Referat fra centerrådsmøde den 23. juni 2021

Referat fra centerrådsmøde den 23. juni 2021, afholdt fysisk.

1. Valg til for- og næstformand/kvinde

Ved første fysiske møde er det besluttet at vi vælger formand og næstformand M/K til centerrådet. C er valgt til forkvinde og R vælges til næstformand

2. Nyt fra centeret

  • Vi har en kontinuerlig udfordring med at kommunikere til brugere, så alle får info om fx lokale aktiviteter og tilbud. Foregår primært fra de enkelte steders Facebooksider, Glorias aktivitetskalender. Evt. en seddel/ark i døren, til dem der dukker op. Men alligevel er der nogen der misser info og er ærgerlig over det. Vi tager et punkt på dagsordenen om kommunikation til næste centrerådsmøde, evt. med gæst udefra (evt. med en fra enheden der arbejder med vores nye hjemmeside) og taler dette igennem.
  • Omstillingsplanen ’borgerens vej til et selvstændigt liv’ kører i Socialforvaltningen 2021-2024. De emner og strategier der bliver præsenteret i omstillingsplanen, kender vi fra Grundlagspairet og socialstrategien. For at fremhæve et fokuspunkt er borgerinddragelse noget vi skal arbejde med og skal styrkes gennem omstillingsplanen.     

Der er fire undertemaer i omstillingsplanen:

  1. Borgermødet
  2. Rehabiliterende forløb på botilbud
  3. Godt liv i egen bolig
  4. Sammenhæng og forløbspakker

Centerrådet vil invitere borgercenterchef Cecilie Engell til et møde og fortælle mere om Omstillingsplanen. A og C er valgt som brugerrepræsentanter i den erfaringsgruppe, der skal understøtte arbejdet med omstillingsplanen.

  • Borgercenter voksne får nyt system DOMUS hvor arbejdet med ’ Borgerens plan’ går i gang, hvis ikke før.
  • Cafe Rose har foreslået en fælles idrætsdag for alle borgere i centeret. Centeret støtter op og dagen planlægges og afholdes i fællesskab mellem AST’erne. Det kommer op på alle brugermøder på AST og der bliver oprettet et udvalg/arbejdsgruppe som planlægger. Brugere der gerne vil deltage i planlægningen, melder sig i planlægningsgruppen via AST’erne.

  • AST har et særligt fokus på at samarbejde med civilsamfundet og det er noget der bliver mere og mere udbredt at man bliver tilbudt at deltage i forskellige tilbud i civilsamfundet.

  • Hemmevejledere arbejder med at lave en Faglig Vejledning og har lavet arbejdsgrupper der er gået i gang med at drøfte indholdet. I kommer til at høre mere til efteråret.

3. Nyt fra Brugerforum

På mandag den 28.6 har Brugerforum møde om organisering, hvor det skal drøftes hvordan BF skal organiseres. Arbejdsgrupperne kører.

4. Internat i september

Centerrådet og Brugerforum er inviteret til internat den 23. og 24. september, hvor der skal arbejdes med brugerinddragelse i bred forstand og på et organisatorisk niveau.

C, R, Karoline, Camilla og Marianne mødes første gang den 24.6 og taler om indhold og evt. oplægsholdere.

5. Eventuelt

C stiller forslag om fælles temadag på tværs af enhederne (inspiration fra Center Nordvests centerkonference og Brugerkonferencer) hvor brugere og medarbejdere inviteres til en workshop om et emne fx ensomhed, stress o.a.

Vi drøfter videre på internatet.