Referat fra centerrådsmøde den 5. maj 2021

Referat af centerrådsmøde nr. 5 afholdt den 5. maj 2021 klokken 15-17 på Teams.

1. Velkommen

Anne Mette byder velkommen til dagens møde, og orienterer om Steen Bo der desværre sidder i andet møde. Steen Bo prøver at nå Centerrådsmødet, hvorfor hans punkter flyttes til sidst på mødet.

2. Godkendelse af dagsorden

Referat fra sidste møde gennemgås, godkendes og dagsorden til dagens møde godkendes med forbehold af Steen Bo ikke når at deltage på mødet og nogle punkter derfor udgår.

Beslutning

Det aftales at Anne Mette orienterer om nogle af Steen Bos punkter, og de resterende punkter efterfølgende tilføjes referatet med hans kommentarer fra mødets drøftelser og spørgsmål.

3. Orientering fra beboerrepræsentanterne

Hvad rør sig på tilbuddene?

Tranehavegård 

L. fortæller, at Tranehavegård har fået en recoverymentor tilknyttet botilbuddet 1 gang ugentlig.

Covid19 vaccinationerne er skudt i gang, og beboerne har fået deres først coronavaccinestik.

L. ser frem til, at der kommer gang i de nye e-tavler i fællesarealerne.

Der er fortsat uro pga. alkohol og hashrygning, som medfører aggressiv adfærd og uro blandt beboerne. Uroen har betydet, at fællesarealerne lukkes i visse tidsrum.   

Kollektivhuset

M. fortæller om en netop afholdt vellykket sheltertur, og genåbning af fællesstuen i forbindelse med lempelsen af de nationale coronarestriktioner.

Udefrakommende gæster sælger amfetamin i huset. Salget finder sted, når personalet er ude af huset. Der er sat kameraer op, som boligselskab og politi tilser ved kriminalitet.

Robert Jakobsensvej 

J. fortæller, at der er ansat nyt personale.

Der har været afholdt en operakoncert på botilbuddet som del af et samarbejde mellem Socialforvaltningen og Det Kongelige Teater.

J. oplever, at flere beboere har et misbrug, som giver at utrygt miljø.

Fogedgården

T. fortæller, at beboerne er i gang med at få 2. stik Covid19 vaccine.

Der afholdes filmaftener i fællesstuen.

T. fortæller, at der desværre har været lavet hærværk på en indgangsdør til Fogedgården.

Ringergården 

A. og H. fortæller om nogle af de afholdte aktiviteter på Ringergården. I forlængelse heraf efterlyses der mulighed for tilskud til forplejning ved afholdelse af aktiviteter. Steen Bo pointerer efterfølgende, at der i budgettet ikke er et fast tilskud til forplejning, men at der ved særlige lejligheder, hvor det giver mening, er mulighed for et økonomisk tilskud. 

Dannebrogsgade/Saxogade 

D. fortæller om musikkens betydning for livskvalitet. Hun opfordrer til at spille musik. Også ved fælles arrangementer på tværs.  

4. Gensidig orientering

Intet til dette punkt

5. Aktivitetskoordinator 

Dorthe, tidligere botilbudsleder, er pr. 1. april 2021 blevet ansat som tværgående aktivitetskoordinator i Center for selvstændige boformer og sundhed.

Dorthe er i gang med at planlægge besøgsrunde på tilbuddene, for at orientere sig i de mange aktiviteter der allerede finder sted og herigennem se efter nye ønsker og behov. Både lokalt og på tværs.

Centerrådsmedlemmerne kommer med en række forslag og input til Dorthe:

 • Dele erfaringer tilbuddene imellem ift. lokale aktiviteter/ture der fungerer godt
 • Bordtennisturnering på tværs
 • Picnic hvor alle mødes / sommerfest
 • Opmærksomhed på kommunikation ift. aktiviteter. I god tid og KP-opgave ift. motivation
 • Bevilling til kørsel og forplejning
 • En fælles ønskeliste
 • Fokus på at skabe kontakt deltagere imellem. F. eks ml. dem der gerne vil spille badminton.
 • Ferieture på tværs af botilbud
 • Fælles aktiviteter med fokus på motion og sund kost
 • Turnering med centerpokal og præmie
 • Tværgående arrangementer med tilkoblet makker

Det aftales på mødet at nedsætte et udvalg sammen med Dorthe bestående af tre medlemmer fra centerrådet.

Det foreslås af gøre brug af de nye e-tavler til formidling af aktiviteter.

6. Coronastatus

Steen Bo oplyser efterfølgende, at status på corona situationen fortæller, at der som det ser ud i dag ingen borgere er smittede. Blandt personalet er kun få smittet.  

7. Orientering fra centerchefen

Steen Bo orienterer efterfølgende om:

 • Socialudvalget har gjort de midlertidige indsatser (læs: aktivitets- og samværstilbud) Pinta, Ottilia og Ungehuset til varige tilbud
 • De faglige netværk på tværs af tilbud, som er en del af årets udviklingsplan, er opstartet med de første møder.

 • Natbasen som i dag dækker Kollektivhuset, Vestergårdsvej, Ringergården, Bjergvænget, Fogedgården og Tagabo, vil pr. 1. august blive udvidet til også at dække Dannebrogsgade, Tagabo og Tranehavegård. Der er i dag faste nattevagter på Robert Jakobsens Vej, Rønnebo og Hornemanns Vænge.

