Københavns Kommunes logo

Forretningsorden for socialpsykiatriens tværgående centerråd

Her kan du læse om Forretningsorden for socialpsykiatriens tværgående
centerråd, gældende fra juli 2020

Forretningsorden for socialpsykiatriens tværgående centerråd

Kapitel 1: Navn og Formål

§ 1. Navn

Socialpsykiatriens tværgående centerråd.

§ 2. Formål

Formålet med det tværgående centerråd er: 

  1. at udveksle erfaringer om, hvordan centerrådene arbejder og derved få inspiration og sparring. 
  2. at drøfte aktuelle emner, der kan bringes tilbage til de lokale centerråd og beboerråd samt til Dialogforum.

Kapitel 2: Sammensætning af deltagere

§ 3. Deltagere

Der kan udpeges to repræsentanter fra hvert af de følgende fire centerråd: 

  • Center for specialiserede botilbud
  • Center for unge og midlertidige botilbud
  • Center for selvstændige boformer og sundhed
  • Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud

De enkelte centerråd udpeger deres repræsentant(er). 

Der er mulighed for løbende udskiftning. Repræsentanten skal dog være medlem af et lokalt centerråd. 

§ 4. Bisiddere

Repræsentanter har mulighed for at have en bisidder med til mødet. Af praktiske 
årsager skal arrangøren af det pågældende møde have besked
på forhånd.

§ 5. Sekretariat

Socialforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen (Fællesfaglig stab 
og SPU).

Kapitel 3: Mødevirksomhed og funktioner

§ 6. Mødekadence og arrangør

Der afholdes to møder årligt. 

Stk. 1: Møderne planlægges og koordineres således, at de afholdes ca. halvandet måned før møde i Dialogforum. 

Stk. 2: Værtskabet for møderne går på skift mellem de fire socialpsykiatriske centre. 

Det aftales på mødet, hvor og hvornår (dato, tid og arrangør) det næste møde 
afholdes.

§ 7. Funktioner

Det tværgående centerråd har en formand og en næstformand. 

Formanden er ordstyrer på møderne. 

Rådet har en sekretær fra Socialforvaltningen (Fællesfaglig stab og 
SPU).

Valg af formands- og næstformandsposten skal følge samme kadence, som i de lokale centerråd, hvor der er valg hvert andet år. 

§ 8. Dagsorden 

Dagsordenen planlægges af den pågældende arrangør af mødet og går derved også på skift. Arrangøren samler formand, næstformand og sekretær og planlægger dagsorden.

Dagsordenen udsendes til repræsentanterne to uger før mødet af arrangøren. 

Dagsordenen vil indeholde kontaktinformation til arrangøren, 
så bemærkninger og ændringer kan fremsendes forud for mødet. 

Følgende faste punkter er på dagsordenen: 

  1. Næste møde, hvor og hvornår jf.§ 6, stk. 2
  2. Næste møde, hvad skal vi tale om
  3. Forslag til dagsordener til Dialogforum