Københavns Kommunes logo

Centernyt for januar 2022

Velkommen til centernyt.
Centernyt er sat i verden for, at du som medarbejder, beboer eller pårørende i CUMB kan få viden om, hvad der sker på tværs af tilbud i centret, i forvaltningen og hvad der generelt rør sig i Socialpsykiatri København.

Dette nummer indeholder

  • Godt nytår til alle
  • Coronasituationen
  • Udviklingsplan 2022
  • Sygefravær
  • Ansættelse af pårørendevejleder i CUMB
  • Kontakt

God læselyst!

Godt nytår til alle

Ledelsen vil gerne benytte nyhedsbrevet til endnu engang at ønske alle et rigtigt godt nytår.

Det forgangne 2021 var et spændende år, hvor centret fik sat mange nye skibe i søen. Fire botilbud fik nye tilbudsledere, og nogle af disse botilbud fik endvidere også nye afdelingsledere.

Et nyt spændende leder set up, som vi ser frem til at bygge videre på i 2022, således at CUMB fortsat arbejder med afsæt i høj faglighed og bæredygtige visioner, som rækker mange år ud i fremtiden - og altid så vidt muligt i samarbejde med medarbejdere, beboere og pårørende!

Coronasituationen

Vi har i det forgangne år mærket Covid19 bølgen ramme os igen, og i skrivende stund har tallene i samfundet aldrig været højere. Og i den forbindelse vil jeg som centerchef komplimenterer jer alle for den kæmpe indsats, I udviser og yder hver eneste dag. Center for Unge og Midlertidige
Botilbud er - indtil videre - det center, der er sluppet nådigst i socialpsykiatrien, og det skal tilskrives den opmærksomhed og forsigtighed, som borgere, medarbejdere, pårørende og ledere udviser hver eneste dag.

Det vil jeg som centerchef give jer en dybfølt tak for! Og samtidig er det naturligvis vigtigt at slå et slag for, at vi ikke sænker paraderne endnu, da
pandemien desværre nok ikke slipper sit faste tag før forårets komme.

Udviklingsplan 2022

Ligesom resten af Københavns Kommune er vi godt i gang med at udarbejde centrets udviklingsplan for de kommende to år. Det bliver en udviklingsplan, som tager afsæt i omstillingsplanen - og som ikke mindst har et vedvarende fokus på at støtte den enkelte borger i at leve så selvstændige og gode liv som muligt med udgangspunkt i egne potentialer, ønsker og håb for fremtiden. Det er et fortsat fagligt sigte i centret at støtte især den yngre del af borgerne henimod at leve mere selvforvaltende liv med mindre indgribende indsatser og på sigt i egen bolig.

At støtte borgerne i at flytte viderei mere selvstændige boformer er især Radisevej et godt eksempel på kan lykkes. Derfor vil centret i 2022 analysere på Radisevejs gode resultater med det formål at videndele og sparre på tværs af alle tilbuddene.

Sygefravær

I CUMB har vi desværre haft det højeste sygefravær i socialpsykiatrien i 2021. Det kan der være rigtig mange gode forklaringer på, hvilket også flittigt er blevet drøftet om med de lokale TR i MEDregi.

På grund af det høje sygefravær har centret indgået et toårigt samarbejde med konsulentfirmaet RADAR, som skal understøtte dataanalysen på det høje sygefravær, så vi (forhåbentligt) bliver langt bedre til at sætte hurtigere ind, når noget halter - og derved kan være med til at højne medarbejdernes
arbejdstrivsel.

Specielt arbejdstrivsel på jeres respektive arbejdspladser er noget, som ligger ledelsen meget på sinde og forhåbentligt har de fleste
medarbejder efterhånden hørt centerchefen sige, at:

”Medarbejderne skal være glade når de
går på arbejde, de skal også være glade når de går hjem,
de må meget gerne være trætte, men
alle skal gå glade hjem fra arbejde.”

Lad dette være ledetråden for 2022!

Ny pårørendevejleder

Centret er i skrivende stund ved at ansætte en pårørendevejleder, som skal
understøtte og styrke samarbejdet med borgernes pårørende i centret.
Rollen som pårørende er langt fra let, og det har man heldigvis anerkendt fra
politisk hold. Derfor har CUMB fået tilført ekstra midler til at ansætte en
pårørendevejleder, som henover de næste 3 år skal indtage en brobyggende
funktion i samarbejdet mellem tilbud, pårørende og eksterne aktører.

Det er endvidere meningen, at pårørendevejlederen skal videreføre de pårørendetemaaftener, som centret allerede har påbegyndt i 2021. Helt præcis, hvilken funktion vejlederen kommer til at få skal naturligvis defineres mere klart i tæt dialog med centrets pårørende!

Fysisk kommer den nye pårørendevejleder til at have kontor inde i Nansensgade 47A, men vedkommendes arbejdstid vil fortrinsvist være fordelt ude på alle tilbuddene i CUMB.

Rigtig god nytår til alle

Lad os fortsætte det gode samarbejde i 2022!

Hvis du har en nyhed eller idé til et tema, som skal bringes i nyhedsbrevet, må du endelig sige til - alle bud er velkomne :-)