Københavns Kommunes logo

Referat fra Centerrådsmøde den 18.maj 2021

Referat fra Centerrådsmøde nr. 6, den 18. maj 2021, kl. 15.00-17.30 på Teams

Dagsorden

Mødet starter med en kort præsentationsrunde. Britta deler opgaven som konstitueret centerchef med Steen Bo indtil september/oktober, hvor der gerne skulle være blevet ansat en ny centerchef.

Prioritering af dagsordenen (fast punkt)

Punktet til Dialogforum prioriteres, herunder: ”Fællesmøde med Omsorgs- og Sundhedsudvalget”.

P vil gerne vide om der er input til punktet til Dialogforum fra centerrådet.

Nyt fra Formanden (fast punkt)

L har ikke noget nyt til punktet.

Nyt fra Centerchefen (fast punkt)

Ansættelse af ny centerchef

Britta fortæller, at stillingen som centerchef for CUMB er slået op. Og det er håbet, at stillingen bliver besat til august/september. Der er ligeledes slået en borgercenterchefstilling op!

Indtil CUMB får en ny centerchef, deler Britta og Steen Bo centerchefansvaret imellem sig.

Britta siger, at man er velkommen til at kontakte hende og Steen Bo, hvis man har noget på sinde! Find kontaktoplysningerne nederst i referatet.

M spørger, om der er tænkt beboere og pårørende med i ansættelsessamtalerne med den kommende centerchef. Britta svarer, at der ikke er borgere og pårørende med i ansættelsesudvalget. Der ligger lige nu en sag omkring det generelle ønske om at have borgere med til ansættelsessamtaler, som endnu ikke er færdigbehandlet. Men Britta opfordrer til, at man klæder hende og Jesper på, da begge sidder med i ansættelsesudvalget. Samtalerne ligger den 17. og 24. juni (annoncen kan findes på KK´s hjemmeside), så meld endelig ind!

4-årig omstillingsplan vedtaget

Britta beretter videre, at den firårige omstillingsplan, der har været på tegnebrættet længe er nu blevet vedtaget af Socialudvalget. Der kommer en proces inden længe, som også består af inddragelse af pårørende og beboere, så planen konkret kan udmøntes. Bitta understreger, at der vil komme meget mere information om processen.

Status på Covid-19

Det er ikke længere op til den enkelte tilbudsleder, at lave besøgsrestriktioner eller ej! Nu er det alene Styrelsen for Patientsikkerhed, der beslutter om der er besøgsrestriktioner eller ej. Restriktionerne bliver stille og roligt ophævet i takt med, at beboerne bliver vaccineret. Der bliver stadig testet, holdt afstand, sprittet og taget hensyn ude på tilbuddene! Medarbejderne bliver tilbudt vaccination i henhold til deres alder.

Den gode nyhed er, fortæller Britta, at der ligesom sidste år også i år bliver givet en Covid-pulje til hvert tilbud, som beboerne får til rådighed til aktiviteter.

Borgerens Plan

De fremskudte sagsbehandlere er sammen med ledere og kontaktperson ude på tilbuddene i gang med at lave Borgerens Plan (som erstatter den Pædagogiske Sundhedsplan). Borgerens Plan er et nyt redskab, der forbinder aktørerne omkring borgeren (på både udfører- og myndighedsområdet) og retter sig mod borgerens egne ønsker og behov. Det tættere samarbejde mellem udfører og myndighed gør det muligt at rykke hurtigere på borgernes individuelle ønsker. Borgerens Plan skal være på plads inden 01.10.21, hvor DOMUS (det nye dokumentationssystem) også bliver rullet ud. Der er mange fordele ved de nye systemer, men Britta gør opmærksom på, at det kommer til at tage tid at implementere. Og det vil komme til at tage noget ekstra tid fra medarbejdernes side. Medarbejderne får til opgave at overføre det nuværende indhold fra CSC til det nye DOMUS.    

L pointerer, at personalet i forvejen ikke har super meget tid, og rejser i den forbindelse en bekymring om, hvad det får af betydning for borgerne, når medarbejderne skal bruge meget af deres tid på de nye systemer. Britta siger, at der skal noget ordentlig planlægning til – og at den kommende tid måske kan forsødes af Corona-midlerne.

Punktet til Dialogforum prioriteres, herunder: ”Fællesmøde med Omsorgs- og Sundhedsudvalget” (jf. lighed i sundhed).

P vil gerne have input til punktet til Dialogforum fra centerrådet.

