Referat af centerrådsmøde den 3. december 2020

Referat fra Centerrådsmøde nr. 3 afholdt den 3. december 2020 klokken 15.00 – 17.00 på Teams.

1. Velkommen

Steen Bo byder velkommen til dagens møde, som pga. corona situationen foregår på Teams.

2. Valg af ordstyrer og godkendelse af dagsorden

M. vælges som ordstyrer. Referat fra sidste møde og dagsorden til dagens møde godkendes.

3. Orientering fra borgerrepræsentanterne

L. fortæller indledningsvis om Tranehavegårds beboerråd, som er en kontaktflade mellem beboere og ledelse. I beboerrådet planlægges aktiviteter og arrangementer. Som en del af beboerrådets arbejde holdes der trivselsmøder mellem beboere, leder og medarbejder. For de beboere. Hvor det kan være svært at gå til ledelsen, kan beboerrådet formidle vigtig information videre.   

Tranehavegård

Tranehavegård fået nye beboere, og der har været afholdt udflugter for de godkendte aktivitetsmidler.     

Robert Jakobsens Vej

J. orienterer om hvordan han op til centerrådsmøderne (og DialogForum) spørger naboerne om de har punkter til dagsordenen. Johnny opfordrer til sammenhold bostederne imellem både fysisk og digitalt. Når tiden igen kommer til at mødes fysisk, kunne det være over et spil billard.

L. bakker op om forslaget om on-line aktiviteter på tværs af botilbuddene.

Dannebrogsgade/Saxogade 

D. fortæller om vigtigheden af fysisk aktivitet og brugen af en byvandringsgruppe der er på Vesterbro.

Bjergvænget

H. fortæller at han er klar til at gribe opgaven i det nye centerråd, og vender tilbage med status på næste møde.

4. Orientering fra Centerchefen 

Steen Bo orienterer om:

Corona

Status i socialpsykiatrien i Københavns Kommune viser få smitteudbrud. Dog har der været nogle tilfælde på henholdsvis Kollektivhuset og på Rønnebo, hvor Styrelsen for patient sikkerhed og centerets sundhedsfaglige konsulent har været involveret. Der har været en testbus ude på begge botilbud, hvor beboere er blevet testet. I skrivende stund har der været endnu et tilfælde, hvor en medarbejder er fundet positiv. Hun er hjemsendt fra arbejde.

Centerets visioner

Visionerne er indskrevet i det nu færdige Grundlagspapir efter høring i henholdsvis centerråd og afdelingsMED, er klar til at blive trykt og uddelt i organisationen.

Budget 2021

Budgettet er faldet på plads, ser ud til at danne ramme for fortsat samme serviceniveau til næste år. Heri normeringen af medarbejdere, som også forbliver den samme som i 2020. De mange ansøgninger om aktivitetsmidler i forbindelse med Regeringens Corona pulje, er stort set alle godkendte til glæde for borgerne.

Det tidligere medicinpædagogiske team

Medicinpædagogisk team var en aktiv del af botilbuddene og bliver nu genetableret i første kvartal i 2021.

T. spørger ind til brug af tjenestebil.  Steen Bo orienterer om nye instrukser der foreskriver, at der altid skal være to medarbejdere med i tjenestebilen, når der kørers med borgere.

5. Gensidig orientering

Utryghed

L. fremlægger en bekymring omkring de observationer af utrygge oplevelser der for øjeblikket hersker på Tranehavegård.

Der er opstået en uhensigtsmæssig og voldelig adfærd blandt nogle få beboere, som skaber utryghed. Tonen og adfærden er blevet hård på og udenfor i nærmiljøet. Situationen opleves som værende knyttet til ny-visiterede borgere, der i dag i højere grad end tidligere har afhængighedsproblematikker.

L. spørger derfor ind til, hvordan visitation til botilbud finder sted i dag. Hvem træffer beslutningen om hvilke borgere der flytter ind, og ud fra hvilke kriterier. Desuden opfordrer L. til tæt dialog med boligselskaberne omkring de nye problemer.

Steen Bo takker for hendes tilbagemelding på de oplevelser der finder sted, og hendes bekymring. Det er bl.a. det der gør drøftelserne i Centerrådet værdifuld.

I forhold til den konkrete oplevelse på Tranehavegård så oplyser Steen Bo, at Visitationsudvalget gør alt hvad de kan for at matche nye beboere med botilbuddet og de beboere, der bor der i forvejen. Socialpsykiatrien i København er imidlertid udfordret af, at flere borgere med komplekse behov har brug for et botilbud – og derfor er man også nødt til at se på, hvordan vi kan få botilbuddene til at være kompetente til at løfte de behov, som borgerne har nu og fremadrettet.

