Referat fra Det Tværgående Centerråd

Her finder du referat fra det Tværgående Centerråd afholdt den 30. oktober 2020.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

Centerchef Britta byder velkommen, hvorefter der er en kort præsentationsrunde.

T, som er pårørenderepræsentant, er udtrådt.  K bliver ny pårørenderepræsentant for Center for Specialiserede Botilbud.

Dagsorden godkendes efter rettelse af forkert navn i indkaldelsen.

2. Gennemgang af vedtægter

Britta gennemgår de nye vedtægter efter etablering af den nye centerstruktur, som skal sikre den røde tråd i kommunikationen mellem de lokale centerråd, Det Tværgående Centerråd og DialogForum. Sekretær for Det Tværgående Centerråd Anne Mette er i gang med at koordinere møderækken for 2021, som skal sikre ovennævnte røde tråd.

Britta opfordrer medlemmerne til at forholde sig til antallet af årlige møder i Det Tværgående Centerråd.

Der vælges formand/-kvinde og næstformand/-kvinde:

OC vælges som formand og E. vælges til næstformand (konstitueret repræsentant i Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud). Funktionen som formand indeholder planlægning af dagsorden i samarbejde med sekretær.

Ud over hvad Det Tværgående Centerråd har af dagsordener til DialogForum, så ønsker E., at de lokale centerråd fortsætter med at have egen stemme ind i DialogForum

Anne Mette sørger for at orientere Borgercenter Voksne om ordlyden ”forretningsorden” i titlen på de nye vedtægter.

3. Hvad rør sig i centrene?

Center for støtte til borgere i egen bolig og samværs- og aktivitetstilbud:

E. orienterer om det nyetablerede brugerforum i centeret med repræsentanter til det lokale centerråd. I BrugerForum er medlemmerne optaget af situationen om formandskabet i DialogForum, som pt. er uafklaret efter Socialborgmesteren er udtrådt fra posten.

Centeret er pt. i gang med ansættelser af peermedarbejdere, hvortil Britta fortæller om peerafdelingen i Kompasset med henblik på sparring ift. erfaringer med denne indsats.

BrugerForum har for øjeblikket et samarbejde med socialpsykiatriens brugerdrevne nyhedsmagasin Gloria om synliggørelse af brugerforums- og centerrådsarbejde.   

Nyhedsblad: Afventer at komme på hjemmesiden.

TV ved Gloria Mediehus

Radio ved Gloria Mediehus

Podcast ved Gloria Mediehus

Center for specialiserede botilbud:

V. og OC orienterer om renovation af Stubberupgård, som er i fuld gang.

Regeringens afsatte Covid19-midler til aktiviteter på botilbud vækker stor glæde blandt borgerne.

Granvej har fået bevilliget et 3 cifret millionbeløb til renovering, som forventes færdigt i 2023.

Boserupvej har afleveret et ideoplæg om opførelse af tidssvarende boliger i Viby Sjælland.

Center for unge og midlertidige botilbud:

P. orienterer om etableringen med den nye centerstruktur, og de forhold der gør sig gældende i sådanne forandringsprocesser. Det er P.´s indtryk, at de forskellige råd og fora er faldet godt på plads.

Et tema der rør sig blandt beboere og pårørende er oplevelsen af manglende dialog med ledelsen og nærheden om det enkelte tilbud. E. påpeger, at corona situationen ikke har gjort det lettere i forhold til aflyste møder.

Der efterlyses blandt den unge del af borgerne en mere moderne form for kommunikation kontra den eksisterende mere gammeldagsvis (mindre papir mere SMS).

Center for selvstændige boformer og sundhed:  

A. orienterer om de mange aktiviteter regeringens Covid19-pulje har affødt, og hvilken glæde det giver borgere og medarbejdere. Der er lavet en oversigt, som deles på tværs af tilbud til inspiration.

Et punkt der optager pårørende og borgere, og som er drøftet i det lokale centerråd handler om medarbejdertilstedeværelse i fællesarealerne på tilbuddene. En opmærksom som er bragt videre til de lokale ledere.

4. Samarbejde mellem Det Tværgående Centerråd og de lokale centerråd

Spørgsmålet om hvordan vi sikrer formidling af viden mellem rådene, taler sig ind i Brittas opfordring til at Det Tværgående Centerråd mødes oftere end de to årlige fastlagte møder.

Desuden arbejdes der for øjeblikket på oprettelsen af ny fælles hjemmeside, som forventes, går i luften i starten af 2021.

J. fortæller, at de i BrugerForum arbejder på ideer til flere typer af kommunikationsplatforme. F.eks. Apps.

V. ønsker midler til et kursus i rådsarbejde, som udviklingsenheden Frinova står for.

E. foreslår en fælles mappe, hvor diverse dokumenter kan ligge samlet herunder og Dialog Forum.  

Anne Mette vil som sekretær sørge for at koordinere årshjul mellem rådene/forum og formidle info mellem de lokale centerråd og DialogForum gennem de hertil knyttede sekretærer.

5. Centerrådenes punkter til DialogForum

Foreslåede punkter til næste DialogForumsmøde den 18. november 2020:

  • Forhandlinger om formand/næstformandsposter, som er gået i hårdknude. E. opfordrer til en model, hvor posterne fordeles mellem interesseorganisation og centre. Et samlet Tværgående Centerråd bakker op om E.'s opfordring.

Britta supplerer med, at der også er opbakning fra Socialudvalget herom.

  • Aktivitetsmidler: er det muligt at overfører fra 2020 til 2021.
  • Dialog og kommunikation: Hvordan styrker vi den?

V. gør opmærksom på, at det ofte er pressede dagsordener i forhold den afsatte tid på møderne i DialogForum.

Anne Mette sender punkter til sekretær i DialogForum.

6. Grundlagspapir

Britta orienterer om arbejdet med grundlagspapirerne, hvor der i skabelsen af disse har været afholdt workshops med borgere, pårørende og medarbejdere.

Grundlagspapirene har været i høring i henholdsvis lokale centerråd, MED-møder og i følgegruppen.

De endelige grundlagspapirer er færdige den 1. december 2020, hvorfra de skal ud at leve sammen med Socialstrategien, Grundfortællingen og udviklingsplanerne.

E. og J. kvitterer med positive tilbagemeldinger på proces og skriv.

7. Eventuelt

OC opfordrer til samværsmøde i forhold til at lære hinanden at kende. Se medsendte mail fra OC.

Næste møde bliver i foråret 2021. Der kommer datoer, så snart der er koordineret med de lokale centre og DialogForum.

Arrangør af næste møde er Marianne Wenkens, Centerchef i Center for støtte til borgere i egen bolig og aktivitets- og samværstilbud

For mere information kontakt:

Rådssekretær Anne Mette Nielsen