Medlemmerne byder ind med tre punkter:

Punkt 1 ”Sundere kost”: Der rejses blandt andet et ønske om etablering af en sundere kost ude på botilbuddene. P gør opmærksom på, at kost allerede er et punkt på dagsordenen til Dialogforum. L undrer sig over økonomien og indholdet i madordningen på Griff31. Det undrer hende, at beboerne på Griff31 skal betale til ”spisestøtte”, når det reelt kun er to beboere ud af 11, der modtager støtten.

Britta siger, at det er en meget relevant problemstilling, som hun helt sikkert vil dykke nærmere ned i.

Punkt 2 ”Behold behandler ved overgange”: Bredt ønske om, at man kan beholde sin behandler i botilbudsteamet, når man som borger flytter adresse (ex ved genhusning). Liv fastslår, at denne beslutning ligger i regionalt regi. Liv understreger, at det bestemt er et relevant emne at tage op i målet om at støtte borgerne bedst muligt. K tilføjer, at det i nogle tilfælde er muligt at få frit sygehusvalg, med tilføjer, at det sjældent lader sig gøre i praksis.

Britta foreslår, at man inviterer relevante repræsentanter fra Regionen med til Dialogforum, så emnet kan drøftes med afsæt i de involverede parter. 

Punkt 3 ”DAT”: Line spørger, om det er muligt at oprette et DAT-hold, eventuelt i Nansensgade, hvor beboerne kan deltage. Harbo fortæller, at det er planen, at der på sigt skal oprettes grupper. Han vil gerne undersøge det nærmere og lægger desuden op til, at forslaget tages op på det tværgående ungemøde i centret.

Der gøres generel opmærksom på, at der iblandt beboerne er behov for, at få noget mere støtte til DAT. Harbo foreslår, at man opretter nogle ugentlige møder, hvor man samler op på DAT-terapien og laver en fælles status sammen med en medarbejder fra sit tilbud.

Orientering fra beboerrepræsentanterne (fast punkt)

Herunder:

Borgervænget: Praktikanters alder er meget lav – kan det laves om?

Lars kortlægger, hvordan selektionen og fordelingen af elever og studerende finder sted: Selektionen er ude af centrets hænder. Hvis centret får tildelt 10, er det alene Lars´ job at fordele de ti på tilbuddene i CUMB. Det er et kæmpe puslespil, som er svært at få til at gå op. Lars vil efter opfordring fra rådet være opmærksom på ikke at sende de yngste ud på Borgervænget i fremtiden.

Flere af mødedeltagerne opfordrer til, at det undersøges om man kan sætte en minimumsalder på de elever og studerende, der bliver tildelt centret. Lars gør opmærksom på, at centret ikke kan sige nej til elever og studerende. Britta understreger, ligesom Lars, at vi er forpligtet til at tage elever og studerende i praktik. Men Britta forstår virkelig godt frustrationen omkring de meget unge elever og studerende.

Fra Griff31´s side rejses der kritik af, at eleverne ikke er specialiseret/rustet til at arbejde fagligt med beboerne. P pointerer, at det er et evigt dilemma, og hun understreger, at dialogen med uddannelsesinstitutionerne er meget vigtig, så der ikke opstår dobbeltsårbarhed.

S føler sig ramt af, at de studerendes behov kommer før borgernes i forhold til uddannelsesstedernes fordeling af praktikpladser. Harbo foreslår, at vi i centret laver nogle grupper, hvor vi kvalificerer samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne igennem borgernes oplevelser. Det vil kunne løftes videre opad i systemet.

L siger, at det problematiserer emnet yderligere, når der på Griff31 kun er meget få vejledere - det tærer på den tid, som beboerne har med deres kontaktperson.  

Borgervænget: Tvivl om madordning

K fortæller, at det er billigere at betale til et separat måltid end at være en del af måltidsordningen. Derudover er der fuld kost til samme pris på andre tilbud. Hvordan kan det være?

Harbo siger, at det netop har været oppe på ledermødet, og at det står klart, at ordningen skal justeres. Beboerne får en tilbagemelding på ordningen, så snart der er truffet en beslutning i ledergruppen! 

Borgervænget: BVC-scoring (punktet udskydes til punkt 11)

Borgervænget: Få medarbejdere på arbejde

På Borgervænget er der sjældent medarbejderressourcer til, at beboerne kan få støtte til fx at hente medicin, komme til psykolog etc. Der er også eksempler på, at der nogle gange kun er én medarbejder på arbejde, når der i princippet skal være minimum to. Også i Sydhavnen mangler der personale, og det kan mærkes blandt beboerne, at der ikke er tid til at give den ønskede hjælp.

Harbo fortæller, at der lige i øjeblikket er et pres i forhold til at få besat ledige stillinger. På flere af de mindre tilbud skal der ikke meget fravær til, før det kan mærkes, at der mangler ressourcer.

