at han oplever, at medarbejderne er gode til at dygtiggøre sig fagligt og opsøge ny viden. L. siger afslutningsvist, at hun bestemt synes, at medarbejderne er dygtige, men at der generelt mangler specialisering - og en diætist. Jesper svarer hertil, at man er ved at tilknytte en ny diætist, som kigger på madplanerne.

S. vil gerne påpege, at de almene sunde kostplaner har været oppe i centerrådsregi mange gange, men at hun fortsat mangler handling.

Utrygskabende indgangsparti (Borgervænget)

K. fortæller, at det er ekstremt utrygt for beboerne, at der er fri adgang for alle til at gå ind og ud af indgangspartiet til Borgervænget. Der har været flere ubehagelige oplevelser med ukendte personer, der skaber utryghed. Hans understreger, at det er vigtigt at bringe argumenter for etablering af mere sikkerhed videre op i systemet, fx reparation af overvågningen ved hovedindgangen på BV.

L. tilføjer, at de i Griff31 også oplever problemer med hoveddøren. Det føles utrygt, synes hun. L. mener, at der generelt er behov for, at tingene bliver lavet ordentligt. Hans svarer, at det er en prioritering for ham at få styr på de ting, der ikke fungerer. 

Højt antal vikarer (Borgervænget)

K. påpeger det som meget problematisk, at der er noget nær 75 % vikarer på Borgervænget. Hertil svarer Hans, at han er opmærksom på problematikken men, at medarbejderne i denne uge er sendt på uddannelse, hvilket forklarer det høje antal vikarer lige nu. Hans understreger samtidig, at der bestemt skal flere fastansatte på BV og at antallet af vikarer skal ned.

Sluttelige bemærkninger

A. opfordrer til, at man går ind på Bedre Psykiatris hjemmeside, hvor der efterspørges erfaringer fra socialpsykiatrien. P. istemmer og siger, at hun selv har meldt sig. K. og L. er med i udviklingen af det Nye Psykiatri på Bispebjerg, og K. siger, at hvis nogen vil vide mere om det, må de endelig tage kontakt til hende.

12. Dato for næste møde

Tirsdag den 23. november 2021.

Kontakt os

Ditte Wiegman

Centerrådssekretær