Det er ikke og skal ikke være intentionen, at der skabes utryghed på vores botilbud. Medarbejdere og beboere skal sammen gøre alt hvad vi kan for at få nye beboere integreret på en god måde i vores tilbud, så der både er plads til gamle og nye beboere.

L. har formuleret hendes og de øvrige beboere på Tranehavegårds bekymring, som hun overvejer at videreformidle til DialogForum.

J. supplerer med, at han også vil bringe problematikken videre til DialogForum.

Steen Bo kvitterer herfor og nævner, at det ligeledes kan være hensigtsmæssigt at drøfte det lokalt i beboerrådet på de enkelte tilbud.

Jul i en corona tid

L. er nysgerrig efter at høre hvordan planerne er for julen i år rundt på tilbuddene.

P. fortæller, at der på Hornemanns Vænge er planlagt en separat herre- og dame tur til Tivoli.  

I Dannebrogsgade er der planlagt julehygge og kagebagning i det omfang det er muligt.

På Fogedgården er der planer om afholdelse af juleaften for de beboere der er hjemme.

L. opfordrer til at mødes digitalt og ønske glædelig jul. Der er enighed om, at Anne Mette formidler mailadresser for herigennem at give mulighed for denne sammenkomst.

6. BTU 2020

Rapporten for årets brugertilfredshedsundersøgelse er kommet. Anne Mette orienterer om de 233 tilbagemeldinger der er kommet fra brugerne i centeret.

Spørgsmålene som har omhandlet tilfredshed, tryghed, ensomhed og corona vil blive formidlet og fulgt op lokalt på tilbuddene hos beboere og medarbejdere samt på centerniveau gennem udviklingsplaner. 

7. Tværgående centerråd og dialogforum

DialogForum

E. orienterer fra sidste DialogForumsmøde den 18. nov., hvor der blev valgt ny formand efter at Socialborgmesteren er udtrådt. Den nye formand er brugerrepræsentant i Center for støtte til borgere i eget hjem og aktivitets- og samværstilbud.

Punktet om overførsel af covid19 midlerne bliver ifølge Socialborgmesteren overført i det omfang det er muligt.  

Drøftelse af punkt om udvikling af den helhedsorienterede indsats med fokus på mere sammenhængende forløb ved sektorovergange.

L. opfordrer til en fælles tilgængelig vidensbank med diverse referater fra møder. I forlængelse heraf føres til referat, at socialpsykiatrien i Københavns Kommune fra primo januar 2021 får ny fælles hjemmeside, hvor diverse referater vil være tilgængelige.

Det tværgående centerråd

A. holder et oplæg om hendes job på nyhedsmagasinet Gloria. Et job hvor hun skriver artikler om recovery fortællinger.

Jobbet er med løntilskud, som supplerer hendes førtidspension. A. er uddannet sygeplejerske og har et håb om at vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked

L. gør opmærksom på de forhold der kan gøre sig gældende omkring lønnet beskæftigelse og pension. Eksempelvis kan det have indflydelse på boligstøtten.

Læs mere om Gloria

9. Rehabilitering og recovery i hverdags praksis

Alle medarbejdere i socialpsykiatrien i Københavns Kommune skal på uddannelse i rehabilitering og recovery for at sikre den faglige kvalitet og kompetence. I forlængelse heraf vil der være tilbud om understøttelse af implementering af viden lokalt på botilbuddene.

L. efterlyser borgerdeltagelse på uddannelse i tråd med Grundfortællingens tema ”Sammen med borgeren”.

10. Eventuelt

J. spørger ind til brugerindflydelsen på den fælles madordning. Steen Bo orientering om den stordrift der er i forbindelse med madlevering, som kan gøre det vanskeligt af få indflydelse på retterne.

J. har en bekymring for manglende hygiejne i fællesarealerne. Sten Bo melder tilbage til den lokale ledelse herom.  

L. opfordrer til at lave en husorden om ophold i fællesarealerne i forhold til de hygiejneproblemer der kan opstå.

J. har et spørgsmål om gave givning til elever/studerende. Steen Bo oplyser at offentlig ansatte generelt ikke modtager gaver for at undgå forskel i serviceniveau.

L. opfordrer til god kommunikativ feedback til de elever/studerende som der er samarbejdet med i praktikperioden.

J. efterlyser undervisning om medicin, hvortil Steen Bo oplyser at et nyt medicinpædagogisk team bliver genetableret i 2021.

L. løfter en lokal og konkret situation fra Tranehavegård om ny ordination af medicin i weekend, hvor der ikke har været overskud hos borger til at hente medicin på psykiatrisk hospital.

Steen Bo orienterer i den sammenhæng om, at tilbuddene ikke må opbevare medicin ud over det der er aktuelt ordineret.