Københavns Kommunes logo

Centernyt maj 2022

Velkommen til centernyt.
Centernyt er sat i verden for, at du som medarbejder, beboer eller pårørende i CUMB kan få viden om, hvad der sker på tværs af tilbud i centret, i forvaltningen og hvad der generelt rør sig i Socialpsykiatri København.

Dette nummer indeholder:

  • Borgmesterbesøg på
  • Orienten
  • Lederseminar -"De 4 rehabiliteringssøjler"
  • Nyt fra Nansen
  • På gensyn

God læselyst!

Borgmesterbesøg på Orienten

"På Orienten er man lykkedes med at skabe et helt hjem på 32 kvadratmeter, der giver de unge nogle ideelle rammer for deres videre vej i livet. Jeg mener, at der skal være botilbud spredt rundt i hele byen, og at de skal tænkes ind fra start, når vi udvikler nye byområder"

Sådan siger socialborgmester Karina Vestergård Madsen (EL) efter sit nylige besøg på Orienten. Her fik borgmesteren indblik i, hvordan hjemlighed kan udfolde sig på selv ganske få kvadratmeter.

Du kan læse artiklen her.

Lederseminar

Det er ikke en hemmelighed, at CUMB har gennemgået noget af en ledertransformation hen over de sidste 8 måneder. Det nye ledelsesteam består nu af i alt 11 afdelingsledere, 5 tilbudsledere og en enkel centerchef ;-)

Efter i en periode at have haft stærkt fokus på driftsopgaver er det nu tid til at fokusere mere på faglig udvikling, hvor den store og fælles opgave er en styrket rehabiliteringsindsats på tværs i centret.

Derfor har ledergruppen været på seminar i slutningen af april. Formålet med seminaret har været at udvikle det faglige samarbejde på tværs af centret.

Helt konkret kan formålet med seminaret koges ned til tre overordnede fokusområder:

  • At lære hinanden at kende i den nye ledergruppe og herudfra skabe fundament for et endnu mere tillidsfuldt, åbent og udviklende samarbejde.
  • At styrke det fælles billede af, hvad rehabiliteringsindsatsen indebærer i CUMB.
  • At definere, hvordan ledelsesteamet ønsker at samarbejde om de faglige indsatser.

Etablering af 4 tværgående arbejdsgrupper

Som resultatet af lederseminaret har ledergruppen etableret 4 tværgående arbejdsgrupper, som har til formål at styrke samarbejdet om de tværgående indsatser og være med til at optegne rammerne for det rehabiliterende arbejde i centret.

Klar kobling til de faglige netværk

De fire arbejdsgrupper er tænkt ind i en sammenhæng med de allerede eksisterende netværk i centret, som for eksempel beskæftigelses- og peernetværket. Den grundlæggende idé bag arbejdsgrupperne er at styrke centrets indsatser på tværs af tilbud i gensidig korrespondance med de eksisterende faglige netværk.

Organisering i søjler

De fire arbejdsgrupper er rent lavpraktisk hægtet op på fire rehabiliteringssøjler, som ledergruppen har defineret i fællesskab på seminaret (søjlerne udfoldes på næste side). En arbejdsgruppe udgøres af cirka 5 personer, som repræsenterer botilbuddene: I hver arbejdsgruppe er en tilbudsleder, to afdelingsledere og to medarbejdere.

Hvad består de fire rehabiliteringssøjler af?

Vores fælles arbejde ligger således i, at vi skal i gang med at samle centrets tværgående indsatser i en fælles faglig strategi, som får sit omdrejningspunkt omkring de fire arbejdsgrupper, der bliver hægtet op på de nedenstående fire rehabiliteringssøjler

Søjle 1: Botræning / ADL

Formål: Gøre den enkelte i stand til at klare en normal hverdag. Giver ro - når der er styr på basis i hverdagslivet, kan den psykiske energi bruges på noget andet.