L vil meget gerne være med til at sætte fokus på, at der i dén grad mangler ressourcer i socialpsykiatriens bosteder. P er helt enig og fortæller, at hun gentagende gange har været med til at lægge pres på det politiske niveau. P fortæller også, at man som pårørende kan få sparring igennem Bedre Psykiatri i forhold til, hvordan man sætter ting på den politiske dagsorden.

Harbo understreger, at medarbejdere, pårørende og borgere har en fælles interesse og derfor bør stå sammen i forhold til lobbyarbejdet. Britta er enig og siger, at der er valg i år, og derfor er det en oplagt tid at forsøge at påvirke det politiske fokus og ressourcebrug. Britta opfordrer i særdeleshed beboerne til at sige tingene højt, da hun har erfaring med, at det er borgernes egne stemmer, der bliver lyttet mest til!

Griff31: Angående døgnbemanding

Det sker, at beboerne får låst sig ude efter personalet er gået. Tidligere havde Griff31 et samarbejde med Akuttilbuddet, men nu skal beboerne kontakte Natbasen på Borgervænget. Det virker ikke til, at Borgervænget har ressourcerne til at komme ud. Er det muligt at få en ekstranøgle?

Jesper fortæller, at der ligger tre nøglesæt, som dækker hele CUMB. Nøglesættene ligger henholdsvis på THG, Borgervænget og i Nansensgade. Så hvis det bliver nødvendigt, er det enten personalet eller bagvagten, der kan komme med nøgler. Det bliver heldigvis nemmere, når THG rykker tilbage til Nørrebro og igen bliver nabo til Griff31.

Status fra Thorupgården

M fortæller, at beboerne på THG er blevet inddelt i tre specialiserede teams (Unge, Rus og Seniorer). Man er også i gang med at kigge på kontaktpersonsordningen. Der er i det hele taget flere nye tiltag og idéer på spil lige nu. Det kan skabe lidt usikkerhed blandt beboerne, men det er også spændende. M synes, det er svært at være ene repræsentant for Thorupgårdens brede målgruppe i centerrådet. Britta siger, at det er helt oplagt, at Helle og Berit taler med beboerne i de respektive team om, at man kan få en repræsentant fra hvert team ind i centerrådet.

Sydhavn

L påpeger, at det nogle gange halter med kommunikationen i Sydhavn. Hun pointerer også, at det kunne være rart, hvis der blev sat lidt mere fokus på trygheden på tilbuddet (Harbo taler med Line om det specifikke behov).

Brandkursus og førstehjælpskurser – bekymring omkring ansvar for medbeboere

På Borgervænget er der gået tre brandalarmer på én uge: derfor efterspørges det, at beboerne får tilbudt at deltage på brandkursus (fx hvordan man bruger en brandslukker). Britta mener, at det er meget relevant, at beboerne bliver inkluderet i både brandkursus og førstehjælpskursus. L mener ikke, at det bør forventes, at hendes medbeboere skal yde førstehjælp på hende. Jesper pointerer, at det kan være relevant på tidspunkter, hvor der ikke er medarbejdere til stede – men det kommer selvfølgelig an på situationens karakter! P er enig med L om, at beboernes førstehjælpskurser aldrig må erstatte medarbejdernes ansvar. S pointerer, at der længe har været et ønske blandt beboerne om at få et førstehjælpskursus, så det bør fortsat bakkes op!

L fortæller hendes oplevelse af, at det kan være ekstremt svært og hårdt for en selv, at være der for sine medbeboere. Harbo understreger, at det ikke er beboernes opgave at tage ansvar for hinanden, men, at det handler om at skabe en god balance i på den ene side at være der for andre og på den anden side at sige fra. Hvis det bliver for meget, skal man som beboer altid kontakte ledelsen! L foreslår, at man har en backup, hvis en beboer får det meget dårligt i ydertimerne.

Pointen er, at det aldrig er medbeboerne, der står tilbage med ansvaret. S slår igen fast, at vi ikke skal dræbe ønsket fra beboernes side om at få førstehjælpskursus. Desuden har S stor erfaring med, at Sydhavnens personale strækker sig ekstremt langt for at skabe tryghed og få ro på situationen - også i ydretimerne!

Britta slår fast, at førstehjælpskursus er et tilbud – ikke en skal-ting.

L føler sig en smule negligeret; hun mener ikke, at det er beboernes ansvar at kunne førstehjælp! S beklager, hvis L føler sig negligeret – det har på ingen måde været intensionen! 

