Referat fra centerrådsmøde den 3. februar 2021

Referat af centerrådsmøde nr. 4 afholdt den 3. februar 2021 klokken 15-17 på Teams.

1. Velkommen

Steen Bo byder velkommen til dagens møde, og en særlig velkomst til centerrådets nye medlem fra Kollektivhuset, som er nyt medlem. Der er en kort præsentationsrunde.

2. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden

Der vælges en ordstyrer. Referat fra sidste møde, og dagsorden til dagens møde godkendes.

3. Orientering fra borgerrepræsentanterne

Hvad rør sig på tilbuddene?

Tranehavegård

L. fortæller, at Tranehavegård har fået e-tavler i fællesarealerne. Det er helt nyt, så beboerne glæder sig til at der kommer gang i brug af tavlerne. Der har været rotter på loftet, hvorfor et skadedyrsfirma har været tilkaldt. Der er fortsat uro pga. alkohol og rygning. Nogle beboere inviterer ikke gæster efter kl. 18:00, hvor medarbejderne har fri.   

Kollektivhuset 

M. fortæller, at der planlægges aktiviteter som kan starte efter corona restriktionerne, heriblandt friluftsliv ture, brætspil og håndbold, som pt. er aflyst. Under corona er der fortsat gåture.

Dannebrogsgade/Saxogade 

D. fortæller, at der har været aflysninger af aktiviteter pga. corona. Dog lykkedes det at afholde en alternativ jul og nytår ud fra de aktuelle restriktioner. Der er under corona fortsat gå-grupper, som fungerer godt.

Fogedgården

T. fortæller, at der blev afholdt jul og nytår med mad udefra. Der er gåture og opstart af madgrupper. Fogedgården har fået en ny konstitueret leder Lotta Göstasson – foreløbig frem til 30.6 2021. Lotta er også leder af Dannebrogsgade/Saxogade.

4. Orientering fra Centerchefen 

Steen Bo orienterer om:

Corona

Status i socialpsykiatrien i Københavns Kommune viser fortsat få smitteudbrud. De gældende restriktioner skyldes den engelske mutation med længere tids testsvar, som holder borgere og medarbejdere længere tid i isolation. Socialforvaltningen holder ugentlige møder med Regionen i forhold til at få vacciner. I første omgang til borgere over 65 år, som er i gang, men også borgere under 65 år samt medarbejderne på botilbuddene.

M. fortæller, at der på Kollektivhuset kommer en testbus ud i tilfælde af smitte med corona. Et tilbud der gælder alle botilbud.

Aktiviteter

Regeringens corona pulje i 2020 gav ekstra muligheder for flere aktiviteter sammen med borgerne. Mange af disse aktiviteter er flyttet med ind i 2021. Steen Bo holder tilbuddene orienteret i forhold til hvad der økonomisk rør sig hos politikerne.  

Nyt fra centeret

  • Der etableres i marts lokale samarbejdsudvalg for medarbejdere på tilbuddene, som skal styrke den lokale medarbejderindflydelse. En indflydelse der i sidste ende skal komme borgerne til gavn.
  • Der er en opmærksomhed på udfordringer med rekruttering af nye sundhedsfaglige medarbejdere. Mange social- og sundhedsassistenter går snart på pension, og der tegner sig for øjeblikket et billede af et stigende antal af ledige stillinger i og omkring København. Det betyder, at der i højere grad er brug for flere eksterne vikarer.   

  • Budget 2021 ser fornuftigt ud, og betyder at der i år ikke skal spares. Socialudvalget har bedt om en 4-årig omstillingsplan med forslag til investering- og effektivisering, som behandles senere i februar. Direktionen i Socialforvaltningen kommer med forslag om hjemtagelse af en særlig gruppe af borgere der bor på private tilbud udenfor København.    

5. Gensidig orientering

J. efterlyser et fælles konflikthåndteringskursus for borgere og medarbejdere. Steen Bo kvitterer med at følge op på efterspørgslen i ledergruppen.

6. Frinova

Frinova er en enhed under Center for støtte til borgere i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud, som arbejder med borgers deltagelse i civilsamfundet (foreningsliv og lokalsamfund).

