Københavns Kommunes logo

Referat fra centerrådsmøde d. 7 december 2020

Referat fra Centerrådsmøde 04, den 7. december 2020 klokken 15.00 – 17.00, afholdt på Microsoft Teams

1. Prioritering af dagsorden

Ingen ændringer

2. Nyt fra Formanden

L. har ikke noget vigtigt nyt. Hverdagens aktiviteter er meget præget af de begrænsninger, Corona medfører.

3. Nyt fra Centerchefen

Mia (daværende centerchef) informerer om, at myndighederne nu opfordrer alle under 25 år til at blive testet. CUMB sendte breve ud til alle borgere i centret i sidste uge.

Covid-19

P. spørger, om CUMB har en strategi for, hvad man gør, hvis en beboer testes positiv. Hun kan godt blive bekymret for, at en smittet beboer kan blive meget isoleret i sin lejlighed.

Mia svarer, at man har haft et udbrud på Thorupgården, hvor der i løbet af få dage var 10 smittede medarbejdere og ni smittede beboere. Thorupgården har været utroligt effektive til at inddæmme smitten ved at følge Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger, hvilket er isolation, men beboerne bliver bestemt ikke overladt til sig selv.

Helle tilføjer, at de smittede beboere alle fik tilknyttet en ”dagens kontaktperson”, så man fulgte de berørte beboere tæt og forsøgte at gøre isolationen så nænsom som muligt.

Mia fortæller, at én af de berørte beboere på Thorupgården har sendt hende et brev, hvor beboeren takker for medarbejdernes indsats og for den hyppige kontakt på trods af isolationen

P er glad for at høre, at Thorupgården har håndteret situationen så godt, og tænker det er hårde betingelser at skulle være isoleret fx yde i pavillonerne.

I spørger, hvad anbefalingerne er ift. kontakt med smittede beboere; ansigt til ansigt eller telefonisk.

Helle svarer, at de på Thorupgården vurderede, at det var vigtigt at mødes fysisk med beboerne.

K spørger, hvad man kan gøre, hvis beboere er ligeglade med, om de smitter andre.

Mia svarer, at det indtil nu ikke er erfaringen, men at der i så fald kan være mange grunde til det, fx hvis man er psykotisk. I så tilfælde kontakter man Styrelsen for Patientsikkerhed og følger deres vejledning.

Orientering om eventuel ny nattevagtsmodel

Lederne i CUMB ønsker i en pilotperiode på et år at afprøve en mere fleksibel nattevagtsmodel, hvorved der kan allokeres flere ressourcer til borgernes vågne timer frem for i de timer, hvor de fleste borgere sover. Formålet er således at flytte ressourcer fra nattetimerne til aftentimerne, men samtidig fastholde en service og et tilbud om bemanding om natten.  

Der er ikke tale om at spare ressourcer, men derimod flytte ressourcer fra nattetimer med forholdsvist begrænset borgerkontakt til aftentimer, hvor borgerne får større glæde af medarbejderressourcerne. Dette har også været et ønske fra flere medarbejdere, ligesom netværksundersøgelsen (centrets interne brugerundersøgelse) har påpeget, at borgerne savner medarbejderressourcer særligt i aftentimerne, hvor der pt. er sparsom bemanding. Der vil ved indførslen af den nye nattevagtsmodel kunne rykkes 4 årsværk fra nattetimerne til aftentimerne. Forslaget om ny nattevagtsmodel skal godkendes i Direktionen.

L siger, at man på Sydhavn pt. skal kontakte Radisevej ved behov – hvor skal man nu ringe hen?

Mia svarer, at hvis ordningen træder i kraft, vil det blive Thorupgårdens nattevagts team, der kører til Sydhavn.

K siger, at der på Borgervænget er mange udfordringer om natten – specielt i weekenden. Det kan skabe problemer, hvis nattevagterne skal køre ud af huset.

