Referat fra centerrådsmøde d. 16. november 2020

Referat fra Centerrådsmøde, den 16. november 2020 kl. 13.00 – 15.00, på Teams

1. Godkendelse af referat 

Ingen indsigelser. Referatet er godkendt.

2. Valg af ny formand m/k

Det er ikke muligt at afstemme anonymt i teams, derfor indstiller Marianne at Erik fortsat fungerer som formand frem til, vi kan mødes fysisk og afholde valg, forhåbentligt på næste Centerrådsmøde i starten af 2021.

Camilla, bakker den konstituerede formand (Erik) op da der ikke er en næstformand. Rådet godkender Mariannes forslag.

3. Siden sidst i Centeret/forvaltningen v. Marianne 

Grundlagspapiret er snart færdigt, senest 1/12. I får det tilsendt, når det er færdigt. Når det kommer, vil der starte en proces ift. at få det til at leve i centeret.

Pinta, Ottilia og Ungehuset står til udløb med udløb af 2021 og derfor vil centeret komme til at arbejde hårdt på, at gøre tydeligt for omverdenen, hvilken forskel for borgerne tilbuddene gør.

Rose og Kontakten har ikke noget udløb.

Erik spørger om denne omlægning er til psykosocial rehabilitering? Kan man forestille sig at det kommende tilbud både er et slags drop-in tilbud og et tilbud, der er præget af faglig guide med psykosocial rehabilitering? Erik synes, vi skal komme med et realistisk udspil til omlægningen.

Marianne fortæller, at denne omstilling vil være en øvebane, hvor vi prøver os lidt frem. Hun er derfor meget glad for den dialog, der er i centerråd og brugerforum.

Shiela spørger til brugerforums reaktion på udkastet til de faglige vejledninger.

Helene-Marie spørger, hvorfor medarbejderne på Cafe Rose ikke var med på medarbejder workshops om faglig guide.

Marianne beskriver logikken i udvekslingen.

Erik synes, der er et repræsentativt problem i dette spørgsmål. Hvordan kan dem, der modtager §85 og de kommende brugere af AST blive repræsenterede i disse faglige inputs.

J. melder sig som ”midt-i-mellem-bruger” han er 42 år og positiv ift de faglige vejledninger.

Helene-Marie opfordrer til, at alle forsøger at få fat i stemmerne fra dem, der ikke endnu er med i dialogen om fremtidens AST.

Marianne opfordrer til tålmodighed ift. udviklingen.

J. synes, de så småt starter nogle små afprøvninger. Han gør sig nogle tanker om, hvordan man kan få fat i flere til ASTerne. Han synes, det er en spændende proces, området er i.

4. Siden sidst i Brugerforum v. Erik 

Erik beretter om arbejdet i de forskellige arbejdsgrupper i BF:

  • Peer-to-peer: har fået inspiration om arbejdet med peer fra Kontakten
  • Skal til møde med Gloria, hvor de skal lave en udsendelse om brugerforum og den demokratiske organisation i AST og en slags promovering af ASTerne. Marianne og Helle fortæller at de snart laver nogle videoklip om de kommunale ASTer.
  • Camilla fortæller om arbejdet med at finde ud af, om der er brugerinddragelse i visitationen. Kasper fra visitationen vil komme ud på brugerforumsmøde og have en dialog om dette. Særligt vil Helene-Marie gerne sikre at borgerne altid er med på, hvilke visitationer der bliver lavet. Og andre ”bløde” værdier.

5. Årshjul for Centerrådsmøder for 2021 

Camilla præsenterer årshjulet for 2021, som Marianne og Erik har lavet. Camilla inviterer i Outlook til møderne.

6. Status på formandskabet i Dialogforum v. Erik 

Socialudvalget har holdt et møde med dette på dagsordenen. Erik er ikke orienteret om udfaldet.

Opdatering: ved Dialogforumsmødet den 18.11.20 oplyste Socialborgmesteren at socialudvalget havde peget på Erik som formand for Dialogforum med den begrundelse, at man så positivt på strategisk og styrket brugerstemme fra forvaltningens tilbud. Dette skal formelt godkendes af Brugerrepræsentationen den 10. december. Tillykke til Erik, Dialogforum og os andre, som får en meget kompetent formand.

7. Eventuelt 

  • Budgetmøde i Dialogforum

Erik: Hvert råd (dialogforum) skal lave et oplæg til besparelsesforslag. Han viser hans udkast til et svar og beder om kommentarer.

  • Sektoransvarlighed 

J. bakker op om at der tænkes på tværs af forvaltningerne ift. at borgerne kan flytte sig og blive understøttet på flere parametre. Fx sundhed og beskæftigelse.

Marianne mener at socialpsykiatien kan løfte beskæftigelses- og sundheds opgaver. Erik kunne tænke sig, at vi i fremtiden kom med i visionspapir om dette.

J. beskriver, at systemerne nogen gange stresser og spænder ben ift recovery.

Lederne bakker op om Eriks svar, der er er meget visionært.

  • Status i Rose

Helene: Der kommer næsten ikke nogen i Rose i øjeblikket pga ombygningen.

  • Fremadrettet i forhold til centerrådsmøderne

Helene foreslår, at centerrådsmøderne på TEAMS er åbne 15 minutter før og efter mødet. Det er der bred tilslutning til.

Bilag

Hvis du ønsker at få tilsendt bilag, er du velkommen til at kontakte sekretær for centerrådet Camilla Roed: CT5D@kk.dk