Referat fra det Tværgående Centerråd

Her finder du referat fra det Tværgående Centerråd afholdt den 26. februar 2021

1. Velkomst og godkendelse af referat og dagsorden

Marianne byder velkommen, hvorefter der er en kort præsentationsrunde.

Referat godkendes med tilføjelse af ændring på titel fra ”Forretningsorden for socialpsykiatriens tværgående centerråd” til ”Vejledende retningslinjer for socialpsykiatriens tværgående centerråd”. Godkendt i BorgerCenterVoksne.

Dagsorden godkendt med punkt 7. som udsættes til næste møde.

Anne Mette er ordstyrer.

2. Minde

Erik Olsen, næstformand i det Tværgående Centerråd og formand i Dialogforum er afgået ved døden.

Marianne læser nekrolog fra Københavns Kommunes intra op. Se vedhæftet bilag.

Nyhedsmagasinet Gloria har i sin nyhedsudsendelse fredag den 19.3 haft en omtale af Erik Olsens bortgang. Udsendelsen kan findes på Glorias Facebookside. 

3. Arbejdsgang for godkendelse af referater

Det godkendes på linje med de lokale centerråd at lave en ændring af arbejdsgang ved godkendelse af referater fra de tværgående centerrådsmøder til fremover, at blive godkendt senest tre uger efter mødeafholdelse. Sekretæren sender referat ud senest to uger efter mødeafholdelse, hvorefter medlemmerne har en uge til evt. rettelser og kommentarer inden referatet lægges på hjemmesiden uden navne og uden foto.

O opfordrer til, at referater fremover kan indgå i Gloria, hvortil Marianne henviser til dialog med leder og redaktør af Gloria med henblik på, at Gloria evt. kan referere til og eller angive link til hjemmesiden, referaterne er. Anne Mette følger op med Gloria og melder tilbage.

V efterlyser et fælles forum for videndeling a la Facebookgrupper og Google Docs, for herigennem at kunne få fat på hinanden. Anne Mette undersøger mulighederne i kommunikationsafdelingen i Borger Center Voksne.

4. Hjemmeside

Københavns Kommunes socialpsykiatris nye hjemmeside præsenteres med henvisning til diverse info om de fire centre og de demokratiske fora, hvor blandt andet referater kan findes fremover på socialpsykiatri.kk.dk

På grund af den beskedne tilslutning til dagens møde, og de forbedrende overvejelser om at stille op som næstformand/kvinde udsættes valget til næste møde den 1. okt. 2021.

6. Hvad rør sig i centrene

Center for Selvstændige Boformer og Sundhed:

Der har været stor interesse for regeringens Corona midler, som har udløst en lang række planlagte aktiviteter på tilbuddene i centeret.

I det lokale centerråd har utryghed på botilbud været på dagsordenen. Et punkt som skulle have været fulgt op på dette møde, men er udsat til næste møde i efteråret.  

Center for Specialiserede Botilbud:

Der er blevet lavet nye medarbejderteams lokalt på Stubberupgård, som for beboerne betyder nye kontaktpersoner.

V efterlyser kursus om rådsarbejde, der tidligere har været udbudt af Frinova. Marianne orienterer om, at Frinova i dag er tilknyttet borgerne i Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud, og aktuelt centrets Brugerforum i forhold til at klæde medlemmerne på til rådsarbejdet.

Center for Støtte til Borgere i Egen Bolig og Samværs- og Aktivitetstilbud:

Marianne fortæller om en ny en faglig vejledning til medarbejdere der arbejder på aktivitets- og samværstilbuddene. Vejledningen skal sikre at brugerne blive mødt i et trygt og velkomment rum med tilbud om forskellige typer af aktiviteter og gøremål.     

7. Utryghed på botilbud

Punktet er udsat til næste møde

8. Forslag til Dialogforum

V oplever, at dagsordenen på Dialogforums møder er meget fastlåste. Desuden er de vedhæftede bilag og dokumenter til møderne meget omfattende, og skrevet i et sprog der kan være svært tilgængelig.

Et punkt der kan rejses på dialogforum. Anne Mette sender referatet fra dagens møde til sekretariatet i Dialogforum, for at gøre opmærksom på forholdet.

9. Nyt fra Dialogforum

Intet nyt.

10. Næste møde, hvad taler vi om

Forslag om:

Mee Too. Hvordan forholder vi os til det på botilbuddene.

Hvilke fagligheder er der brug for på tilbuddene/indsatserne.

Der er i skrivende stund udarbejdet et idekatalog i Dialogforum, hvor temaet indgår.

11. Eventuelt

O foreslår at der afholdes sociale arrangementer sammen med de lokale centerråd. Anne Mette formidler forslaget videre til de lokale centerrådssekretærer.

Der har i mange år været tradition for borgerinddragelse ved ansættelsessamtaler. Dette er sat på hold i Borger Center Voksne.

Anne Mette kontakter Borger Center Voksne for status.  

12. Årshjul

Næste møde er den 1. oktober. Mødearrangør er Steen Bo, Centerchef i Center for Selvstændige Boformer og Sundhed.