Mia svarer, at der kommer til at være to nattevagter på Borgervænget. Hver nat kører de en time til de mindre tilbud uden nattevagter. Er der problemer på Borgervænget, er det i stedet nattevagtsteamet på Thorupgården, der kører til de mindre tilbud. Hvis ordningen godkendes af Direktionen, følger vi løbende op på det på Centerrådsmøderne.

Evaluering af Fælles Faglig Stab (FFS)

FFS har snart eksisteret i et år, og der bliver nu sat en evaluering i gang, der skal afdække om organiseringen af konsulenterne i én samlet stab fungerer efter hensigten.

4. Orientering fra beboerrepræsentanterne

L spørger, hvornår vi får at vide, om beboerne fra Sydhavn skal tilbage til Thorupgården.

Mia svarer, at de fleste beboere gerne vil blive i Sydhavn, så det arbejder man på, men kan ikke love, det lykkes. Det vil blive afklaret senest til foråret 2021. 

I fortæller, at man på Radisevej har afholdt jobsamtaler uden beboerdeltagelse. Under Center Amager var beboerne altid repræsenteret.

Mia svarer, at det lige nu er sådan i hele forvaltningen. Juristerne er ved at finde ud af, om beboernes deltagelse er et brud på tavshedspligten, og indtil det er afklaret, kan man desværre ikke have beboere med ved jobsamtaler. Det er virkelig ærgerligt, for det har været praksis på alle tilbud, at beboerne selvfølgelig deltager.

K fortæller, at beboerne på Borgervænget ikke har fået svar på, om de må vise jobansøgere rundt på tilbuddet, som et alternativ til at være med ved samtalerne. Der skal ansættes 12 nye kontaktpersoner, så det haster lidt.

Mia skriver til Torben, at beboerne gerne må vise ansøgerne rundt på tilbuddet.

L understreger, at det er rigtigt ærgerligt, for det er jo beboernes hjem og dermed vigtigt, hvem der bliver ansat.

Mia er helt enig og opfordrer beboerne til at skrive et brev, hun kan tage med videre i systemet.

Jesper foreslår, Ditte (konsulent i FFS) kan hjælpe med at skrive brevet.

Aftale

Ditte sender sine kontaktoplysninger til L, der er tovholder. K og I vil også gerne være med.

5. Orientering fra pårørenderepræsentanterne

P fortæller, hun videregiver sine kontaktoplysninger til de andre pårørende på Griff31, for at sikre muligheden for at blive hørt i Centerrådet. Beboerne på Griff31 har ingen repræsentant i Centerrådet, og de kan også kontakte P.

P oplyser, at han og Anne Marie, samt et par beboere har aftalt at mødes med ledelsen på Thorupgården, for at få et endnu stærkere samarbejde. Desværre har corona situationen spændt ben for processen. Det vil være mest optimalt at mødes fysisk, men man overvejer nu at bruge Teams, så dialogen opretholdes.

6. Punkter til Dialogforum

P oplyser, at sidste møde i Dialogforum foregik på teams. Der var besøg af Socialborgmester Mia Nygaard. Hun var meget lyttende, og der skal nu laves et idekatalog til politikerne, med fokus på en prioriteret liste over indsatser, der er behov for at igangsætte. P deltager i processen, og det er i den forbindelse relevant at få input fra Centerrådet.

Mia tilføjer, at Grundlagspapiret og den interne undersøgelse i CUMB kan supplere med udsagn fra både beboere og pårørende om hvad, de synes er vigtigt.

L siger, hun har været med til et enkelt møde, men at det var lidt svært, for deltagerne talte mest om, hvem der skulle være formand for Dialogforum. L manglede at blive klædt på til opgaven.

P er enig: Dialogforum virker som et lidt sluttet selskab, og hun har selv lidt svært ved at finde rundt i det. Hun foreslår L, at de støtter hinanden, når der igen er fysisk fremmøde.

