Referat fra Dialogforum 20. maj, 2021

Referat af møde i Dialogforum afholdt den 2. maj 2021, kl. 13.30 - 16.30
på Teams.

1. Oplæg ved Flemming Dubgaard Hansen om hvordan København styres

Flemming Dubgaard Hansen, sekretariatschef ved Borgerrepræsentationens sekretariat, holder oplæg om den politiske styring i Københavns Kommune.

Flemming gennemgår styreformen i Københavns Kommune med fokus på, at der er syv forskellige forvaltninger med hver deres prioriteter. Borgmestrene koordinerer på tværs via økonomiudvalget, hvor alle borgmestre er medlemmer.

Flemming beskriver valgprocessen for Borgerrepræsentationen og hvordan borgmesterposterne fordeles.

Afslutningsvis anbefaler Flemming, at Dialogforum lobbyer via hele Borgerrepræsentationen og ikke kun Socialudvalget og socialborgmesteren.

S spørger om, hvorvidt man kan kontakte alle i Borgerrepræsentationen samtidigt, og efterspørger en samlet liste med mailadresser på medlemmerne af Borgerrepræsentationen og Socialudvalget, så det er lettere at kontakte dem.

Flemming bekræfter, at det kan man godt gøre, men at man skal trykke på hvert enkelt medlem for at få vedkommendes kontaktoplysninger, men at der arbejdes på at lave samlede lister på Københavns Kommunes hjemmeside.

2. Forberedelse af drøftelse med Sundheds- og Omsorgsudvalget

J spørger, om der er mulighed for en fælles konkurrence om sund kost på botilbuddene.

Eva anbefaler, at J tager det op under det ordinære møde i Dialogforum.

P siger, at det er paradoksalt, at psykisk sygdom hører under Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Medarbejdere i Socialforvaltningen mangler nemlig det sundhedsfaglige perspektiv. Hun er derfor interesseret i at høre Sundheds- og Omsorgsudvalget om, hvordan de vil samarbejde om øget sundhed hos borgere med psykiske lidelser.

P foreslår videre et møde med alle tre udvalg før kommunalvalget, dvs. Socialudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Sine siger, at der forskel på psykisk sundhed og mental sundhed.

Dialogforum bliver enige om, at P fører ordet under dialogen med Sundheds-og Omsorgsudvalget.

B fortæller som pårørende om sine erfaringer om manglende sund kost på botilbuddene.

L oplever, at somatisk sygdom ikke bliver taget alvorligt hos borgere som får psykofarmaka.  

P spørger, om der er mulighed for, at en fra botilbudsteamet deltager på Dialogforums møde.

Eva siger, at sekretariatet vil undersøge det nærmere.

3. Drøftelse med Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF), byder velkommen til Dialogforum.

Drøftelsen tager udgangspunkt i det oplæg, som Dialogforum forud for mødet har sendt til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Dialogforum og Sundheds og Omsorgsudvalget drøfter bl.a. utryghed på botilbuddene, den manglende koordinering mellem forvaltningerne, fx ifm. somatiske sygdomme og brugen af tilbud i regi af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Herudover drøftes manglende mulighed for sund ernæring på botilbuddene.

Under de fleste af emnerne henvises der til, at det er Socialforvaltningens område, og derfor kan Sundheds- og omsorgsudvalget ikke gøre noget ved det, men at Sundheds- og Omsorgsudvalget vil tage Dialogforums pointer med i deres videre arbejde.

Sundheds- og omsorgsudvalget beretter, at de er ved at kigge på nogle modeller, hvor praktiserende læger med støtte fra psykiatere kommer ud på botilbuddene, for at forbedre helbredstilstanden hos borgerne. Planen er foreløbigt et ugentligt besøg, og de håber på at have en aftale klar om dette ved udgangen af 2021. Dialogforum foreslog, at der etableres systematisk screening for somatiske sygdomme på bostederne, samt støttede op om, at en psykiater understøtter den lægelige indsats.

4. Opsamling på drøftelse med Social- og Omsorgsudvalget

T siger, at det var et godt møde, men er ærgerlig over, at man ikke kunne se medlemmerne ordentligt.

L siger, at Sundheds-og Omsorgsudvalget kastede meget af det tilbage på Socialforvaltning, men hun oplevede dem samtidig også som lydhøre.

Sine siger, at hun er glad for A's spørgsmål. Hun ønsker, at sekretariatet sender et svar til ham.

P spørger, om man ikke kunne invitere alle tre politiske udvalg, hvor de kunne tale om, hvordan målgruppen kan få det bedre. Herudover vil det også være godt med et møde med regionen.

B siger, at Dialogforum skal arbejde videre med kost på botilbuddene, hvorfor det også er en god idé med et fællesmøde.

