Københavns Kommunes logo

Referat fra Centerrådsmøde den 2. februar 2021

Referat fra Centerrådsmøde 05, den 2. februar 2021, kl. 15.00 - 17.00, afholdt på Microsoft Teams.

1. Prioritering af dagsorden

Ingen ændringer

2. Nyt fra Formanden

Intet nyt

3. Nyt fra Centerchefen

Byggeprojekter / økonomi

Der har været midler i 2020, som har kunne overføres til 2021. Pengene skal bruges til mindre byggeprojekter, og der er pt. indsendt div. byggeansøgninger. Vi håber på svar til april:

Køkken alrum på 2. sal, Borgervænget

K supplerer, at der er rigtigt meget brug for et cykelskur på hendes tilbud. Brandtilsynet har meddelt, man ikke må stille sin cykel på den brede fælles entré/gang langs med boligerne, og der er derfor brug for en hurtig løsning.

Mia (daværende centerchef) svarer, at der arbejdes på sagen, og at midlerne til et cykelskur skal findes fra tilbuddets renoveringspulje

Radisevej, tagterrasse

M spørger, om man har overvejet sikkerheden ift. evt. selvskadende adfærd.

Mia svarer, at man har vurderet, det er måden at få noget udeareal på tilbuddet, og at man evt. kan aflåse tagterrassen i perioder, hvis det skulle blive nødvendigt.

Thorupsgade: Terrasse ud mod gårdsiden

Nytårskur

Det bliver jo ikke en egentlig Nytårskur, men vi har booket Klærkesalen på Nørrebro i maj måned, hvor vi håber på at kunne afholde et fælles arrangement på tværs af centret.

Borgervænget 3. sal

Borgervænget udvider med en ekstra etage. De nye medarbejdere er startet 1.2.21., og fra den 1.3.21 begynder beboerne at flytte ind i etaper.

Thorupgården, tilbageflytning

Der er ikke noget afgørende nyt; man stiler fortsat mod at kunne flytte tilbage til Thorupsgade til september.

L spørger, om der er en afklaring på, hvorvidt Sydhavn skal flytte med tilbage, eller om de må blive.

Mia svarer, at der pt. ikke er en melding, men at hun nok skal blive ved med at rykke for svar.

Aktiviteter i NG47 (Jesper)

Jesper fortæller, at man forsøger at opretholde div. aktiviteter på trods at Corona situationen. På NG47 er der både en beskæftigelseskoordinator og en sundhedskoordinator, der står for b.la.:

-kursusaktivitet fx bodyimage kursus over Teams

-gåture

-spil på nettet

Der er også planer om at ansætte en peermedarbejder på hvert tilbud, der kan bygge bro mellem tilbuddene og ind til NG47, og til samfundslivet som sådan. CUMB's netværksundersøgelse viser, der er et ønske om, en sådan sammenhæng mellem tilbud.

Hvert tilbud i CUMB har derudover hver 7. uge mulighed for at råde over førstesalen på NG47, hvor man kan igangsætte aktiviteter. - Vi savner, at kunne lave mere social aktivitet. Vi ved, der er mange, der er ensomme i denne her tid, så vi prøver så godt vi kan indenfor den ramme, der er lige nu. Hold endelig øje med Facebook og Instagram.

Graffitiprojekt, Orienten

Kunstnerne har udsmykket Orienten ud fra de unges fortællinger. Det er superflot, så tag ud og se det.

Coronastatus, jul/nytår

Der har været smitteudbrud flere steder, men der er i alle tilfælde blevet handlet hurtigt, og udbruddene er alle blevet lukket effektivt ned. Det er godt gået af både beboere og medarbejdere.

Vaccinestatus

Mia informerer om, at det pt. er gruppen af udsatte borgere på 65+, der bliver vaccineret. Nogle af CUMBs borgere kan også have fået tilbuddet, hvis de er i behandling i Regionen.

M synes, det er mærkeligt, at da der blev indført besøgsforbud på botilbuddene i socialpsykiatrien, var det fordi, tilbuddene blev sidestillet med plejehjem. Nu hvor der skal prioriteres vacciner, sidestilles botilbuddene pludselig ikke med plejehjem! Hvor er logikken i det?

Mia svarer, at hun vil tro, man udelukkende prioriterer de ældre, da der er kommet færre vacciner, end man havde håbet på. Det betyder, at hvis man er ung, og ikke er i et behandlingsforløb i Regionen, betragtes man som alle andre unge og ryger dermed nederst på prioriteringslisten (gruppe 12).

