Referat fra Centerrådsmøde den 23. februar 2021

Referat fra Centerrådsmøde den 23. februar 2021,
kl. 13.00 - 15.00 på Teams

1. Velkommen

E er gået bort og derfor vil der ved næste Brugerforumsmøde blive valgt ny repræsentant til Centerrådet. Ved næste Centerrådsmøde vil der være valg til for- og næstformand/ kvinde. Simon stopper og der udpeges ny medarbejderrepræsentant for §85.

2. Nyt vedrørende ny hjemmeside/ referater fra møder mv., hvordan påvirker det CR

Socialpsykiatrien har fået ny hjemmeside der indordner sig under et lovkrav om ”tilgængelighedsprincip”. Derfor er alt på hjemmesiden google-bart og derfor må der ikke optræde fulde navne på pårørende/ brugerrepræsentant. Og referater skal slettes efter et år. Og der vil ikke være bilag. Og alle referater skal skrives efter en bestemt skabelon. Disse referater skal godkendes af jer og hvis I ikke reagerer inden en uge, antages det som godkendelse.

Socialpsykiatrien er de første i Socialforvaltningen, der får ny hjemmeside, derfor er der en del spørgsmål vi ikke har svaret på endnu og også en del børnesygdomme skal aflives efterhånden.

Spørgsmål fra Centerrådet: kommer tilsynsrapporter til at være tilgængelige? Er der et sted man kan læse om baggrunden for de beslutninger der er taget ift. den nye hjemmeside. Blandt andet at der kun er referater der går et år tilbage? Camilla undersøger dette.

NY WEB: socialpsykiatri.kk.dk

3. Ændringer i vedtægter, vedtægter med forslag til ændringer tilsendes inden mødet

Ændringerne forholder sig til valgprocedure og suppleanter, og er tilrettet i forhold til praksis.

Centerrådet stemmer JA til forslagene og de nye vedtægter sendes ud med referat.

4. Nyt fra Centeret v Marianne

  • Faglig Vejledning som har været til høring hos Brugerforum og Centerråd er i trykken og lander på enhederne næse uge. Vi ville gerne have fejret det, men pga. Corona kan vi ikke dette.  Marianne kan komme forbi personalemøder og brugermøder evt. Via TEAMS og fortælle om Faglig Vejledning. Der vil være faglig opkvalificering af medarbejder i form af workshops, der forholder sig til de enkelte vejledninger.
  • Ny borgercenterchef (Mariannes Chef), Cecilie Engell er tiltrådt.

5. Nyt fra enhederne, lederne eller medarbejdere, er der noget at fortælle?

Trivselsundersøgelse for medarbejdere er i gang

§85: §85 medarbejdere arbejder hjemme grundet Corona frem til den 28/2, men er stadig på hjemmebesøg hos borgere.

§104: Alle ASTer er åben da de varetager en kritisk funktion, det er brugerne meget glade for og det forebygger ensomhed (til forskel fra under nedlukning i foråret 2020, hvor AST'erne skulle holde lukket).

6. Nyt fra Brugerforum

  • Repræsentation fra enhederne. Der er pt 14 medlemmer i Brugerforum og ikke alle kommer til møderne. Brugerforum har derfor besluttet at skrive ud til alle enheder og informere om, at de kan melde op til to repræsentanter ind. Camilla laver skriv til ledere og medarbejdere om dette (inkl. Info om hvad Brugerforum er).
  • Kan der være Peerstøtte repræsentanter i Centerrådet? Et spørgsmål fra Brugerforum til Centerrådet. Dette diskuteres og det besluttes 1) det skal undersøges ift. vedtægter, må vi dette? 2) der er ikke en entydig brug af eller definition af Peerstøtte, hverken i vores eget center, i socialpsykiatrien eller generelt på vores område. Derfor foreslår Brugerforums-repræsentanter at arbejdsgruppen ‘Peerstøtte’ fra Brugerforum planlægger og afholder en workshop for medlemmer af Brugerforum og Centerråd, hvor dette bliver belyst og diskuteret. Workshoppen planlægges til afholdelse efter påske, så der er en chance for at vi kan møde fysisk. Camilla hjælper arbejdsgruppen med dette.
  • Kasper fra Psykiatrienheden kommer til Brugerforums møde i april og taler om VUM og brugerinddragelse med brugerforum.

7. Evt.

Det bliver diskuteret hvordan medarbejder kan repræsentere deres område. Det besluttes at medarbejderrepræsentanter skal på personalemøderne og fortælle om Centerrådet og at medarbejderne kan opsøge deres repræsentant, hvis de har et emne eller spørgsmål, de gerne vil have Centerrådet tager stilling til. Marianne tager det op på næste ledermøde.

Centerrådet taler om valg af ny formand til Dialog Forum. Der skal vælges ny formand efter E. Centerrådet spørger til dette. Camilla undersøger.

Svar på dette fra Dialog Forums sekretær: ” Valget af ny formand for dialogforum skal netop drøftes ved næste rådsmøde den 11. marts, hvorefter kandidater skal indstilles til Socialudvalget og Borgerrepræsentationen.”

Centerrådet vælger J som konstitueret repræsentant indtil der er valgt formand og næstformand for Centerrådet ved næste møde i april. J deltager på det kommende Dialogforums møde. J er desuden stadig konstitueret repræsentant i det tværfaglige Centerråd og deltager i mødet fredag den 26/2.