Aftale

A er fraflyttet. K vil gerne deltage i Dialogforum. Det vedtages. Emner til Dialogforum tages op på næste centerrådsmøde

7. Brugertilfredshedsundersøgelse v. Ditte

Ditte præsenterer de samlede resultater fra Brugertilfredshedsundersøgelsen 2020. Resultaterne for CUMB er generelt rigtig gode. Naturligvis er der altid plads til forbedringer, og særligt COVID-19 har gjort det til en svær periode for mange borgere, der savner fysisk nærvær med venner og familie. Der er lavet individuelle rapporter for hvert tilbud, som bliver taget op til fortsat dialog med borgere og medarbejdere lokalt. 

8. Status: Interne undersøgelser workshops og Grundlagspapir v. Ditte

Arbejdet med Grundlagspapiret er færdigt efter at have været i høring blandt borgere, pårørende og medarbejdere. Nu skal tankerne i papiret ud og leve i praksis, og der følges pt. op med workshops, ligesom papiret tages op på beboermøder, personalemøder mv.

Både I og K fortæller, at der på deres tilbud er beboere, der er interesserede i at lave et fodboldhold på tværs af tilbuddene, men at de ikke helt ved, hvordan de kommer i gang.

Mia svarer, at der på hvert tilbud er en aktivitetsmedarbejder/nøgleperson, der kan kordinere med de andre tilbud.

Jesper tilføjer, at der er noget i gang ift. fodboldhold, og at der også vil blive aktiviteter i forbindelse med afholdelse af EM i 2021.

9. Pårørendehøring: Pårørenderettede tilbud/aktiviteter. Kommentarer fra Centerrådet?

P mener, det er vigtigt, de pårørende får støtte til at komme i kontakt med hinanden ud over de arrangementer. der bliver taget initiativ til i centret. Der må være et stort behov for mange pårørende at møde ligesindede. Der bør være en forretningsgang for, hvordan man kommunikerer mellem pårørende, borgere og ledere. Hvordan tager man fx helt lavpraktisk imod de pårørende, når en ung flytter ind på et tilbud?

Per mener, initiativerne ser gode ud og anbefaler, man skal kunne modtage notifikationer, når der kommer noget nyt. Ditte tager forslaget med videre.

10. Socialtilsyn – nedslag fra besøg v. Lars

Borgervænget

Socialtilsyn Hovedstaden, Driftsorienteret Tilsyn. 27.8.20.

”Borgervænget er et tilbud, der har været præget af udskiftning i både medarbejder- samt ledergruppen, en omfattende renovering af de fysiske rammer og ændringer i både målgruppe og metoder og tilgange. Overordnet vurderer socialtilsynet, at tilbuddet som helhed har udviklet sig hen imod at blive et mere samlet tilbud med en tydeligere profil”.

”(…) Beboerne fortæller på tilsynet, at de overordnet er glade for at bo på Borgervænget. De er glade for medarbejderne og oplever at medarbejdernegerne vil og ofte kan hjælpe dem. Endvidere oplever de, at de ofte også kan hjælpe hinanden beboerne imellem. De fortæller dog også, at de til tideroplever Borgervænget som et rodet sted, både fysisk og som et sted der har svært ved at finde sine egne ben som botilbud. Socialtilsynet vurderer, at meget af det hænger sammen med den omfattende renovering, men også kan være udtryk for denne udskiftning af medarbejdere og ledelse, derhar været igennem de seneste år”.

Radisevej

Socialtilsyn Hovedstaden, Driftsorienteret Tilsyn. 21.10.20.

”Der er på Radisevej en helt ny ledelse. Både tilbudsleder og afdelingsleder er tiltrådt inden for det seneste år. Ledelsen har haft et meget stort fokus på at sikre beboernes medbestemmelse og inddragelse både på tilbuddet og i forhold til deres egen behandling og udvikling. Både medarbejdere og beboere fortæller samstemmende, at ledelsen er lydhør og inddragende, og at der er sket et stort skifte på Radisevej i den retning. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen på kort tid har opnået stor udvikling på tilbuddet og har gjort dette i samarbejde med medarbejdere og beboere.