Medarbejderne vilkår

P mener, at personalet gør alt, hvad de kan i de pressede situationer, men understreger, at det ofte er urimelige vilkår medarbejderne arbejder under. Pointen er, at der på nogle af bostederne mangler ressourcer om natten. Harbo er helt enig: der ER for få ressourcer i socialpsykiatrien! Medarbejderne skal hele tiden vurdere, hvor de bør sætte mere eller mindre ind. Det er muligt for borgerne at lave en kriseplan (fx igennem DAT) så man oplever empowerment i at håndtere sin egen krise.

Akutkørsel og Natbasen

K gør opmærksom på, at det vil være fedt med noget abonnement på kørsel, hvis en borger har brug for akut indlæggelse. L siger, at transporten omkring indlæggelse fungerer rigtig godt i Sydhavnen. Hun synes til gengæld, at det er svært at kontakte en ukendt person fra Natbasen (derfor ringer hun til sin mor dag og nat, for det føles tryggere). L spørger om ikke det er muligt at møde Natbasen, så man ved, hvem man kontakter om natten. Britta svarer, at det kan arrangeres.

OBS på, man altid kan kontakte Akuttilbuddet (dag og nat) i Griffenfeldsgade.

Flere af medlemmerne er enige om, at personalet knokler og gør det godt – til trods for omstændighederne! P spørger om ikke lederne i CUMB kan være med til fortsat at gøre opmærksom på ressourcemanglen? Det bekræfter Britta helt bestemt, men hun understreger også, at de pårørende og borgernes egne stemmer ofte vægter højere.

Orientering fra pårørenderepræsentanter (fast punkt)

P har et ønske om, at der - ud over det nye tværgående pårørendekoncept i centret - bliver inviteret til lokale pårørendesammenkomster lokalt på tilbuddene. S er enig, og vil meget gerne mødes til kaffe med andre pårørende på tilbuddet. S understreger, at det er svært at være pårørende i den her Corona-tid. P fortæller, at hun har virkelig svært ved at komme i kontakt med andre pårørende – der er behov for en struktur for kontakt.

Valg af ny Næstformand

Da centerrådets næstformand er trådt ud, skal der vælges en ny. Det skal være en pårørende. Det besluttes, at de pårørende taler sammen. Lars sender en mail til alle tre pårørende i centerrådet.

Botræning v. Susan

I Sydhavnen har det grundet Corona ikke været muligt for beboerne at være med til at lave mad. Det går ud over deres botræning, mener S. Der er derudover lukket for kontantkassen (grundet central indkøbsaftale) hvilket i dén grad også går ud over de unges praktiske udvikling og hverdagstræning. L er enig og kommer med lignende eksempler på, hvordan indkøbsaftalen har sat en kæp i hjulet for beboernes træning. Harbo er også! Han pointerer også, at det stadig er muligt at handle med dankort, der skal blot være en medarbejder med. Ordningen kommer bestemt op at stå igen post Corona. Der er lys forude😊

Præsentation og status på pårørendekoncept v. Ditte

Første temaaften for pårørende i CUMB er den 10. juni 2021 i Klærkesalen, Griffenfeldsgade 44, 1. sal, KBH N. klokken 16.30-18-30. Første tema: ”Pårørenderutsjebanen – genkendelse og håndtering” v. psykoterapeut Lene Karlsson (fra Bedre Psykiatri).

Invitation er vedhæftet (Bilag 1: Kontakt Lars Pedersen på E-mail SW81@kk.dk ). Link til præsentationsvideo

Invitation deles desuden ud på tilbuddene og er vedlagt som bilag til referatet. Læs også mere på hjemmesiden: https://socialpsykiatri.kk.dk/tilbud-i-socialpsykiatrien/unge-og-midlertidige-botilbud/paaroerendesamarbejde-i-center-for-unge-0

Hjemmeside v. Ditte (punktet udskydes på grund af tidsmangel)

Hvad er en BVC scoring? v. Lars (blev ikke nået så Power point sendes ud med referatet) Bilag 2

Nattevagtsordning – status

Den midlertidige centerledelse og lederne i CUMB er pt. ved at vurdere, hvordan den endelige nattevagtsmodel skal se ud. Der vil komme en udmelding til Centerrådet så hurtigt som muligt

Eventuelt

L spørger om det er muligt at lave en mobbe/chikane-politik? Britta siger, at det er en ekstrem god idé, og opfordrer til at det bliver taget op på de lokale tilbud.

Dato for næste møde: 7.9.21

KONTAKT:

Konstitueret centerchef Britta Gerd: 5374 2211 / ES90@kk.dk

Konstitueret centerchef Steen Bo Pedersen: 2631 2523 / GU63@kk.dk