M siger, at man på hendes tilbud er blevet spurgt, om man er interesseret i at få vaccinen. Hvad betyder det ift. prioritering?

Mia svarer, at hun tror, det handler om at afdække, hvor mange der er interesserede i at blive vaccineret, så man kan handle hurtigt og målrettet, når der kommer flere vacciner.

Helle bekræfter, at det handler om en interessetilkendegivelse. Næste skridt er en invitation i e-boks.

P spørger til vaccination af personalet. Det er jo problematisk, hvis de bliver syge.

Jesper svarer, de har fået at vide, de er i gruppe 4.

Mia supplerer, der bliver tilbudt kviktests til medarbejderne, som et forsøg på at opdage og stoppe smitten.

LF siger, at der på hendes tilbud er en del beboere, som ikke kan tåle at blive syge. Det virker som om, man ikke bliver prioriteret på baggrund af, at man ikke har den ”rigtige” diagnose. Det er bekymrende.

Mia svarer, at hun godt kan forstå bekymringen, og det vi kan gøre fra medarbejdersiden er, at medarbejderne bliver testet hyppigt, så de ikke bærer smitten ind den vej.

K spørger, hvilke slags behandlingsforløb, der prioriteres?

P svarer, at hun qua sit arbejde giver de nye coronavacciner: De der prioriteres er mennesker, der er multisyge, og har påvirket immunforsvar. Det er de behandlingsansvarlige læger, der har ansvaret for at prioritere rækkefølgen; det kan både være en læge eller psykiater. P vurderer også, at mennesker der er svært underernærede burde prioriteres.

K fortæller, at man på hendes tilbud pt. kun har ét fælleskøkken p.ga. ombygning. Det skal 20 beboeres deles om, og det er tæt på umuligt. Vi har nogle, der er i risikogruppe og nogle der ikke er, og de skal alle bruge samme køkken. Beboerne er i varierende grad i stand til at leve op til hygiejnekrav, og det er langt fra alle, der bliver regelmæssigt testet.

P svarer, at forsamlingsforbuddet på 5 personer gælder, med mindre man betegner botilbuddet som en husstand, og at manglende evne til at efterleve retningslinjer også burde være et kriterie ift. vaccination.

Mia svarer, at forsamlingsforbuddet på 5 personer ikke gælder på botilbud, men at vi skal støtte hinanden i at være ansvarlige fx ved at køkkenet bliver sprittet af efter brug og så videre. Mia siger, at hun nok skal tale videre med Torben (tilbudsleder) om køkkenrammerne på Borgervænget.

LF fortæller, at på hendes botilbud, skal der være to meters afstand + at man sidder forskudt ved måltider. Det er problematisk, hvis alle er til stede på samme tid. Det kunne være en god idé, hvis man delte beboerne op i hold.

4. Orientering fra beboerrepræsentanterne

Ansættelsessamtaler

På seneste møde drøftede Centerrådet, at juristerne i Borgercentret pt. er ved at undersøge reglerne i forbindelse med ansættelsessamtaler. På de fleste tilbud har der længe været tradition for, at beboerne selvfølgelig er med, når der skal ansættes nye medarbejdere på tilbuddet. Juristerne er ved at finde ud af, om beboernes deltagelse er et brud på tavshedspligten. Det blev aftalt på mødet, at Centerrådet skulle skrive et partsindlæg til Borgercentret.

M informerer om, at der er lavet et skriv sammen med Ditte (konsulent). Borgercentret har svaret på henvendelsen, at de er ved at undersøge muligheden for beboerdeltagelse, men det kræver en procedure, der sikrer ansøgernes rettigheder ift. Databeskyttelsesforordningen (læs mere om Databeskyttelsesforordningen her: https://www.datatilsynet.dk/databeskyttelse/lovgivning

Borgercentret forventer at kunne give svar i løbet af foråret. Foreløbig kan beboerne inddrages ved at stå for rundvisning på tilbuddet.

Mia supplerer, at hun har været i dialog med Borgercenterchefen om sagen, og det er hendes indtryk, at alle er indstillet på, at beboerne selvfølgelig skal være med ved ansættelsessamtaler, men at det juridiske skal være i orden først, og det kommer til at tage lidt tid.

LF fortæller, at man skal til at ansætte en peermedarbejder på hendes tilbud, og der blev lagt op til, der kunne være én beboer med.