 • Centeret har skrevet kontrakt med et privat firma Tryghedskonsulenterne, som de næste tre måneder på forskellige tidspunkter af døgnet skal være med til at øge trygheden hos beboerne på Robert Jakobsens Vej. 

8. Budget 2021 

Steen Bo orienterer om, at økonomien ser fortsat fornuftig ud i centeret.

9. Udkast udviklingsplan 2021

Anne Mette gennemgår udkastet til centerets årlige udviklingsplan med de fire temaer:

 • Understøttelse af aktiviteter på tværs af tilbud med bla. ansættelse af aktivitetskoordinator.
 • Fastholdelse af kompetente medarbejdere med bla. etablering af faglige netværk på tværs af centeret for sparring og videndeling.
 • Fokus på sundhed med bla. deltagelse i to projekter: Regionalt samarbejde ved udskrivelser og brug af velfærdsteknologi ved medicinhåndtering.
 • Kompetenceudvikling med lokal understøttelse af recovery mindset og tilgang.

L. er glad for det sundhedsfaglige fokus med somatikken.

D. støtter op om de faglige kompetencer ift. at bevare håbet om god livskvalitet.

10. Punkter til det tværgående centerråd og dialogforum      

Det tværgående centerråd sidste møde den 26. feb.

Følgende punkter blev drøftet:

 • Nye retningslinjer for godkendelse af referat.
 • Regeringens Corona midler til aktiviteter
 • Forslag til DialogForum om pixiudgaver af teksttunge og komprimerede bilag (er sendt ind til DialogForum)
 • Forslag om et fælles socialt arrangement på tværs af centre
 • Borgerinddragelse ved ansættelsessamtaler (er formidlet til Borger Center Voksne i forvaltningen)

Næste møde i det tværgående centerråd er den 1. okt. Er der punkter til dette mødes tages det op på næste lokale centerrådsmøde i sept.

DialogForum

E. orienterer om næste møde den 20. maj, hvor Sundheds- og omsorgsforvaltningen deltager med temaet Ulighed i sundhed med fokus på kost og motion.

Mathias spørger til de forskellige råd og deres sammenhænge, hvortil Anne Mette fortæller om de sammenhænge/den røde tråd der skal sikre at borgernes stemme bliver hørt.

De fire lokale centerråd

Rådene drøfter fire gange årligt de forhold der rører sig i centeret med udveksling af lokale forhold, problemstillinger samt tiltag der rører sig på tilbuddene i centeret.

Det tværgående centerråd

To gange årligt mødes repræsentanter fra de lokale råd i det tværgående centerråd og drøfter de forhold og problemstillinger der rører sig på tværs af de fire centre.

Dialogforum

I DialogForum mødes udvalgte centerrådsrepræsentanter med andre interesseorganisationer og politikere og drøfter forhold på psykiatriområdet.

11. Regler og retningslinjer for at bo på § 105 tilbud

En hurtig arbejdende gruppe har forberedt et oplæg om nogle af rammerne for det at bo på § 105 botilbud:

 1. Beboerne har egne lejekontrakter, hvilket betyder, at de er lejere på lige fod med de øvrige lejere i boligskabet
 2. Beboerne har ved fraflytning af botilbud mulighed for at komme på intern venteliste i boligskabet
 3. Beboerne kan ikke blive opsat fra sit lejemål af Socialforvaltning/botilbuddet. De hører under samme lejeregler, som de øvrige lejere i boligselskabet

L. oplever visse udfordringer i samarbejdet med boligselskabets ejendomskontor, som hun beskriver som værende en kastebold mellem boligselskab og botilbud. En slags ”dem og os”. Nogle beboere tør ikke klage over naboer til boligskabet.

N. referer til et tæt samarbejde mellem Kollektivhuset og boligselskabet KAB, hvortil M. supplerer at Kollektivhuset har en postkasse, hvor beboerne anonymt kan sende en klage. Herfra hjælper personalet de beboere der ønsker at klage over naboers uhensigtsmæssige adfærd. Der har været situationer, hvor flere beboere er gået sammen om at klage.

M. fortæller, at efter der er sat kameraer op på Kollektivhuset, er blevet mere trygt.

Anne Mette gør opmærksom på centerets grundlagspapir, hvori samarbejde med boligselskaberne beskrives. Et område som vil være oplagt at dykke mere ned i, og lave en erfaringsudveksling om.

12. Punkter på vej

Steen Bo nævner: Visitation af målgrupper til botilbuddene i lyset af tidligere drøftelse om brug af rusmidler.
 

13. Eventuelt

J. foreslår, at botilbuddene skal give fødselsdagsgaver til beboerne. L. byder ind med et alternativ om at modtage et fødselsdagskort, som for mange vil gøre en forskel pga. ensomhed og et lille eller intet netværk.

H. er berørt over beretningerne om utryghed på botilbuddene. Han roser samtidig den flotte håndtering blandt beboere og medarbejdere i forhold til Corona situationen. Som pårørende oplever han et sammenhold trods de begrænsninger der har været under corona.

J. foreslår, at der ansættes et vagtværn til at køre rundt på botilbuddene, hertil gør M. opmærksom på samarbejdet med politiet.

L. nævner Sociolancen, et tilbud til socialt udsatte borgere i Københavns Kommune, som kan kontaktes alle ugens dage mellem kl. 11 – 23

14. Tid og sted for næste møde   

Onsdag den 8. september kl. 15 – 17.