Eks: Økonomi, e-Boks, indkøb og madlavning, oprydning, rengøring, tøjvask, hygiejne mv.

Søjle 2: Social færdighedstræning

Formål: At lære den enkelte at omgås andre. Det kan være at lære sociale koder, undgå isolation pga. angst mv.

Eks: DAT, LA2, eksponering, adfærdskorrigering, spejling mv.

Søjle 3: Identitet

Formål: At give den enkelte en plads i samfundet. Reetablere og opbygge netværk.

Eks: Arbejdsmarkeds- og uddannelsesstøttende tiltag (beboerjob internt og eksternt, fremskudt sagsbehandling ved BIF) køns- og seksualvejledning, hobbies der skal genopdages eller prøves af, vejledning i at reetablere/opbygge netværk både til pårørende og til interessefællesskaber, peerunderstøttede indsatser mv.

Søjle 4: Sundhed/støtte til behandling

Formål: At den enkelte kan leve et sundt liv med forståelse for egne symptomer og muligvis med reduktion af symptomerne.

Eks: Psykoedukation, DAT-understøttende aktiviteter, medicinpædagogik, misbrugsbehandling. Motion (brobygning til foreningslivet), sund mad (Meyers), køns- og seksualvejledning, mv.

De fire søjler udgør således fundamentet for centrets rehabiliterende indsatser, og det er også her implementering af de vidensbaserede metoder skal sættes (mere) i system end hidtil.

Videndeling på tværs

Det er desuden arbejdsgruppernes opgave at sikre, at gode ideer og god praksis på et botilbud bliver bredt ud til flere botilbud. I den sammenhæng er det relevant for arbejdsgrupperne at identificere opgaver og indsatser, der bedst løses henholdsvis lokalt og på tværs.

Sagt med andre ord: Skal vi i CUMB blive bedre til fremadrettet at bruge hinandens faglighed, viden og erfaringer i vores systematiske, rehabiliterende samarbejde med borgerne - både på tværs og lokalt i centret.

Koordinerende stilling i opslag

Vi har travlt i CUMB, og for at vi bedst muligt kan nå vores egne mål og høje ambitionsniveau, er det slået en projekt-/konsulentstilling op i Fælles Faglig Stab, som bliver fast tilknyttet CUMB og koordineringen af vores faglige indsatser.

Nyt fra Nansen

Meyers Madkurser

Vejen til Velsmag - Edition Thorupgården! Vi starter en ny rotation. Alle borgere er velkomne. På madkurserne lærer man alt det basale plus lidt mere. Første gang er allerede den 4. maj.

Skriv til Jack-peer for info og tilmelding på 24 67 26 20/ PJ8P@kk.dk.

Pårørendevejleder

Julie har gang mange nye tiltag for pårørende. Der er bl.a. planlagt en pårørendecafé med mulighed for at tale om den rolle man har som pårørende og skabe netværk med andre pårørende. Desuden har søskendepårørende nu mulighed for at komme med på en lille gåtur som afholdes specifikt for dem og deres behov.

Skriv eller ring til Julie på haesum@kk.dk / 29 26 16 05

SMS-listen

Hold Jer opdaterede! Listen er ikke alene forbeholdt borgere, men kan med fordel også modtages af personale. Du får nemlig en ugentlig sms med de aktiviteter der sker i Nansen, hvis du sender en sms til 20 45 60 57 og tilmelder dig.

Har du idéer eller forslag...

...til aktiviteter, kurser, oplevelser eller andet, så er du ALTID velkommen til at dele dine tanker med koordinatorerne Nansen :-)

Vi ses ude på tilbuddene

De lange lyse dage og det mildere vejr kan mærkes og som centerchef oplever jeg generelt en inspirerende optimisme ude hos jer på botilbuddene.

Det er en fornøjelse at opleve det store engagement og samarbejde, I har på kryds og tværs. Jeg ønsker jer alle en rigtig dejlig maj måned.

Alle gode hilsner

Hans Hugo Andersen