Mia svarer, at det pt. desværre ikke kan lade sig gøre. Det er møgirriterende. Det har været normal praksis, men vi er blevet bedt om at stoppe det foreløbigt.

DAT forløb

L oplyser, der har været et netværksmøde på hendes tilbud, hvor der blev talt om at opstarte et DAT forløb på Nansensgade.

BVC scoring

K anfører, det er problematisk, at den nuværende måde at bruge BVC scoring på, forhindrer beboerne i at være sikret, at kunne få støtte og hjælp fra personalet. Hun vil gerne vide, hvordan BVC-scoringer skal fortolkes, hvordan personalet skal forholde sig til det, hvordan man kan vurdere hver borger individuelt, og tidsrammen for en BVC scoring.

Efter en kort drøftelse aftales det, at Lars holder et oplæg på næste Centerrådsmøde.

Som forberedelse kan rådsmedlemmerne læse en kort introduktion til BVC her: voldsomudtryksform.dk/metoder/broeset-violence-checklist-bvc/

Den ældre målgruppe i CUMB

M siger, hun b.la. er repræsentant for en stor gruppe ældre borgere, der meget sjældent bliver nævnt og hørt. De bliver glemt, og meget af det vi taler om på Centerrådsmøderne er ikke relevant for dem.

Mia svarer, at det er en helt relevant indvending. Nogle af emnerne går på tværs af aldersgrupper, men vi skal være skarpe på at huske alle, og den ældre del af borgerne i CUMB må meget gerne komme med konkrete emner til drøftelse i Centerrådet.

5. Orientering fra pårørenderepræsentanterne

P har forsøgt at komme i dialog med de andre pårørende på hendes datters botilbud, men har desværre ingenting hørt. Man er stadig velkommen til at kontakte P, hvis man som pårørende vil have noget viderebragt til Centerrådet.

S supplerer, at hun heller ikke har hørt fra andre pårørende. Derfor er alt hvad hun siger på Centerrådsmøderne set fra hendes perspektiv.

AM har samme oplevelse. Man har på tilbuddet talt om at skabe en struktur for pårørendemøder, men lige nu er alt på hold p.ga Corona situationen.

Angående pårørende temadage i CUMB: Se punkt 9.

6. Punkter til Dialogforum

P oplyser, der er møde den 8.2.21. Det har taget tid at vælge en formand, og nu meddeles det, at vedkommende desværre er afgået ved døren. Næste møde kommer derfor formentlig til at handle om formandsposten. Derudover vil der på mødet være besøg fra Beskæftigelsesforvaltningen.  

AFTALE

På nærværende møde besluttes det, at ”Punkter til Dialogforum” fremover skal være sidste, men prioriterede punkt på dagsordenen, så vi har bedre mulighed for at samle op på relevante punkter til Dialogforum.

7. Fælles forretningsgang for godkendelse af referater i de fire centre, v. Lars

Vores nye hjemmeside for socialpsykiatrien (se punkt 8) giver mulighed for at uploade referater fra Centerråd, det Tværgående Centerråd, og Dialogforum.

Centerrådet bedes drøfte muligheden af, hvorvidt de 4 centre kan koordinere deres forretningsgange for godkendelse af referater. Hvis det er muligt at gøre dem enslydende, vil det fremme en formidlingsmæssig ambition på hjemmesiden, som er til gavn for brugerne af hjemmesiden, idet man hurtigere kan orientere sig tværgående. Det vil også skabe en friskhed og nyhedsmæssig værdi på hjemmesiden.

Der foreslås følgende forretningsgang:

Et referat sendes på mail til alle medlemmer af et centertråd senest 14 dage efter et møde.

Herefter har centerrådsmedlemmerne en uge til at komme med kommentarer /indvendinger eller lign.

Såfremt der ikke er kommentarer inden for en uge, betragtes det som godkendt.

Efter i alt 3 uger uploades det på hjemmesiden (og på intra). I forbindelse med at råds-referater gøres klar til at blive uploadet på hjemmesiden fjernes borgeres og pårørendes fulde navn, idet medlemmer ellers kan googles og kan fremsøges offentligt.

AFTALE

Centerrådet tilslutter sig forslaget, og det indføres med det samme i CUMB (se bilag)

8. Ny hjemmeside v. Lars

Lars præsenterer kort den ny hjemmeside. Siden er under udarbejdelse: Der kommer flere fotos (forsinket pga. corona) og design bliver mere ”lækkert”.