Socialtilsynet vurderer, at det er et samlet tilbud hvor alle, både beboere medarbejdere og ledelse går samme vej og samarbejder om, at gøre Radisevej et endnu bedre sted at bo”.

Thorupgården

Der var planlagt tilsyn ved Socialtilsynet oktober 2020, men det er blevet udskudt til december måned på grund af Covid-19 situationen. September 2020 blev der dog holdt et dialogmøde mellem Socialtilsynet og ledelsen på Thorupgården. Her gav Socialtilsynet udtryk for, at de ved det kommende tilsyn vil se kritisk på Thorupgårdens forholdsvist høje medarbejderflow, samt ansættelsen af mindre erfarne medarbejdere, der kan medføre et dalende kompetenceniveau på Thorupgården.

Derudover er der tilsynsrapporter på vej fra BOFNA, Griff31 og Sydhavn.

11. Husregler/leveregler: Hvilke gode erfaringer har vi? Hvordan opbygger man en god kultur på tilbuddene?

I fortæller, at man på Radisevej gennemgår husordenen på et fællesmøde én gang om året, så både gamle og nye beboere kan være med til at tale om dem og evt. justere.

K fortæller, at hun er med i en lille gruppe på Borgervænget, der skal gennemgå husordenen. Den seneste version er fra 2016, så den er de ved at stramme op.

L siger, at beboerne på Sydhavn fik at vide, de skulle være med til at lave husordenen, men at de en dag bare fik meldt nogle regler ud, de kunne komme med kommentarer til. Når man ikke lytter på beboerne, så er der risiko for, reglerne heller ikke bliver fulgt. 

Mia foreslår, at L tager de gode forslag fra de andre tilbud med ud til Sydhavn.

12. Eventuelt

Hjemmeside v. Ditte: Der arbejdes pt. ihærdigt på at lave en fælles hjemmeside for hele den københavnske socialpsykiatri.

Det er allerede nu muligt at finde alle tilbud med dertilhørende paktiske informationer. Derudover skal hjemmesiden bestå af fagligt indhold, referater osv.

Adresse: socialpsykiatri.kk.dk

Optageområder v. L/K

Hvis man flytter fra et bosted til et andet, kan man risikere at skulle starte forfra på forløb i Regionen. Kan det ikke gøres mere fleksibelt?

P anfører, at ift. regionale tilbud burde der være frit sygehusvalg, og man kan derfor forlange at blive på det sted, hvor man er opstartet.

Mia vil tage ønsket om fleksibilitet med i Styregruppen.

Mia tilføjer ift. botilbud i socialpsykiatrien, at man i CUMBs ledergruppe har talt om, at man måske kan lave en ordning, hvor medarbejderen følger med beboeren fra det ene botilbud til det næste, så overgangen ikke bliver så svær. I dag må man deltage i aktiviteter på ens tidligere botilbud i en periode, ligesom man er velkommen i Nansensgade 47, også selvom man er flyttet helt ud af centret.

Jesper supplerer, at Netværksundersøgelsen viser, det er en enorm stressfaktor, når man skal flytte. BOFNA har taget det ind som et indsatsmål ift. at gå i dialog med de unge; hvad er det, der stresser osv.

P konstaterer afslutningsvist, at det er uheldigt, hvis der skal ske to skift; både ift. bolig og behandling i regionen, så man må kunne samarbejde om at sådanne overgange kan foregå bedre. Det er ikke holdbart, at fordi man har fået det bedre, medfører det at man behandles værre i systemet.

13. Dato for næste møde

Det aftales at afholde Centerrådsmøder op til møderne i Dialogforum. De andre centre afholder Centerrådsmøder i ugerne: 5 / 18 / 36 / 47. Det følger CUMB, og Lars vil planlægge møderne til at ligge ca. 14 dage før Dialogforum, på tirsdage.

Bilag

Hvis du ønsker at få tilsendt bilag, er du velkommen til at kontakte konsulent Ditte Wiegman: QJ5R@kk.dk eller konsulent Lars Pedersen: SW81@kk.dk