Aktuelt har AOF et forårskursus katalog, som brugere i socialpsykiatrien gratis kan tilmelde sig gennem henvendelse til Frinova. Der er på kurserne mulighed for at få en makker, som støtte og tryghed i kursusforløbet. Der afholdes i den forbindelse et hilsemøde før kursusstart. AOF-kurserne betegnes af jobcenteret som en fritidsaktivitet. Kursuskataloget er delt ud til alle tilbud i socialpsykiatrien.

Der er udarbejdet en rapport af et evalueringsfirma, som fortæller om hvorfor folk fra socialpsykiatrien tilmelder sig et kursus.

Rapporten findes i en pixie-udgave, hvis nogen har interesse.

A. opfordrer botilbuddene til at hænge kursuskatalogerne op i fællesarealerne.

For øjeblikket arbejder Frinova med et projekt om civilsamfundet med omdrejningspunkt i overgange fra aktivitets- og samværstilbud til lokalsamfund og foreningsliv. Det handler om at bygge bro i samarbejdet, så aktiviteter foregår både indenfor og udenfor matriklen med deltagelse af både brugere og lokale.

Flere centerrådsmedlemmer har gode og positive erfaringer med AOF -kurserne.    

Kontakt til Frinova for tilmelding til AOF-kursus:

Oliver mobil: 21 70 43 28 / mail: frinova@sof.kk.dk

7. Forslag til ændring af retningslinjer

Der lægges op til en mere effektiv arbejdsgang med referater fra centerrådsmøderne. Der er på mødet enighed om, at referater fremover sendes ud senest 14 dage efter mødeafholdelse. Senest en uge herefter kan medlemmerne komme med kommentarer til ref. Hvis ikke der er kommentarer godkendes referat og lægges på hjemmesiden.

For at sikre anonymitet, besluttes det at medlemmerne kun fremgår ved fornavn i referatet.

Kontakt til medlemmerne sker via Anne Mette    

8. Punkter til det tværgående centerråd

og dialogforum

Livia orienterer om Erik Olsens død. Erik som var bruger af socialpsykiatrien, var netop blevet valgt som formand for Dialogforum efter at Socialborgermesteren har trukket sig fra posten.

Dialogforum

Der arbejdes med et idekatalog til politikerne, som skal vise hvilke aktiviteter og indsatser der skal i spil i indsatserne.

Anne Mette sender de idekataloger, der er udarbejdet i forbindelse med grundlagspapirerne. I den proces kom der en lang række forslag og ideer til aktiviteter fra borgere, medarbejder og pårørende.        

Det tværgående centerråd 

L. ønsker at få utryghed på botilbud på dagsordenen på næste møde i det tværgående centerråd, for herigennem at høre om det er en oplevelse der finder sted på andre botilbud.

Næste møde i det tværgående centerråd finder sted den 26. februar. L. deltager på mødet.

Steen Bo supplerer i forhold til utryghed på botilbud, at der ligger et vedvarende arbejde i at sikre tryghed. Et arbejde for både ledere, medarbejdere og borgere.

J. opfordrer til at gøre brug af ressourcestærke beboere i samarbejdet.

9. Ny hjemmeside

Anne Mette præsenterer Københavns Kommunes socialpsykiatris nye fælles hjemmeside. Her kan man bl.a. orientere sig i de enkelte centre, og finde relevant materiale for de forskellige råd og fora – herunder referater fra centerråd og dialogforum.

Tilbagemeldinger fra mødet fortæller, at hjemmesiden synes brugervenlig og tilgængelig.

Kom gerne med yderligere tilbagemeldinger og input til siden.

10. Punkter på vej

Der udarbejdes hvert år udviklingsplaner ud fra visionerne i den politisk besluttet socialstrategi:

  • Et værdigt liv
  • Et selvstændigt liv
  • En helstøbt og langsigtet løsning
  • En sund og fagligt stærk organisation

På næste centerrådsmøde fremlægger Steen Bo et udkast til centerets udviklingsplan for 2021

11. Eventuelt

Livia fortæller om juleaften, hvor flere mødtes online, og ønskede hinanden god jul.

Mathias fortæller om en Bornholmerferie, hvor en beboer lykkedes med en positiv forandring i forhold til alkoholforbrug.

Anne synes det er et rigtig godt initiativ med online arrangementer - juleaften

12. Næste møde

Næste møde: onsdag den 5. maj kl. 15 – 17.