Kun de 4 seneste referater kommer til at ligge på hjemmesiden, da siden ikke må bruges som arkiv.

Man kan kontakte Lars, SW81@kk.dk , hvis man har brug for referater længere tilbage.

Lars spørger, om ”Du”-formen fungerer. Taler det i øjenhøjde, eller taler det ned til brugeren? Der er enighed om, at ”Du”-formen virker inkluderende.

Flere medlemmer kommenterede på indholdet: De oplever ikke, at det skrevne afspejler virkeligheden, som de kender den på "deres" botilbud. En beboer fortalte om, hvordan hun var blevet præsenteret for et botilbud, hvorefter hun takkede ja til pladsen, og hendes skuffelse efterfølgende, da det viste sig at fungere helt anderledes end beskrevet.

Hjemmesiden er at finde her: www.socialpsykiatri.kk.dk

Ad 9. Plan for pårørende temadage i CUMB, v. Mia

Mia informerer om, at der er ved at blive udarbejdet et koncept for pårørende involvering i centret.

Der vil b.la blive fire tværgående pårørendearrangementer i NG47 – forhåbentligt i april/maj – med oplægsholder og drøftelser.

10. Måltidsordning v. Mia

Mia oplyser, lederne i CUMB arbejder på et koncept om måltidsordning for borgere på §107 botilbud. Måltidsordningen har til formål at sørge for, beboerne får tilstrækkelig kost og god ernæring, samtidig med beboerne opnår kompetencer og fortrolighed omkring planlægning af indkøb, økonomi ved indkøb og madlavning. Måltider kan samtidig være en social begivenhed, som medvirker til hverdagsstruktur og fællesskab.

Der vil blive fælles morgenmad og aftensmad, hvor beboerne indgår i at være med til at købe ind og lave mad. Der er egenbetaling til ordningen. Beboerne kan lave aftale om gradvist at melde sig ud af ordningen i takt med, at man tilegner sig kompetencer til selv at stå for indkøb/madlavning.

Ordningen bliver obligatorisk for kommende ny-indflyttede. Ordningen er frivillig for nuværende beboere.

LF efterlyser spisestøtte til alle på hendes specialiserede botilbud. Er man under BMI 18, kan man ikke få spisestøtte. Det er et problem.

Mia svarer, at det er en relevant problematik og opfordrer til, man tager det op på tilbuddet.

S mener, det er vigtigt, der bliver lavet ens retningslinjer for, hvornår man får refunderet kostpenge, fx hvis man er indlagt. Der er forskellig praksis.

Mia svarer, ensartetheden er en del af det ny koncept.

M spørger, om pengene trækkes over Ydelsesservice? Erfaringerne med Ydelsesservice på hendes tilbud er meget blandede. Ydelsesservice er effektive til at inddrive penge, men er virkeligt dårlige til at tilbagebetale beløb, der er betalt for meget.

Mia bekræfter, det vil foregå gennem Ydelsesservice, og er opmærksom på, der har været bøvl med lang responstid, vi presser på, for en hurtigere betjening.

11. Nattevagtsordning v. Mia

På seneste møde drøftede Centerrådet ledernes ønske om at afprøve en mere fleksibel nattevagtsmodel, hvorved der kan allokeres flere ressourcer til borgernes vågne timer frem for i de timer, hvor de fleste borgere sover. Formålet er således at flytte ressourcer fra nattetimerne til aftentimerne, men samtidig fastholde en service og et tilbud om bemanding om natten.  

Status er, at ansøgningerne til Socialtilsynet er sendt afsted, og vi afventer svar.

K siger, at deres nattevagter er meget bekymrede; de kan risikere at skulle efterlade tilbuddet uden personale, hvis de skal køre til andre tilbud.

Mia svarer, at nattevagterne er inddraget i processen, b.la. i en arbejdsgruppe der skal være med til at planlægge ordningen. Hvis ordningen godkendes, vil den blive indført gradvist, så den hele tiden kan justeres.

AFTALE:

Punktet tages op på næste møde.

12. Eventuelt

AFTALE

Et to timer langt møde uden pauser er for hårdt. Næste gang forsøger vi at udvide til 2½ time, inkl. en pause.

13. Dato for næste møde

11.5.21 kl. 15-17.30

Bilag

Hvis du ønsker at få tilsendt bilag, er du velkommen til at kontakte konsulent Ditte Wiegman: QJ5R@kk.dk eller konsulent Lars Pedersen: SW81@kk.dk  

Grafitti Orienten