Eva siger, at Dialogforum kan alliere sig med de andre råd for at få et valgmøde på benene op mod det kommende kommunalvalg.

Tove støtter op om et møde med regionen. Hun understreger, at nogle botilbud dog er under Region Sjælland.

Eva fortæller, at der er tæt dialog med Region Sjælland. Borgercenter Voksne vil kunne fortælle, hvordan de samarbejder med dem.

Sine siger, at psykiatriområdet skal have flere øremærkede penge i budgettet. Hun mener, at Handicaprådet er gode til at komme igennem med deres dagsorden, og spørger om de måske kunne rådgive Dialogforum.

Eva siger, at sekretariatet sørger for at tale med sekretariatet for Handicaprådet.

Knud siger, at han ikke tror der sker noget revolutionært. Han kritiserer den faktabaserede tilgang. Han mener, at der er brug for at tænke helt nyt, hvis Dialogforum skal komme igennem med deres dagsorden. Han siger, at det er rammerne der skal forandres.

Sine er enig med Knud.

B er også enig i, at det kræver en kulturændring, hvorfor hun også kommer med et konkret eksempel som kost, men siger også, at det handler om at tage ansvar.

P siger, at Dialogforum skal få beslutningstagerne til at se konsekvenserne af deres beslutninger. De skal bare være menneskelige og tænke mere sammenhængende.

Knud siger, at borgere med psykiske lidelser også kan komme med gode og kreative forslag. Han fortæller, om de historier han hører om borgere med psykiske lidelser der fx er selvmordstruet.

5. Godkendelse af referat samt orienteringer

Sine siger, at referaterne fra møderne skal være mere detaljerede.

Eva siger, at Dialogforum må sige til, hvis der er noget sekretariatet har overset.

L spørger, om der er kommet nogen respons fra Borgercenter Voksne i forlængelse af Dialogforums møde med dem.

Eva fortæller, at de arbejder videre med Dialogforums input.

L efterspørger handling fra Borgercenter Voksne. Hun oplever, at situationen stadig er den samme på botilbuddene. Hun efterspørger som minimum en respons/anerkendelse fra Borgercenter Voksne.

P siger, at hvis Dialogforums input ikke bliver udmøntet i handlinger, så vil Dialogforum gerne bede om endnu et møde med Borgercenter Voksne.

Eva siger, at sekretariatet beder Borgercenter Voksne om respons på de problemstillinger, som Dialogforum rejste på mødet og samtidig beder dem om et nyt møde.

Sine henviser til referatet fra mødet mellem Borgercenter Voksne og Dialogforum, hvor der heller ikke står, hvad borgercentret vil gøre.

Sekretariatet spørger Dialogforum om de samtidig med deres eget logo, ønsker fortsat at bruge Københavns Kommunes logo. Der er enighed i, at det kun er Dialogforums logo der skal bruges, så længe det er tydeligt, at det er Dialogforum i Københavns Kommune.  

Eva fortæller, at Annika Smith (SF) fra Socialudvalget er på orlov.

Sine beder om, at sekretariatet sender en hilsen til Annika, og at de glæder sig til at se hende igen.

6. Drøftelse af formandsposten

På det seneste ordinære møde i marts blev det aftalt, at medlemmerne skulle snakke nærmere med hinanden om formandskabet, og at sekretariatet ikke sætter gang i en ekstraordinær proces, indtil der er nogle konkrete forslag. Det blev også aftalt, at drøftelsen af formandsposten tages op igen på det ordinære møde i maj.

Sine melder sit kandidatur til formandsposten.

P og T bakker op om Sines kandidatur.

L spørger, hvad formandsposten indebærer.

Eva fortæller, at der ikke er nogen fastlagt formular på det, og det er svært at sammenligne, da Erik ikke nåede at være formand i særlig lang tid. Sekretariatet tager sig af det administrative. Formanden repræsenterer og fører ordet for Dialogforum i forskellige sammenhænge, og er også den der underskriver bl.a. høringssvar. Eva fortæller videre, at man er formand/forkvinde resten af valgperioden, dvs. til udgangen af 2021.

L melder sit kandidatur til formandsposten.

Sine bakker op om L som forkvinde, og melder sit kandidatur som næstforkvinde.

P og L bakker op om Sine som næstforkvinde.

Eva siger, at Dialogforum skal være opmærksom på, at J tidligere har meldt sit kandidatur som næstformand.

Eva siger videre, at sekretariatet vil udarbejde en sag om formandskab til Socialudvalget, som Dialogforum vil modtage til kommentering. Da J ikke var på sidste del af mødet, taler sekretariatet med ham.

7. Afrunding og eventuelt

Knud foreslår et møde med Økonomiudvalget.

Eva siger, at sekretariatet undersøger muligheden for et møde mellem Økonomiudvalget og Dialogforum.